PPK na nowo. Zmiany w obowiązkach dla pracodawców

Marlena Maląg
Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, fot. flickr.com
Ogłoszono ostateczny kształt nowelizacji ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zmianią się m.in. terminy na zapisy pracowników.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Jak tłumaczą przedstawiciele PFR Portal PPK, nowe regulacje mają na celu uproszczenie funkcjonowania PPK oraz uwzględniają wiele istotnych postulatów z rynku.

- To ważna nowelizacja, wprowadzająca wiele ułatwień w obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych. Główne zasady programu i jego cel (długoterminowe gromadzenie oszczędności przez pracowników), nie ulegają zmianie. Z punktu widzenia uczestnika programu, istotne jest to, że pracodawca będzie miał możliwość wcześniejszego zapisania go do PPK. Wprowadzono także mniej skomplikowany sposób obliczania terminu na złożenie przez pracownika nowemu pracodawcy oświadczenia o rachunkach PPK. Pozostałe zmiany dotyczą przede wszystkim ułatwień w obsłudze programu i stanowią odpowiedź na postulaty działów kadr i płac. Cieszę się, że Państwowa Inspekcja Pracy zyskała możliwość oddziaływania na osoby namawiające pracowników do rezygnacji z PPK. Mam nadzieję, że pracownicy, którym utrudnia się przystąpienie do programu, zyskają tym samym ważnego sojusznika – mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy zostały wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Oto najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących PPK:

Możliwość wcześniejszego zapisania pracownika do PPK

Obecnie pracodawca (albo inny podmiot zatrudniający) może zapisać pracownika do PPK, a więc zawrzeć w jego imieniu i na jego rzecz umowę o prowadzenie PPK, dopiero po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły te 3 miesiące. Wprowadzone nowelizacją zmiany pozwalają pracodawcy - jeśli podejmie taką decyzję - szybciej zapisać pracownika do PPK. Podmiot zatrudniający będzie mógł zrobić to już po upływie 14 dni zatrudnienia, przy czym maksymalny termin na zawarcie dla pracownika umowy o prowadzenie PPK nie ulega zmianie.

Uregulowanie trybu zwrotu nienależnych wpłat do PPK

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych omawianą nowelizacją jest uregulowanie zasad korekt nienależnych wpłat do PPK. Dotychczas brak było w ustawie o PPK regulacji wskazujących zasady postępowania w przypadku dokonania tego typu wpłat. Po zmianach, wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna czy dopłaty roczne, które okazały się nienależne w całości lub w części, podlegać będą zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę, wpłatę powitalną lub dopłatę roczną. Co istotne, będzie to także możliwe w sytuacji, gdy za te wpłaty/dopłaty na rachunku uczestnika PPK zostały już zapisane jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego. I to bez potrzeby składania przez uczestnika PPK żądania odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych.

Ujednolicenie terminów dokonywania wpłat do PPK

Zmiana ta to odpowiedź na postulaty wielu osób obsługujących PPK. Przed zmianą przepisów pierwsze wpłaty do PPK podmiot zatrudniający mógł przekazać do instytucji finansowej dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zawarta została dla pracownika umowa o prowadzenie PPK, a kolejne wpłaty - nawet od razu po ich naliczeniu, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane. Ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK, co przewiduje nowelizacja, uprości obsługę PPK przez pracodawców. Zmiana umożliwi im dokonywanie pierwszych wpłat do PPK począwszy od dnia, w którym zostały naliczone i pobrane - nawet w tym samym miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Pracodawca musi tylko pamiętać, aby dokonać ich do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Nowy termin związany z transferem środków

Dotychczas nowo zatrudniona osoba, będąca już uczestnikiem PPK, składała swojemu nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Tak skomplikowany sposób wyznaczania tego terminu nie był uzasadniony. Dlatego po zmianach - uczestnik PPK będzie składał takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK. Tym samym szybciej dojść będzie mogło do transferu dotychczasowych oszczędności danego uczestnika PPK na jego nowy rachunek, na którym oszczędzał będzie u nowego pracodawcy.

Nowe uprawnienia PIP

Dotychczas do kompetencji PIP nie należało ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Nowelizacja przyznaje jej takie uprawnienie.

Ważne terminy

Większość zmian w ustawie o PPK oraz zmiany w ustawie o PIP wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 4 czerwca 2022 r., choć są i takie, które weszły w życie już 21 maja 2022 r. Natomiast niektóre z nich, wymagające dłuższego czasu na implementację, wejdą w życie dopiero po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli 21 listopada 2022 r. Warto także zwrócić uwagę, że niektóre zmiany przepisów wprowadzono z mocą od 1 lipca 2019 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY