Spore zmiany w prawie pracy. Pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość pracowników?

badanie trzeźwości pracowników
Badanie trzeźwości pracowników, fot. Shutterstock
W 2022 roku będziemy musieli przygotować się na szereg zmian w prawie pracy. Planowane jest wprowadzenie i uregulowanie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Praca zdalna

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji z końcem roku 2021 pojawił się projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy i innych ustaw przewidujący wprowadzenie i kompleksowe uregulowanie w Kodeksie instytucji pracy zdalnej.

W stosunku pracy będzie możliwe skorzystanie z tego rodzaju świadczenia pracy jedynie za zgodą pracownika wydaną przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Natomiast na polecenie pracodawcy oddelegowanie pracownika do pracy zdalnej możliwe będzie, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do świadczenia w taki sposób pracy, jedynie w dwóch wypadkach:

1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub

2) gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Warto zaznaczyć, iż pracownik, który w trakcie zatrudnienia podjął się świadczenia pracy zdalnej, będzie dysponował możliwością złożenia wniosku o przywrócenie poprzednich warunków pracy. Pracodawca również będzie mógł wystąpić z takim wnioskiem. Zarówno zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej, jak i brak zgody na zmianę warunków pracy na pracę zdalną nie będą mogły stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę.

Projekt ustawy zawiera również szereg obowiązków pracodawcy i pracownika, które będą musiały zostać wykonane przed podjęciem przez pracownika pracy zdalnej, jak np. dostarczenie pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi pracy, zapewnienie pomocy technicznej i szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy, czy przekazanie niezbędnych informacji wymaganych do wzajemnego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą.

Jak szybko zarobić?

Kontrola trzeźwości pracowników

Zgodnie z kolejnym projektem do Kodeksu pracy miałaby zostać wprowadzona możliwość kontroli przez pracodawcę trzeźwości pracowników. Wymagane byłoby wtedy ustalenie grupy lub grup osób objętych kontrolą, metody oraz sposobu jej przeprowadzenia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Pracownik, u którego w wyniku kontroli wykazana zostanie obecność alkoholu, nie będzie mógł być dopuszczony do pracy.

Ustawa zakłada również, iż w przypadku, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy, możliwe będzie wprowadzenie kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Ich wykaz miałby zostać sporządzony przez Ministra do spraw zdrowia.

Za stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy możliwe będzie nałożenie na pracownika kary pieniężnej.

Diety zagraniczne

Zatrudnianie cudzoziemców

Niedawno weszła w życie ustawa zmieniająca zasady zatrudniania cudzoziemców. Celem ustawodawcy było usprawnienie całego procesu legalizacji pracy osób z zagranicy. 

Od 29 stycznia 2022 roku decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca wydawana będzie w terminie 60 dni. Natomiast postępowanie odwoławcze zakończyć się ma w terminie 90 dni.

Jednocześnie wydłużono okres dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z 6 miesięcy na 24 miesiące. Oprócz tego zmieniono przepisy o przysługującym cudzoziemcom wynagrodzeniu – wymóg regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca zastąpiono wymogiem otrzymywania przez niego aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. Postępowanie o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców ma więc być prostsze i łatwiejsze, a warunki zatrudnienia ujednolicone w ramach wynagrodzenia do pracowników pochodzących z kraju.

ZOBACZ RÓWNIEŻ