Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Lipiec 2021

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Adobe Stock
Ważne zmiany w prawie i kalendarium przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2021 (70)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

e-TOLL

17 czerwca zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. nowy sposób rozliczania za płatne odcinki dróg krajowych. Nowy system e-Toll przeznaczony będzie dla wszystkich pojazdów zarówno lekkich do 3,5 tony, jak i ciężkich powyżej 3,5 tony. System e-TOLL oparty jest na technologii wyznaczania pozycji pojazdu przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego. Kierowca może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych lokalizacyjnych do systemu: za pomocą darmowej aplikacji instalowanej na swoim urządzeniu mobilnym, lokalizatorów zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU).  System dla użytkowników pojazdów lekkich dostępny będzie na razie na odcinku autostrady A2 Konin–Stryków i na odcinku autostrady A4 Wrocław–Sośnica. 

Użytkownicy pojazdów ciężarowych natomiast powinni wyrejestrować się z wygaszanego systemu viaTOLL i zarejestrować się do e-TOLL. Mogą oni teraz korzystać z bezpłatnej aplikacji, która umożliwia wniesienie opłaty elektronicznej oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-

ELEKTRONICZNE DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

1 lipca wejdzie w życie Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Wprowadza ona regulacje dotyczącą doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która będzie wywierać skutek prawny równoważny do tradycyjnego doręczenia. Obejmuje ona korespondencję w kontaktach podmiotów publicznych z podmiotami publicznymi oraz podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi. Do świadczenia tej usługi obowiązany będzie operator wybierany w drodze konkursu, jednak do 31 grudnia 2025 r. obowiązki operatora wyznaczonego według ustawy będzie pełnić Poczta Polska.

PROSTE SPÓŁKI AKCYJNE

Termin obowiązywania nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, czyli przepisy dotyczące prostych spółek akcyjnych na mocy ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 został wyznaczony na 1 lipca. Nowelizacja ta pierwotnie miała wejść w życie 1 marca 2021 r.

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

1 lipca wejdą w życie zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. De facto jest to zmieniony z 1 grudnia 2021 r. termin uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych, mającego być platformą dla uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zastąpi on Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji, który został przewidziany w prawie restrukturyzacyjnym. Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zawierać dane zawarte dotychczas w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

ZGODNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU Z UE

16 lipca zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Ustala ona zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) prezesa UOKiK jako pełniącego rolę jednolitego urzędu łącznikowego. Oznacza to, że prezes UOKiK będzie instytucją odpowiedzialną m.in. za reprezentowanie na forum Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów stanowiska wszystkich krajowych organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie o krajowej strategii nadzoru rynku.

-----------------------------------------------------

Zdaniem eksperta

OC kontraktu menedżerskiego w B2B

Grzegorz Waszkiewicz, członek zarządu BezpieczenstwowBiznesie.pl 

Coraz częściej firmy zatrudniają generalnych dyrektorów i wysokich menedżerów nie na etaty tylko na kontrakty, umowy B2B. Główne powody to oszczędności na ZUS, brak podległości pod układy zbiorowe, ale też większa elastyczność i efektywność pracy. W takiej sytuacji daną firmą zarządza osoba (dyrektor) prowadzący swoją działalność gospodarczą (usługi zarządcze i doradcze). W kontraktach jest bardzo precyzyjnie opisany zakres kompetencji, zadań, celów, odpowiedzialności i oczywiście kar. Odpowiedzialność menedżera, który nie jest członkiem zarządu opiera się na zasadach ogólnych prawa cywilnego, zatem menedżer zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej odpowiada za pełną szkodę. W przeciwieństwie do pracownika będzie zmuszony zapłacić za rzeczywiste poniesione straty oraz za utracone zyski. 

Niektóre spółki wymagają więc od takiego menedżera posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC zawodowego). Zwracam uwagę, że w tej sytuacji (forma relacji B2B) nie zadziała klasyczne OC zarządu tzw. D&O (bo nie jest członkiem zarządu ani kluczowym pracownikiem). 

Taki menedżer musi szukać polisy zawodowej (z tytułu zarządzania) sam dla siebie. W jej ramach ochroną będą objęte roszczenia przeciwko menedżerowi związane z pełnieniem przez niego usług zawodowych na rzecz danego podmiotu. Roszczenia mogą dotyczyć błędów, zaniechań, zaniedbań popełnionych w okresie trwania umowy ubezpieczenia. Polisa pokrywa koszty obrony lub szkodę, którą menedżer będzie musiał zapłacić. Dodatkowe klauzule mogą zapewnić ochronę w zakresie roszczeń dotyczacych zniesławienia, naruszeń praw własności intelektualnej, uchybień związanych z wymianą danych informatycznych i dokumentów. Za każdym razem trzeba dopracować w szczegółach umowę ubezpieczenia, określając na koniec sumę ubezpieczenia. Roczny koszt zbliżony będzie do składki ubezpieczenia służbowego auta dyrektora. 

-----------------------------------------------------

KALENDARIUM

5 lipca

▶ Złożenie deklaracji VAT-14 za czerwiec.

 

7 lipca

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Opłacenie za czerwiec podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶ Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w czerwcu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za czerwiec oraz wpłata podatku należnego, jeżeli do utraty składnika majątku doszło w czerwcu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

 

12 lipca

▶ Składka ZUS za czerwiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶ Złożenie za czerwiec zgłoszenia INTRASTAT.

 

15 lipca

▶ Składka ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za lipiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

▶ Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za czerwiec.

 

20 lipca

▶ Wpłata za czerwiec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za czerwiec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za czerwiec na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za czerwiec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

▶ Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał.

▶ Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał.

▶ Wpłata za czerwiec na PFRON.

▶ Wpłata za czerwiec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

▶ Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec.

▶ Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

  •  podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;
  •  spółkę, która w czerwcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

▶ Wpłata za czerwiec przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN.

▶ Wpłata za czerwiec przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji CIT-ISN.

▶ Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) za czerwiec przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (tzw. podatek piwny).

▶ Opłacenie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w grudniu 2020 r. Przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

 

26 lipca

▶ Opłacenie podatku VAT za czerwiec oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7M za czerwiec.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec (część ewidencyjna i deklaracyjna,).

▶ Wpłata podatku VAT za czerwiec.

▶ Opłacenie podatku VAT za II kwartał.

▶ Wpłata podatku akcyzowego za czerwiec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶ Termin dla deklaracji VAT-UE za czerwiec.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za czerwiec przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec. 

▶ Rozliczenie podatku cukrowego za czerwiec.

▶ Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za czerwiec.

-----------------------------------------------

ZDANIEM EKSPERTA

Jan Dobrzański, polski i europejski rzecznik patentowy, AOMB Polska

Pandemia, która w zeszłym roku ogarnęła cały świat i wymusiła głębokie zmiany w wielu dziedzinach życia, stanowi ogromny bodziec do rozwoju i innowacji w obszarze life science. Europejski Urząd Patentowy (EPO) w 2020 r. zanotował znaczący wzrost liczby zgłoszeń wynalazków w zakresie technologii medycznych (14 295, +2,6 proc.), farmacji (8589, +10 proc.) i biotechnologii (7246, +6,3 proc.). W Europie nie można uzyskać patentu na metodę leczenia lub metodę diagnostyczną, a niektóre wynalazki biotechnologiczne są wyłączone spod patentowania z powodów etycznych. Jednak w tym zakresie wieloletnia praktyka zapewnia różne rozwiązania, m.in. udzielanie patentów na nowe zastosowania terapeutyczne znanych substancji leczniczych (np. wykorzystanie znanych leków przeciwwirusowych w leczeniu SARS-CoV-2) pod warunkiem wstępnego wykazania skuteczności w tym nowym obszarze (np. w badaniach in vitro). Przy ubieganiu się o ochronę wynalazków takich, jak przeciwciała lub wytwory zdefiniowane przez sekwencję DNA, RNA lub aminokwasową bardzo ważnym wymogiem jest określenie zgłoszonego rozwiązania jasno i jednoznacznie. W wytycznych EPO z marca 2021 r. wśród innych zmian pojawił się m.in. osobny rozdział dotyczący dopuszczalnych definicji przeciwciał w zastrzeżeniach patentowych, a także dodatkowe wskazówki interpretacji terminów odnoszących się do sekwencji aminokwasów lub kwasów nukleinowych. Jest to podsumowanie dotychczasowej praktyki i orzecznictwa EPO, a także dla zgłaszających spora pomoc w odpowiednim przygotowaniu zgłoszeń.

 

My Company Polska wydanie 7/2021 (70)

Więcej możesz przeczytać w 7/2021 (70) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ