Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Luty 2021

Prawo dla firm
Prawo dla firm, fot. Adobe Stock
Aktualne zmiany w prawie ważne dla przedsiębiorców. Dodatkowo - kalendarz przedsiębiorcy na luty.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2021 (65)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pakiet Slim VAT

Od 1 stycznia obowiązują zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Najważniejsze modyfikacje:

 Zmiana definicji rolnika ryczałtowego – jest to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych, ale nie muszą one pochodzić wyłącznie z jego własnej działalności.

 Zwalnia się z VAT dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

 Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie tej konkretnej dostawy towarów.

 Obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Jeśli podatnik nie posiada takiej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres, w którym dokumentację tę uzyskał.

 W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania następuje w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

 Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę.

 Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku w dniu jego złożenia jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

 WIS oraz decyzje szefa Krajowej Administracji Skarbowej i dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez 5 lat od dnia ich wydania.

 Odliczenie podatku – jeśli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego w terminach określonych, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

 W przypadku faktury korygującej otrzymanej przez nabywcę towaru lub usługi, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione z dostawcą i przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Gdy warunki zostały spełnione później, nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, kiedy to się stało. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

 Można rozliczyć VAT za usługi noclegowe nabywane w celu ich odprzedaży.

 Z rejestru podatników VAT zostanie wykreślony we wszystkich pozycjach PESEL.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

20 lutego zacznie obowiązywać część zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. 

Oto niektóre przykłady.

 Do listy organów rekwizycyjnych (organ, któremu organ egzekucyjny prowadzący postępowanie zlecił wykonanie czynności egzekucyjnych) dodano właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.

 Postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku, gdy dalsza egzekucja administracyjna będzie bezskuteczna z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków przewyższających koszty egzekucyjne.

 Nie umarza się postępowania egzekucyjnego, jeżeli koszty egzekucyjne oraz upomnienia nie zostały wyegzekwowane, zapłacone lub umorzone.

 Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeśli wierzyciel, po upływie terminu rozliczenia się przez zobowiązanego, przesłał mu pisemne upomnienie. Postępowanie może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

 Należność pieniężna, odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne mogą być zapłacone organowi egzekucyjnemu przez:

●  aktualnego właściciela lub użytkownika wieczystego przedmiotu hipoteki przymusowej – jeżeli te należności są zabezpieczone tą hipoteką;

●  aktualnego właściciela przedmiotu zastawu skarbowego – jeżeli te należności są zabezpieczone tym zastawem;

   ● małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, macochę, ojczyma zobowiązanego;

  osobę trzecią, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, oraz  inny podmiot – gdy łączna wysokość należności nie przekracza 5000 zł.

Okiem eksperta

Oskar Gińko, rzecznik patentowy, AOMB Rzecznicy Patentowi

19 października 2020 r. w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” opublikowano Wytyczne prezesa UPRP. Wytyczne ujednolicają sposób rozpatrywania spraw przez ekspertów urzędu i są wiążące. Poruszają liczne zagadnienia, jednak największą rewolucją w dotychczasowej praktyce urzędu stanowią wytyczne dotyczące patentowania programów komputerowych. 

Do czasu publikacji wytycznych, nawet po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, jedynym pewnym sposobem na uzyskanie patentu w Polsce na wynalazek wspomagany programem komputerowym było przeprowadzenie procedury przed Europejskim Urzędem Patentowym i późniejsza walidacja patentu europejskiego w Polsce. Rozwiązanie to jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż zgłoszenie krajowe. Opłaty urzędowe związane z dokonaniem zgłoszenia w UPRP to 550 zł, a w przypadku ubiegania się o patent europejski suma opłat urzędowych w pierwszych dwóch latach może sięgnąć już ponad 4 tys. euro. Po publikacji wytycznych rośnie zatem konkurencyjność polskich podmiotów na rynku krajowym, dla których ochrona krajowa stała się łatwiej dostępna.

Obecnie na każde oprogramowanie może zostać udzielony patent, o ile rozwiązanie cechuje się dalszym skutkiem technicznym, czyli efekt działania programu wykracza poza typowe efekty pracy oprogramowania. Przykładowo zabezpieczenie transmisji za pomocą algorytmów czy oprogramowanie sterujące procesem będą uznane za rozwiązania mające dalszy skutek techniczny.

-----------------------------------

KALENDARIUM

1 lutego 

▶ Termin na złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD) – o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

5 lutego 

▶ Wpłata podatku VAT za styczeń oraz złożenie deklaracji VAT-14.

 

8 lutego

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Opłacenie za styczeń podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶ Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za styczeń oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2021 r.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

 

10 lutego

▶ Składka ZUS za styczeń – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶ Złożenie zgłoszenia 

INTRASTAT za styczeń.

 

15 lutego

▶ Składka ZUS za styczeń – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za luty – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

▶ Wpłata I raty podatku od środków transportowych oraz złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i  osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

▶ Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za styczeń.

 

22 lutego

▶ Wpłata za styczeń pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za styczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za styczeń na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za styczeń na PFRON.

▶ Wpłata za styczeń podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

▶ Wpłata za styczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

▶ Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za styczeń.

▶ Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

● podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

● spółkę, która w styczniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

 

25 lutego

▶ Opłacenie podatku VAT za styczeń.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń (część ewidencyjna).

▶ Wpłata podatku akcyzowego za styczeń oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶ Termin dla deklaracji VAT-UE za styczeń.

▶ Wysłanie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za styczeń przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń. 

 

My Company Polska wydanie 2/2021 (65)

Więcej możesz przeczytać w 2/2021 (65) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ