Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych
Pracujesz na laptopie przynajmniej połowę dobowego czasu pracy? Należy ci się monitor lub specjalna podstawka.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2024 (104)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

NOWE OZNACZENIA NA MIODACH

18 kwietnia zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zgodnie z nim sprzedawany w Polsce miód będzie obowiązkowo znakowany krajami pochodzenia, które zastąpi ogólne stwierdzenie „mieszanka miodów pochodząca z/spoza UE”. Etykieta miodu powinna zawierać nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku, gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

1 maja wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W myśl nowych przepisów ten, kto w wyniku poszukiwań znalazł lub pozyskał przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym albo innym zabytkiem ruchomym, jest obowiązany zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków w terminie 30 dni ocenia, czy znaleziony lub pozyskany przedmiot jest zabytkiem, i informuje zawiadamiającego o ustaleniach i dalszych działaniach co do znalezionego przedmiotu.

Osobom, które odkryły w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, znalazły lub pozyskały zabytek archeologiczny, przysługuje nagroda pieniężna albo dyplom, jeżeli dopełniły obowiązków wynikających z ustawy. Warunkiem jest szczególna wartość historyczna, artystyczna lub naukowa zabytku. Wartość przyznanej nagrody pieniężnej nie może być wyższa niż 25-krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. W wyjątkowych wypadkach, gdy zabytek archeologiczny posiada oprócz szczególnej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej także znaczną wartość materialną, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków wysokość nagrody pieniężnej może zostać podwyższona do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiany BHP

17 maja zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie 17 listopada 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawcy mieli pół roku, czyli do 17 maja na dostosowanie się do nowych przepisów.

Nowelizacja wprowadza m.in. nową definicję miejsca pracy. Stanowisko pracy to teraz przestrzeń pracy wraz z:

a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika

b) krzesłem i stołem

c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

Jeśli chodzi np. o krzesło, to musi mieć wyprofilowane siedzisko i oparcie, podstawę z kółkami, możliwość obrotu i regulowane podłokietniki. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy również wyposażyć w podnóżek.

Pracownik, który korzysta z laptopa minimum przez połowę dobowego czasu pracy, musi mieć zapewniony stacjonarny monitor lub podstawkę do laptopa, która umożliwi ustawienie ekranu w taki sposób, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Pracodawca musi też zapewnić na danym stanowisku pracy dodatkową klawiaturę i myszkę. Nowelizacja przepisów w tym zakresie dotyczy także pracowników pracujących zdalnie.

W przypadku zapewnienia pracownikowi okularów nowe rozporządzenie rozszerza opcje o szkła kontaktowe, dzięki czemu pracownik będzie mógł poprosić o dofinansowanie zarówno do okularów korekcyjnych, jak i szkieł kontaktowych. Zwrot, który pracownik dostanie za wykupione okulary bądź szkła kontaktowe, nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

6

 Wpłata podatku VAT za kwiecień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

 Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w kwietniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

15

Składka ZUS za kwiecień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za kwiecień.

20

Składka ZUS za kwiecień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za kwiecień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za kwiecień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata za kwiecień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za kwiecień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za kwiecień na PFRON.

Wpłata za kwiecień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za kwiecień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w kwietniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w kwietniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za kwiecień zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za kwiecień – reklama napojów alkoholowych.

27

Opłacenie podatku VAT za kwiecień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za kwiecień.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za kwiecień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za kwiecień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień.

Rozliczenie podatku cukrowego za kwiecień.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień.

31

Złożenie deklaracji VAT – VII-DO za kwiecień.

Złożenie w KRUS przez osobę prowadzącą rolniczą działalność gospodarczą informacji, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego za 2023 r.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień.

Pracodawca powinien przekazać należne środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości dokonanych odpisów.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

My Company Polska wydanie 5/2024 (104)

Więcej możesz przeczytać w 5/2024 (104) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

Prawo nowych technologii niezbędnym warsztatem pracowników

Prawo nowych technologii niezbędnym warsztatem pracowników

Edukacja w zakresie prawa nowych technologii nie tylko minimalizuje ryzyko odpowiedzialności prawnej zwłaszcza w sektorach regulowanych, ale też – powoduje przewagę konkurencyjną na rynku. Warto zatem przyjrzeć się, czy pracownicy mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji w zakresie umiejętnego łączenia wiedzy technicznej, biznesowej i prawnej oraz aktualizacji tej wiedzy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ