Obligacje skarbowe w pigułce

Bank Pekao
Bank Pekao, fot. Shutterstock
Wystarczy 100 zł by nabyć obligację. Tylko w ciągu ostatniego roku ponad 50 tysięcy osób złożyło w Biurze Maklerskim Pekao ponad 125 tysięcy dyspozycji zakupu obligacji.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!


Detaliczne obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Już przy minimalnej inwestycji 100 zł można zostać posiadaczem obligacji. Obligacje mogą nabyć osoby fizyczne w tym młodzi od 13 roku życia (małoletni do 18 roku życia mogą wykonywać czynności właściwe dla obligacji za zgodą przedstawiciela ustawowego), organizacje społeczne i fundacje. Obligacje można również nabyć na rzecz dziecka, które nie ukończyło 13. roku życia, kupić je mogą jednak tylko przedstawiciele ustawowi, np. rodzice.

Ile można zarobić? W przypadku obligacji będących w ofercie Biura Maklerskiego Pekao w grudniu oprocentowanie ich w pierwszym okresie odsetkowym wynosi od 3 do 7 proc. w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie, jeśli jest zmienne, jest zależne od wskaźników określonych w listach emisyjnych danej serii obligacji. Przykładowo klient który nabył obligacji EDO1032 ma je oprocentowane w drugim okresie odsetkowym w wysokości 11,35%.

Przykładowo porównując rentowność do wykupu obligacji o stałym oprocentowaniu wyemitowanych przez Skarb Państwa - POS1026 (możliwe do nabycia na rynku wtórnym na GPW) z trzyletnimi detalicznymi obligacjami skarbowymi TOS1026, czyli z tym samym terminem wykupu, rentowność do wykupu obligacji notowanych na GPW wynosi ok. 5,12% w skali roku, przy cenie 86,90% (wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł) a dla TOS1026 wynosiła 6,85%, co pokazuje, że inwestor z 3-letnim horyzontem inwestycyjnym kupując detaliczne obligacje zamiast obligacji na GPW w skali roku uzyska różnicę ok. 1,6 pkt proc. na korzyść obligacji TOS, czyli od zainwestowanych w obligacje 10 tys. zł klient otrzyma 160 zł brutto więcej co roku.

125 tys. dyspozycji

W ofercie Biura Maklerskiego Pekao znajduje się sześć rodzajów obligacji, które umożliwiają inwestycje o różnym horyzoncie czasowym i charakterze oprocentowania – od 3-miesięcznych obligacji o stałym oprocentowaniu, przez roczne i 2-letnie o oprocentowaniu zmiennym, aż po 10-letnie obligacje emerytalne. Każdy może zawrzeć umowę o obsługę obligacji skarbowych online, nie będąc wcześniej klientem banku, co dodatkowo ułatwia dostęp do produktu.

Obligacje skarbowe stanowią dobre uzupełnienie koszyka inwestycyjnego jako instrumenty finansowe zaliczane do jednych z najbezpieczniejszych ze względu na ryzyko upadłości emitenta. W Biurze Maklerskim Pekao są klienci, którzy posiadają w swoim portfelu ponad 100 różnych serii obligacji. Tylko w ciągu ostatniego roku ponad 50 tysięcy klientów złożyło ponad 125 tysięcy dyspozycji zakupu obligacji korzystając z pośrednictwa Biura Maklerskiego Pekao.

Wybierając obligacje, inwestorzy powinni rozważyć kilka czynników, takich jak oczekiwany horyzont czasowy inwestycji, aktualne i przewidywane warunki makroekonomiczne, a także swoje indywidualne potrzeby i cel finansowy. Kluczowe jest, aby wybrana seria obligacji skarbowych harmonizowała z naszą tolerancją na ryzyko i planami dotyczącymi przyszłych wydatków.

Jak czytać oznaczenia obligacji?

Każda seria obligacji ma unikalne oznaczenie..

Litery określają rodzaj obligacji, np.:

• OTS obligacje trzymiesięczne stałoprocentowe,

• ROR obligacje roczne o zmiennej stopie procentowej.

Cyfry oznaczają miesiąc i rok wykupu, np.:

• 0625 data wykupu to czerwiec 2025 r.

Przykłady:

OTS1223 obligacja 3-miesięczna z terminem wykupu w grudniu 2023 r.,

COI0627 obligacja 4-letnia z terminem wykupu w czerwcu 2027 r.,

EDO0633 obligacja 10-letnia z terminem wykupu w czerwcu 2033 r.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

ZOBACZ RÓWNIEŻ