Plan inwestycyjny dla Polski. 3 mld złotych dla małych firm

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej w Polsce zainicjowanej przez firmę leasingową Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), należącą do grupy Crédit Agricole. Dzięki umowie polskie firmy mogą otrzymać nawet 3,1 mld złotych dodatkowych środków.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet.

Transakcja otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnegona rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera. Transakcję zaaranżowała dla EFL firma StormHarbour. Jednocześnie, w ramach transakcji, CA CIB pełnił rolę doradcy w Grupie Crédit Agricole.

Grupa EBI przyznała EFL gwarancję w ramach portfela MŚP obejmującego transze senior oraz mezzanine o łącznej wartości 2,1 mld PLN (około 490 mln EUR). Plan Junckera zapewnia wsparcie transzy mezzanine o wartości 314 mln PLN (73 mln EUR) w ramach mandatu udzielonego EBI przez Komisję Europejską. Ryzyko związane z transzą senior o wartości 1,76 mld PLN (410 mln EUR) pokrywane jest w ramach środków własnych EFI. 

 

Transza mezzanine wsparta w ramach planu Junckera będzie promować przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Około 33 proc. nowego finansowania udostępnionego przez EFL w ramach gwarancji EBI dla transzy mezzanine ma zostać przeznaczone na rzecz przedsiębiorczości kobiet oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.  

- Europejski Fundusz Inwestycyjny z zadowoleniem przystępuje w Polsce do umowy syntetycznej sekurytyzacji MŚP w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Nowa transakcja z zaufanym partnerem, we współpracy z Bankiem i przy wsparciu planu Junckera, stanowi potwierdzenie doświadczenia Funduszu w zakresie uruchamiania inwestycji. Uwolnienie kapitału regulacyjnego w drodze sekurytyzacji umów leasingowych zwiększy zdolność EFL do finansowania MŚP na lepszych warunkach - powiedział dyrektor wykonawczy EFI, Pier Luigi Gilibert.

- Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących siłą napędową wzrostu gospodarczego jest głównym celem Grupy EBI. Promowanie firm ze znaczącym udziałem kobiet jest równie ważne w celu wspierania zdrowszego i bardziej dynamicznego środowiska biznesowego. Poprzez zagwarantowanie, aby odpowiednią część nowego finansowania przekazano na rzecz przedsiębiorczości kobiet, EBI i EFL przyczynią się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki - dodała wiceprezes EIB, Lilyana Pavlova, która nadzoruje operacje w Polsce i w krajach objętych polityką spójności.

- Jest to pierwsza syntetyczna transakcja przeprowadzona przez EFL. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że po zamknięciu w 2017 roku naszej pierwszej w historii sekurytyzacji typu „true sale”, w tym roku mogliśmy zrealizować kolejny projekt sekurytyzacyjny, tym razem o charakterze syntetycznym. Doceniamy zaufanie, jakim Grupa EBI obdarzyła EFL, i z dumą podejmujemy wspólne działania na rzecz realizacji w Polsce celów społecznych, takich jak wspieranie MŚP i sprzyjanie równości płci w biznesie. Transakcja nie tylko przynosi korzyści dla samej spółki, lecz także umacnia atuty całej grupy Credit Agricole SA, umożliwiając dalszy rozwój działalności grupy w Polsce - skomentował członek zarządu EFL ds. Finansów, Paweł Bojko.

Dodatkowe informacje o transakcji:

Dzięki dodatkowej zdolności kredytowej, uzyskanej w wyniku uczestnictwa Grupy EBI w operacji, EFL podejmie zobowiązanie umowne do wygenerowania kwoty czterokrotnie większej niż gwarantowany portfel w ramach nowego wsparcia finansowego dla nowych, realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa projektów kwalifikujących się do finansowania z EFIS.

Przełoży się to na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld PLN (równowartość 723 mln EUR), przy czym przekazanie części środków o wartości 1,76 mld PLN (411 mln EUR) było możliwe dzięki EFI, a części o wartości 1,26 mld PLN (294 mln EUR) – dzięki EBI. Takie dodatkowe środki zwiększą dostęp przedsiębiorstw do finansowania oraz uruchomią nowe inwestycje, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i innowacyjności oraz wzrostu gospodarczego.

Operacja wesprze przedsiębiorczość kobiet, tj. przedsiębiorstwa, w których ponad 50 proc. udziałów należy do kobiet i w których ponad 50 proc. kadry kierowniczej stanowią kobiety, lub przywództwo kobiet, tj. przedsiębiorstwa, w których zarówno wykonawcza kadra kierownicza, jak i zarząd/komitet inwestycyjny (o ile istnieje), składa się w ponad 50 proc. z kobiet.

Jest to druga transakcja sekurytyzacji dokonana przez EFL przy udziale Grupy EBI oraz pierwsza transakcja objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera.

Poprzednia operacja w ramach współpracy Grupy EBI i EFL, mająca formę sekurytyzowanej transzy senioralnej, spełniającej kryterium „true sale”, została podpisana w listopadzie 2017 roku, a wszystkie środki z niej pochodzące zostały już przekazane beneficjentom docelowym. Około 80 proc. przydzielonych środków zostało alokowanych w regionach objętych polityką spójności w Polsce, a 60 proc. przekazano na rzecz mikroprzedsiębiorstw. Przewiduje się, że nową operację będzie cechował podobny poziom absorpcji środków.

Była to również czwarta syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, ze wspólnym udziałem EBI i EFI.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY