Raben: Jesteśmy na drodze ku transformacji energetycznej

Raben
Raben / Fot. materiały prasowe
Rozpoczęliśmy intensywne prace nad identyfikacją naszego wpływu nie tylko w obszarze środowiskowym, ale również w obszarze społecznym, w tym dotyczącym praw człowieka - deklaruje Piotr Lachowicz, Group Sustainability Expert, Grupa Raben.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jakie konkretnie cele ESG firma Raben wyznaczyła sobie na ten rok/na najbliższe lata?

Grupa Raben realizuje przyjętą w 2021 roku strategię zrównoważonego rozwoju, która będzie obowiązywała do 2025 roku. W jej centrum znajdują się przede wszystkim wyzwania związane z klimatem, w tym przede wszystkim ograniczenie emisji w transporcie i usługach związanych z magazynowaniem. W realizację celów strategicznych wpisują się również cele wynikające z jednej z pierwszych w sektorze logistyki umów na finansowanie dłużne powiązane z celami zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe cele to:

1. Redukcja intensywności emisji w transporcie o 10% (intensywności emisji mierzona w gramach ekwiwalentu CO2 na tonokilometr – gCO2e/tkm)

2. Redukcja intensywności emisji z budynków, w tym z magazynów o 30% (intensywności emisji mierzona w kilogramach ekwiwalentu CO2 na metr kwadratowy – kgCO2e/m2)

3. Redukcję aut niespełniających standardu środowiskowego (min. EURO V) we flocie własnej do poziomu 96%

4. Zwiększenie udziału kobiet w kadrze menadżerskiego do poziomu 34%

5. Podnoszenie wyniku w ratingu Ecovadis.

Dodatkowo, rozumiejąc nasz wkład w emisję gazów cieplarnianych, w 2022 roku wyznaczyliśmy opartą na danych naukowych (science-based) ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wyrażonym w Porozumieniu Paryskim zobowiązaniem do powstrzymania globalnego ocieplenia na poziomie znacznie poniżej 2°C. Do 2030 roku naszym krótkoterminowym celem jest zmniejszenie emisji z zakresu 1 i 2 o 38,7% w stosunku do emisji z roku 2020 (w roku 2023 poziom redukcji emisji osiągnął poziom blisko 23%). Ponadto, zobowiązaliśmy się, że zaangażujemy przewoźników, którzy łącznie odpowiadają za 77% emisji z zakresu 3, żeby wspólnie z nimi ograniczyć emisje w naszym zakresie 3. Zgodnie z zatwierdzonym celem SBTi, wyznaczą oni własne cele redukcyjne do 2027 roku.

Mając na uwadze wpływ sektora transportowego na globalne emisje, to właśnie działania w tym obszarze będą stanowiły dla nas jeden z priorytetów. Jednocześnie, analizując prognozy dotyczące postępujących zmian klimatu, dążymy do zwiększenie poziomu odporności na już występujące konsekwencje antropogenicznych zmian klimatu.

Rozpoczęliśmy również intensywne prace nad identyfikacją naszego wpływu nie tylko w obszarze środowiskowym, ale również w obszarze społecznym, w tym dotyczącym praw człowieka. Nadchodzące zmiany w prawie, w tym objęcie kolejnych spółek obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju czy planowane przyjęcie dyrektywy należytej staranności w łańcuchu dostaw będą silnie oddziaływały na sposób działania firm, w tym Grupy Raben. Tym samym implementacja wymagań regulacyjnych będzie z pewnością stanowiła podstawę dla nowej strategii, nad którą już pracujemy.

W jaki sposób Raben integruje cele ESG z jej strategicznymi celami biznesowymi?

Strategia zrównoważonego rozwoju przyjęta na lata 2021-2025 jest koordynowana i monitorowana centralnie przez Komitet Zrównoważonego Rozwoju, w którego skład wchodzą zarówno członkowie zarządu, jak również dyrektorzy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację celów. W ten sposób możliwe jest skuteczne zarządzanie priorytetami i integrowanie celów biznesowych z celami w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Realizacja celów ESG nie tylko wspiera, ale również w wielu przypadkach pozwala osiągać cele biznesowe organizacji. W dłuższej perspektywie działania podejmowane w tym obszarze służą ograniczaniu negatywnego wpływu, ryzyk, a także identyfikowaniu szans, które wspólnie pozwalają zwiększyć odporność organizacji i budować przewagę na rynku.

Jakie działania podejmujecie, aby zmniejszyć swój wpływ na zmiany klimatyczne?

Nasze zaangażowanie w zatrzymanie antropogenicznych zmian klimatu opiera się na 3 priorytetach: analiza oddziaływania i wyznaczenie celów, identyfikacja narzędzi oraz implementacja i monitorowanie efektów. Dokładamy wszelkich niezbędnych starań, aby wszystkie działania miały rzetelną podstawę w dostępnej nauce. Dlatego, w pierwszej kolejności zmierzyliśmy nasz ślad węglowy we wszystkich 3 zakresach, wyznaczyliśmy cele oparte na nauce oraz zgodne z globalnym zobowiązaniem wyrażonym w porozumieniu paryskim i poddaliśmy je zewnętrznej weryfikacji w ramach inicjatywy SBTi.

Zgodnie z zaakceptowanymi na poziomie Zarządu celami nasze działania koncentrują się w dwóch obszarach – magazyny i budynki oraz transport.

W segmencie transportowym konsekwentnie pracujemy nad obniżeniem emisyjności poprzez modernizację floty, w tym redukcję pojazdów, które nie spełniają naszych standardów jakości (poniżej normy EURO V). Obecnie już prawie 95% naszej floty spełnia te wymagania. Ponadto kontynuujemy rozpoczęty w 2022 roku proces elektryfikacji transportu. Pierwszym krokiem był wspólny z naszymi partnerami – Ikea Industry oraz Volvo Trucking - projekt implementacji pierwszego pojazdu do naszej floty. W roku 2023 działanie to doczekało się kontynuacji, a nasza flota elektrycznych pojazdów w Polsce uległa zwiększeniu (obecnie 3 ciągniki). Równolegle do działań w Polsce, nasza niemiecka spółka otrzymała grant na zakup bezemisyjnych pojazdów ciężarowych oraz pojazdów do manewrowania na placu. Z tych samych źródeł dofinansowana zostanie również wybudowa infrastruktury do ładowania tych pojazdów w 24 lokalizacjach.

Rozwój elektromobilności to jednak tylko jeden z dostępnych środków zmierzających do obniżania emisji – kolejnym są biopaliwa, w tym tzw. biodiesel (HVO100). W ostatnim roku rozpoczęliśmy tankowanie biopaliwa we własnej flocie, na rynkach gdzie jest ono dostępne - Holandia, Niemcy, Austria. Niestety na ten moment tego typu biopaliwa nie są dostępny na rynku Polskim. Biopaliwa przez nas wykorzystywane mają potencjał redukcyjny sięgający 87% w porównaniu do tradycyjnego diesla.

Poza działaniami w obszarze transportowym, aktywnie redukujemy nasze emisje związane z działalnością magazynową, w tym przede wszystkim dzięki zakupom zielonej energii i wdrażaniu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. W 2023 roku zakończyliśmy budowę kolejnych obiektów magazynowych budowanych w standardzie gwarantującym niemalże zerową emisję w trakcie użytkowania obiektu. Poprzez realizację zapisów umów na zakup energii z odnawialnych źródeł, a także dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych w nowych obiektach własnych, udział zielonej energii osiągnął w 2023 roku poziomu 70,8%.

Czy Raben stosuje innowacyjne technologie w celu zwiększenia efektywności i zmniejszenia wpływu na środowisko? 

Tak, to m.in. rozwiązania:

• Samochody elektryczne w transporcie ciężkim (od 2022 r. ) – byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która do swoich operacji wprowadziła samochody elektryczne.

• Testy HVO - W 2023 roku rozpoczęliśmy tankowanie biodiesla na rykach, gdzie jest on dostępny (m.in. Austria, Holandia, Niemcy), co przyczyniło się do zredukowania emisji całkowitych w trzecim kwartale o 180 ton CO2e. Obecnie napędza on już 18 pojazdów należących do Grupy Raben, a naszym celem jest stale zwiększać udział biopaliw we flocie własnej.

• Zeroemisyjne obiekty. Już kilka lat temu firma podjęła decyzję, że wszystkie własne obiekty będziemy realizować jako zeroemisyjne – obecnie jest to już standard inwestycyjny. Chętnie korzystamy z fotowoltaiki: panele zainstalowano na magazynach w Niemczech, Holandii, Austrii, Czechach i Polsce. Natomiast tam, gdzie wynajmujemy powierzchnię, staramy się wdrożyć maksymalnie dużo rozwiązań przyjaznych środowisku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ