Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Kwiecień 2021

Prawo dla firm
Prawo dla firm, fot. Adobe Stock
Aktualne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2021 (67)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

LOKAL ZA GRUNT

1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Inwestor będzie mógł nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym. Gmina zaś przeznaczy pozyskane w ten sposób lokale czy budynki na realizację jej zadań z zakresu polityki mieszkaniowej, kulturalnej, edukacyjnej czy opieki zdrowotnej. Inwestor uzyskuje m.in. dostęp do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, a także możliwość odroczenia ostatecznego rozliczenia ceny nieruchomości do czasu zakończenia inwestycji.

Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt” nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” następuje w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Nieruchomość ta może być wpisana do rejestru zabytków lub znajdować się na obszarze rewitalizacji. W przypadku niewywiązania się z przekazania na własność gminie lokali lub budynków, inwestor jest obowiązany do zapłaty gminie kwoty stanowiącej 150 proc. ceny lokali lub budynków, które przewidziane były w ramach rozliczenia „lokal za grunt”.

PODATEK PIWNY

1 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dotyczy ona zmiany w sposobie uiszczania 10 proc. opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, tzw. podatku piwnego. 

Teraz w ślad za zbiorczą deklarację miesięczną składaną do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury za dane usługi, na rachunek urzędu skarbowego trzeba będzie wpłacić zadeklarowaną kwotę, nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca, w którym upłynął termin na złożenie zbiorczej deklaracji. Zmienia się także wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-2), która zacznie obowiązywać w maju przy rozliczeniu za kwiecień. Opłata dotyczy m.in. telewizje, sklepy, puby, supermarkety, wydawnictwa, radia i agencje reklamowe.

 

Zawód FARMACEUTY

16 kwietnia wejdzie w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty, która kompleksowo reguluje rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Przepisy określają zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, sposób jego wykonywania i obowiązek rozwoju zawodowego. 

W ustawie znalazły się m.in. nowe uprawnienia wpisane jako świadczenie opieki zdrowotnej prowadzonej we współpracy z lekarzem prowadzącym, takie jak:

  •  prowadzenie konsultacji farmaceutycznych, by zapewnić bezpieczeństwo pacjenta;
  •  wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii;
  •  opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, aby m.in. wskazać sposoby rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;
  •  wykonywanie badań diagnostycznych, które szczegółowo zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia;
  •  wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta-kierownik odpowiedzialny za jej prowadzenie. Zmiana kierownika apteki wymaga złożenia przez przedsiębiorcę wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. Jeżeli przedsiębiorca uniemożliwia realizację tych zadań, ustawa wprowadza możliwość unieruchomienia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego takiej placówki maksymalnie na 3  miesiące. 

---------------------------------------------------

6 kwietnia 

▶ Wpłata podatku VAT za marzec oraz złożenie deklaracji VAT-14.

 

7 kwietnia

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Opłacenie za marzec podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶ Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za marzec oraz wpłata podatku należnego, jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

 

12 kwietnia

▶ Składka ZUS za marzec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶ Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec.

 

15 kwietnia

▶ Składka ZUS za marzec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za kwiecień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

▶ Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za marzec.

 

20 kwietnia

▶ Wpłata za marzec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za marzec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za marzec na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za marzec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

▶ Wpłata za marzec na PFRON.

▶ Wpłata za marzec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

▶ Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2021 r.

▶ Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2021 r.

▶ Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) za marzec przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

▶ Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec.

▶ Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

 podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

 spółkę, która w marcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

 

27 kwietnia

▶ Opłacenie podatku VAT za marzec.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7M za marzec.

▶ Wpłata podatku VAT za I kwartał i przesłanie pliku JPK_V7K za marzec (część ewidencyjna).

▶ Wpłata podatku akcyzowego za marzec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶ Termin dla deklaracji VAT-UE za marzec.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za marzec przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec. 

 

30 kwietnia

▶ Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

▶ Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.

▶ Przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2020 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia.

▶ Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec.

▶ Wpłata na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów określonej w deklaracji zbiorczej za marzec (DRA-1) kwoty za usługę będącą reklamą alkoholu.

 

-----------------------------------------------------------

Po co firmie OC 

Grzegorz Waszkiewicz, członek zarządu Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych

Dla niektórych firm ubezpieczenie OC to obowiązek wynikający z przepisów prawa, dla innych wymóg klienta zapisany w umowie. Moim zdaniem dla każdej powinna być to praktyczna konieczność zabezpieczenia się przed bankructwem na wypadek popełnienia błędu lub zaniechania.

W takiej sytuacji zwykłe „przepraszam” nie wystarcza. Poszkodowana firma czy osoba żąda odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów lub zadośćuczynienia. Oczywiście, każde z tych wymienionych pojęć stosuje się odpowiednio i wynikają one z k.c. oraz warunków ubezpieczenia. Jednak dla poszkodowanego, czyli beneficjenta, liczy się pieniądz, a dla podmiotu, do którego skierowane było roszczenie, bezpieczeństwo finansowe i zniknięcie wizji bankructwa.

Ostatnio dużą popularnością cieszą się dobrowolne polisy zawodowe PI (Professional Indemnity) dla firm IT, doradczych i konsultingowych. W tym przypadku najważniejszą sprawą dla brokera jest dokładna identyfikacja czynności zawodowych klienta i wskazanie ich w polisie, bo w odróżnieniu od polis obowiązkowych, nie wszystkie są opisane w OWU lub rozporządzeniach.

Polisa OC ma zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich. Szkodą jest też nierzadko konkretna strata finansowa u poszkodowanego. Określana jest ona najczęściej w OWU jako czysta strata finansowa. 

Panuje przeświadczenie, że zwykła polisa OC wystarczy. Niestety nie. Oto kilka podstawowych klauzul: OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy. Dodatkowo odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczonego. Na koniec warto dodać klauzulę kosztów ochrony prawnej. 

Zaletą posiadania polisy OC jest to, że towarzystwo, w którym podmiot zawarł ubezpieczenie, zawsze sprawdzi zasadność wypłaty odszkodowania. W momencie wpływu roszczenia do firmy nie ma potrzeby z automatu angażować prawnika, który ma potwierdzić lub oddalić naszą odpowiedzialność. Ubezpieczyciel działając w imieniu swoim, ale również w interesie przedsiębiorstwa, przeprowadzi analizę odpowiedzialności i wycenę szkód. 

 

My Company Polska wydanie 4/2021 (67)

Więcej możesz przeczytać w 4/2021 (67) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ