Regulamin

Regulamin świadczenia usług w portalu www.mycompanypolska.pl


1. PRZEDMIOT 

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną celem określenia warunków korzystania z Portalu i Serwisów, warunków świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług przez Administratora świadczonych za pośrednictwem Portalu, wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu, Serwisów i Usług, zasad i warunków korzystania ze Sklepu prowadzonego w Portalu, a także trybu postępowania reklamacyjnego. 

2. DEFINICJE

Niniejsze wyrażenia użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenia:
1)    Administrator – oznacza MY COMPANY MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A, 02-678 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000797030, NIP 521-38-72-413, REGON: 383980355, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, właściciela Portalu;
2)    Aplikacja – oznacza program lub Zasoby, na wykorzystanie których Administrator udziela licencji w ramach Usług na dostęp do Aplikacji;
3)    Czasopismo – oznacza czasopismo „My Company Polska”, którego wydawcą jest Administrator;
4)    Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
5)    Konto – oznacza konto indywidualizujące osobę jako Użytkownika Portalu, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Portalu oraz Serwisów i Usług;
6)    Portal - oznacza portal internetowy będący własnością Administratora pod adresem www.mycompanypolska.pl;
7)    Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w Portalu;
8)    Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez Administratora, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z mechanizmów oraz treści opracowanych przez Administratora, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet;
9)    Sklep – oznacza sklep internetowy działający w ramach Serwisu oferujący nabycie pojedynczych wydań jak też prenumeraty Czasopisma zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej;
10)    Usługi – oznacza następujące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu: 
a.    Usługa pełnego dostępu do treści Portalu;
b.    Usługa dostępu do pojedynczych artykułów zamieszczanych w Portalu;
c.    Usługa dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania;
d.    Usługa dostępu do wybranych treści Portalu
11)    Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu lub Usług lub Serwisów lub Sklepu;

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Portalu.
2.    Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony. 
3.    Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu. 
4.    Założenie Konta przy rejestracji w Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
5.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu.
6.     Zasady korzystania ze Sklepu lub niektórych Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu mogą być zawarte w regulaminach tych Usług lub Serwisów. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu lub Usług lub Serwisów, udostępniane są przez Administratora, na stronach umożliwiających korzystanie ze Sklepu, z tych Usług lub Serwisów. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu lub z takich Usług lub Serwisów wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem Sklepu lub danej Usługi lub Serwisu i wyrażeniem zgody na jego treść niezależnie od akceptacji niniejszego Regulaminu. 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.    W celu korzystania z Portalu oraz ze Sklepu i Usług lub Serwisów niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
1.1    oprogramowania do przeglądania sieci Internet oraz urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne: Komputer z procesorem co Intel Pentium 4 z zegarem 2GHz i 2GB pamięci RAM
1.2    połączenia z siecią Internet;
1.3    aktywnego konta poczty elektronicznej.
2.    Dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu, Sklepu, oraz wybranych Serwisów i Usług jest uzależniony od założenia Konta i spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 
3.    Jeżeli korzystanie z Usług lub Serwisów lub Sklepu albo z niektórych funkcjonalności Portalu, będzie wymagało instalacji dodatkowego oprogramowania – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem wyświetlanym na stronach Sklepu lub Usług lub Serwisów.
4.    Administrator zastrzega, że w przypadku niektórych Usług lub Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Java, Flash oraz cookies. 
5.    Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania ze Sklepu, Usługi lub Serwisu ponosi Użytkownik.
6.    Portal wykorzystuje pliki cookies. Zasady korzystania z plików cookies określone są w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. 

5. WARUNKI UMÓW 

1.    Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług oraz umów sprzedaży w Sklepie podlega postanowieniom szczegółowym dla danych Usług lub dla Sklepu, o których mowa w Regulaminie.
2.    Dokonując procesu rejestracji Użytkownik powierza Administratorowi dane osobowe oznaczone w formularzu jako wymagane.
2.1    Akceptując postanowienia regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Administratora, w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości na tematy związane ze sprzedażą, promocją i dystrybucją magazynu „My Company Polska”. Oświadcza też, że zna prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. 
2.2    Uzyskując dostęp do treści i zasobów dostępnych po zalogowaniu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie od Administratora, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu prowadzenia przez niego marketingu towarów i usług osób trzecich.
3.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub innych mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych Administratora lub innych użytkowników Portalu. 
4.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu oraz Usług lub Serwisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i bez naruszania praw osób trzecich.
5.    Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane treści oraz za szkody powstałe na skutek wykorzystania Portalu oraz Usług lub Serwisów niezgodnie z Regulaminem.
6.    W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument świadczenie Usług oraz sprzedaż prowadzona w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności Konsument będzie miał prawo do odstąpienia od umowy, chyba że zachodzą przypadki wyłączające prawo do odstąpienia określone w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta to jest:
6.1    jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
6.2    umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6.3    umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.    Konsument będzie miał prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia:
7.1        zawarcia umowy – w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usług;
7.2        w którym Konsument objął w posiadanie lub uzyskał dostęp do pierwszego egzemplarza Czasopisma w ramach prenumeraty.
8.      Konsument może odstąpić́ od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres Administratora: MY COMPANY MEDIA Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe. 
9.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10.    Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową, Konsument zostanie poinformowany o:
10.1    głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
10.2    danych identyfikujących Administratora, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
10.3    adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Administratorem;
10.4    adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 9.3;
10.5    łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
10.6    kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
10.7    sposobie i terminie zapłaty;
10.8    sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez Administratora procedurze rozpatrywania reklamacji;
10.9    sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
10.10    braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
10.11    czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
10.12    minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
10.13    obowiązku dostarczenia towaru bez wad;
10.14    funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
10.15    mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.
11.    Administrator ma prawo zawiesić na czas określony lub nie określony albo usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach: 
11.1    naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, 
11.2    wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem. 
12.    Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą być składane drogą elektroniczną - na adresy poczty elektronicznej stron. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na decyzję Administratora.
13.     Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

6. ŚWIADCZENIE USŁUG

1.    Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 poniżej Użytkownik będzie miał nieprzerwany dostęp do Portalu oraz do Usług, Sklepu lub Serwisów na zasadach określonych Regulaminem przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.
2.    Administrator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Portalu oraz do Usług lub Serwisów spowodowane okolicznościami poza kontrolą Administratora, w szczególności na skutek ograniczenia w dostępie do Internetu spowodowanego przez operatorów obsługujących Użytkownika, awarii, ataków hakerów.
3.    Administrator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Portalu oraz do Usług lub Serwisów wynikających z konieczności przeprowadzania napraw i konserwacji lub potrzeby wprowadzenia ulepszeń, bądź dodania nowych usług lub Serwisów. Administrator może prowadzić powyższe działania bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. 

7.    SKLEP

1.    Sklep oferuje nabycie pojedynczych wydań jak też prenumeraty Czasopisma zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej za pośrednictwem Portalu.
2.    Zakupów w Sklepie może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mająca zdolność́ prawną.
3.    Złożenie zamówienia na produkt oferowany w Sklepie wymaga dokonania rejestracji na stronie Sklepu poprzez wypełnienie interaktywnego formularza wyświetlonego na stronie Sklepu po dokonaniu wyboru interesującego Użytkownika produktu oferowanego przez Sklep, w tym:
3.1    podania danych oznaczonych w formularzu jako wymagane;
3.2    udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu obsługi i realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza;
3.3    zaakceptowania niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza. 

4.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi i realizacji zamówienia, o której mowa powyżej, ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędna do złożenia zamówienia i procesu jego realizacji. 
5.    W powyżej wskazanym formularzu, Użytkownik ma również̇ możliwość́ udzielenia – według własnego uznania - zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych lub udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podanych przez Użytkownika adres e-mailowy. 
6.    Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność́ z tego tytułu, w szczególności względem Administratora.
7.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się̨ z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Użytkownika.
8.    Zamawianie produktów oferowanych w Sklepie wiąże się̨ z obowiązkiem zapłaty. 
9.    Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien wskazać́ na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą̨ opcji dodawania do „Koszyka” umieszczonej przy opisie produktu oraz postępować́ dalej zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
10.     W części Sklepu zwanej "Koszyk" Użytkownik wskazuje rodzaj oraz ilość zamawianego produktu, a następnie powinien postępować́ zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu oraz wypełnić́ wszystkie pola wymagane do zwarcia i wykonania umowy, w tym podać́ m.in.: 
10.1    dane kontaktowe (w tym m.in. imię̨, nazwisko, e-mail);
10.2    adres poczty elektronicznej, na jaki ma być́ dostarczony kod dostępu do produktu;
10.3    dane firmy - jeśli chce, by była wystawiona faktura;
10.4 
    adres na jaki ma być́ wysłany paragon lub faktura;
10.5    sposób płatności;
10.6    kod rabatowy uprawniający do rabatu (o ile Użytkownik takowy kod posiada). 

11.    Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu, w tym ich opisy i ceny nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie składa Administratorowi ofertę̨ zawarcia umowy sprzedaży zamawianych przez niego produktów.
12.     Po złożeniu oferty (zamówienia) Użytkownik otrzyma od Administratora (na swój adres e-mail podany w toku składania zamówienia) wiadomość́ mailową zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Administratora zamówienia. 
W wiadomości Administratora potwierdzającej otrzymanie zamówienia zostaną̨ wskazane wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym jego numer.
13.     Ceny podawane w Sklepie przy produktach zawierają̨ podatek VAT i podawane są̨ w złotych polskich.
14.     Ceny produktów mogą̨ zostać́ pomniejszone w przypadku przyznania rabatu - obniżona cena zostanie wtedy pokazana na stronie koszyka.
15.     Ceną ostateczną produktu jest cena podana na stronie koszyka przy produkcie w chwili składania zamówienia.
16.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się̨ w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź́ wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie Administratora, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Użytkownika przed datą wejścia w życie powyższych zmian, w tym zmian cen.
17.     Zapłata za zamówiony produkt może być́ dokonana: 
17.1    przelewem; albo
17.2    kartą kredytową. 
18.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są̨ za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay, którego zasady stanowią załącznik do Regulaminu. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa w transakcji w tym regulaminy serwisu płatności internetowych DotPay dostępne są̨ na stronach internetowych serwisu płatności internetowych DotPay.
19.    W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay, płatności należy dokonać́ bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
20.     Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłyniecie należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
21.    W przypadku niedokonania płatności, Administrator nie będzie związany ofertą Użytkownika zawartą w zamówieniu.
22.    Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prenumeratę półroczną Czasopisma z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zaś prenumeratę roczną z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
23.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego lub niedokładnego adresu dostawy.
24.    Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych w ramach Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.
25.    W zakresie sprzedaży w Sklepie na rzecz Konsumentów mają zastosowanie przepisy pkt 5.5 do 5.10 Regulaminu, które będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami niniejszego pkt 7.   

8. USŁUGA PEŁNEGO DOSTĘPU DO TREŚCI PORTALU

1.    Warunkiem uzyskania możliwości korzystania z Usługi pełnego dostępu do treści Portalu jest założenie Konta. 
2.    Użytkownik podczas rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta. 
3.    Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator. 
4.    Założenie Konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu.
5.     Rejestracji dokonuję się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza wyświetlonego na stronie Portalu, w tym:
5.1    podania danych oznaczonych w formularzu jako wymagane;
5.2    udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu umożliwienia świadczenia Usług;
5.3    zaakceptowania niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza. 

6.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia świadczenia Usług, ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędna do złożenia zamówienia i procesu jego realizacji. 
7.    W powyżej wskazanym formularzu, Użytkownik ma również̇ możliwość́ udzielenia – według własnego uznania - zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych lub udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podanych przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie są̨ konieczne do składania zamówień́.
8.    Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność́ z tego tytułu, w szczególności względem Administratora.
9.    Usługa dostępu do treści Portalu jest odpłatna dla tych Użytkowników, którzy nie są prenumeratorami Czasopisma.
10.    Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Portalu zostaje zawarta z chwilą:
10.1    założenia Konta w przypadku Użytkowników, którzy są prenumeratorami Czasopisma;
10.2    z chwilą dokonania płatności za Usługę w przypadku Użytkowników, którzy nie są prenumeratorami Czasopisma.
11.    Informacje o wynagrodzeniu za Usługi pełnego dostępu do treści Portalu nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Użytkownik zakładając Konto składa Administratorowi ofertę̨ zawarcia umowy świadczenia Usług.
26.     Po złożeniu oferty (zamówienia) Użytkownik otrzyma od Administratora (na swój adres e-mail podany w toku składania zamówienia) wiadomość́ mailową zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Administratora oferty. 
W wiadomości Administratora potwierdzającej otrzymanie oferty zostaną̨ wskazane wszystkie istotne elementy Usługi.
27.    Wynagrodzenie za  świadczenie Usług podawane w Portalu zawiera podatek VAT i podawane jest w złotych polskich.
28.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia za  świadczenie Usług. Uprawnienie Administratora, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na oferty złożone przez Użytkownika przed datą wejścia w życie zmian wynagrodzenia.
29.     Zapłata za Usługę może być́ dokonana: 
17.1    przelewem; albo
17.2    kartą kredytową. 
30.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są̨ za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay, którego zasady stanowią załącznik do Regulaminu. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa w transakcji w tym regulaminy serwisu płatności internetowych DotPay dostępne są̨ na stronach internetowych serwisu płatności internetowych DotPay.
31.    W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay, płatności należy dokonać́ bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
32.     Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wpłyniecie należnej kwoty na rachunek bankowy Administratora.
33.    W przypadku niedokonania płatności, Administrator nie będzie związany ofertą Użytkownika.
34.    Umowę o Usługi pełnego dostępu do treści Portalu można zawrzeć na okres jednego miesiąca lub na okres 12 miesięcy. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi pełnego dostępu do treści Portalu zawartej na okres 12 miesięcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
35.    Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
36.    W zakresie Usługi pełnego dostępu do treści Portalu na rzecz Konsumentów mają zastosowanie przepisy pkt 5.5 do 5.10 Regulaminu, które będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami niniejszego pkt 8.   

9. USŁUGA DOSTĘPU DO POJEDYNCZYCH ARTYKUŁÓW

1.    Portal oferuje Usługę dostępu do pojedynczych artykułów.
2.    Złożenie zamówienia na Usługę dostępu do pojedynczych artykułów wymaga dokonania rejestracji na stronie Portalu poprzez wypełnienie interaktywnego formularza wyświetlonego na stronie Portalu:
2.1    podania danych oznaczonych w formularzu jako wymagane;
2.2    udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu obsługi i realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza;
2.3    zaakceptowania niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza. 

3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi i realizacji zamówienia, o której mowa powyżej, ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędna do złożenia zamówienia i procesu jego realizacji. 
4.    W powyżej wskazanym formularzu, Użytkownik ma również̇ możliwość́ udzielenia – według własnego uznania - zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych lub udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podanych przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie są̨ konieczne do składania zamówień́.
5.    Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność́ z tego tytułu, w szczególności względem Administratora.
6.    Warunkiem złożenia zamówienia na Usługę dostępu do pojedynczych artykułów jest zapoznanie się̨ z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Użytkownika.
7.    Zamawianie Usługi dostępu do pojedynczych artykułów wiąże się̨ z obowiązkiem zapłaty.
8.     Umowa o świadczenie Usługi dostępu do pojedynczych artykułów zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za Usługę.
9.    Informacje o wynagrodzeniu za Usługi dostępu do pojedynczych artykułów nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Użytkownik zakładając Konto składa Administratorowi ofertę̨ zawarcia umowy świadczenia Usług.
10.    Po złożeniu oferty (zamówienia) Użytkownik otrzyma od Administratora (na swój adres e-mail podany w toku składania zamówienia) wiadomość́ mailową zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Administratora oferty. 
W wiadomości Administratora potwierdzającej otrzymanie oferty zostaną̨ wskazane wszystkie istotne elementy Usługi.
11.    Wynagrodzenie za  świadczenie Usług podawane w Portalu zawiera podatek VAT i podawane jest w złotych polskich.
12.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia za  świadczenie Usług. Uprawnienie Administratora, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na oferty złożone przez Użytkownika przed datą wejścia w życie zmian wynagrodzenia.
13.    Zapłata za Usługę może być́ dokonana: 
13.1    przelewem; albo
13.2    kartą kredytową. 
14.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są̨ za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay, którego zasady stanowią załącznik do Regulaminu. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa w transakcji w tym regulaminy serwisu płatności internetowych DotPay dostępne są̨ na stronach internetowych serwisu płatności internetowych DotPay.
15.    W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych DotPay, płatności należy dokonać́ bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
16.     Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest wpłyniecie należnej kwoty na rachunek bankowy Administratora.
17.    W przypadku niedokonania płatności, Administrator nie będzie związany ofertą Użytkownika.
18.    Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
37.    W zakresie Usługi pełnego dostępu do treści Portalu na rzecz Konsumentów mają zastosowanie przepisy pkt 5.5 do 5.10 Regulaminu, które będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami niniejszego pkt 9.   

10. USŁUGA DOSTĘPU DO KALKULATORÓW I PROGRAMÓW FAKTUROWANIA

1.    Usługa dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania w Portalu jest nieodpłatna dla Użytkowników, którzy są stroną umowy o świadczenie Usług dostępu do pełnej treści Portalu.
2.    Korzystanie z Usługi dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania wymaga zalogowania się Użytkownika w Portalu.
3.    Korzystanie z Usługi dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania wymaga akceptacji warunków licencji na Aplikacje, których treść znajduje się na stronie Usługi dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania.
4.     Umowa na korzystanie z Usługi dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania wymaga zostaje zawarta z chwilą zalogowania się Użytkownika. 
5.    Umowa na korzystanie z Usługi dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania zawarta jest na czas nieoznaczony, chyba że co innego wynika z treści licencji. 
6.    Administrator ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę na korzystanie z Usługi dostępu do kalkulatorów i programu fakturowania i zaprzestać świadczenia Usługi w razie wykorzystywania Usługi przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.

11. USŁUGA DOSTĘPU DO WYBRANYCH TREŚCI PORTALU

1.    Usługa dostępu do wybranych treści Portalu jest nieodpłatna.
2.    Korzystanie z Usługi dostępu do wybranych treści Portalu nie wymaga zalogowania się Użytkownika w Portalu.
3.    Korzystanie z Usługi dostępu do wybranych treści Portalu wymaga akceptacji warunków licencji na Aplikacje, których treść znajduje się na stronie Usługi.
4.    Korzystanie z Usługi dostępu do wybranych treści Portalu jest nieograniczone w czasie, chyba że co innego wynika z treści licencji. 
5.    Administrator ma prawo świadczenia Usługi dostępu do wybranych treści Portalu w razie wykorzystywania Usługi przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Administrator wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem zaprzestania świadczenia Usługi.
6.    Administrator wyłącznie decyduje o tym, jakie treści Portalu zdecyduje się udostępnić w ramach Usługi dostępu do wybranych treści Portalu.
7.    Administrator może według własnego uznania w każdej chwili zaprzestać świadczenia Usługi dostępu do wybranych treści Portalu.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność, dokładność lub kompletność informacji zamieszczany w Portalu lub w Serwisach.
1.    Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych.
2.    Korzystanie z Portalu oraz Usług lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. 
3.    Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu lub Serwisów. 
4.    Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu lub Serwisów w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu lub regulaminów właściwych dla danych Usług, w tym za szkody powstałe w związku z przerwaniem świadczenia Usług na skutek naruszenia Regulaminu. 
5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora.
6.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług.
7.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji lub ujawnienia osobie nieupoważnionej loginu i hasła do konta Użytkownika.

13. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1.    Wygląd stron Portalu i Serwisów, a także wybór i sposób prezentacji treści na stronach Portalu i Serwisów stanowi samoistny utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiot ochrony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. 
2.    Portal i Serwisy zawierają treści stanowiące przedmiot ochrony ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. 
3.    Użytkownik może korzystać z utworów lub baz danych na stronach Portalu lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z zachowaniem wymogów korzystania z utworów i baz danych określonych w przepisach prawa. 
4.    Poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu lub Serwisów w całości lub części w celach zarobkowych oraz bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 
5.    Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub Serwisów treści lub obrazy lub wizerunek, co do których osoby posiadają prawa stanowiące przedmiot ochrony ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej lub kodeksu cywilnego przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści lub obrazów lub wizerunku. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu lub Serwisów treści lub obrazów lub wizerunków bez wymaganej zgody uprawnionych podmiotów. 
6.    Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu lub Serwisów treści, które mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oświadczają, że są twórcami takiego utworu i przysługują im nieograniczone prawa autorskie oraz udzielają Administratorowi prawo do niewyłącznego i nieodpłatnego kopiowania i rozpowszechniania utworu, a także do jego redagowania i wprowadzania poprawek oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie utworu przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego przepisami prawa użytku. 

14. REKLAMA

1.    Administrator może zamieszczać w Portalu treści reklamowe zamówione przez osoby trzecie lub dotyczące usług własnych Administratora.
2.     Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu lub Serwisów w powszechnie przyjętej w Internecie formie. 

15. REKLAMACJE

1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usług przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
2.    Wszelkie reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres:
My Company Polska
skrytka pocztowa 248,
00-950 Warszawa 1.
3.    Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko i adres e-mail), a w przypadku, gdy Użytkownik zażąda przesłania odpowiedzi za pomocą operatora pocztowego również adres korespondencyjny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń lub uwag.
4.    Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.
5.    Odpowiedź na reklamacje następuje drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zażąda przesyłania korespondencji za pomocą operatora pocztowego. 

16. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy czuli się pewnie i bezpiecznie korzystając z Portalu oraz Usług i Serwisów dostępnych poprzez Portal. Zasady ochrony prywatności zawarte są w Polityce prywatności.
2.    Dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług lub Serwisów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Administratora jako administratora danych. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Portalu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 
3.    Warunki wykonania umów o świadczenie Usług, które zostały zawarte przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie.  
4.    Regulamin oraz umowy zawarte w przedmiocie Usług podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 
5.    Wszelkie spory pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
6.    Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki stanowiące jego integralną część: 
6.1    Polityka prywatności;
6.2    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 
6.3    Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną;
6.4    Zasady płatności w systemie DotPay.

 

Zobacz również: Zasady użytkowania aplikacji mobilnej