Ubezpieczenie musi odpowiadać na wyzwania nowych czasów

Ubezpieczenie musi odpowiadać na wyzwania nowych czasów
Każda działalność gospodarcza wymaga odwagi i determinacji. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje firmy, bez względu na ich wielkość, doskonale to rozumieją. Czasem jedno zdarzenie może przekreślić ich dotychczasowy dorobek. Dlatego w UNIQA proponujemy rozwiązanie, które wspiera przedsiębiorców i pomaga im w trudnych sytuacjach.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 11/2023 (98)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Największym wyzwaniem naszych czasów, z którymi każdy z nas, w tym przedsiębiorcy, musi się mierzyć, jest błyskawiczny rozwój technologiczny. Dostrzegalny jest on w zasadzie nie tylko z roku na rok, ale wręcz z miesiąca na miesiąc. Widzimy go m.in. w ciągłej digitalizacji, wzroście pojemności nośników danych, miniaturyzacji sprzętu elektronicznego czy modernizacji i wzroście wydajności parków maszynowych. Ponadto mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności, którego zakup wymagał często ogromnych inwestycji, narażone jest także na wzrost ryzyka katastrof naturalnych takich jak powodzie, deszcze nawalne, wichury czy trzęsienia ziemi spowodowane zmianami klimatycznymi. Zintensyfikowanym ryzykiem stało się także zjawisko strajków, zamieszek i niepokojów społecznych, które mogą powodować dla klienta straty w wyniku wandalizmu czy sabotażu. Wszystkie te procesy i zjawiska sprawiają, że zmieniają i nasilają się wyzwania, przed którymi stoją firmy oraz rynek ubezpieczeń.

Ochrona biznesu w zmiennych czasach

W UNIQA na bieżąco przyglądamy się otoczeniu, w którym działamy my i nasi klienci. Obserwujemy  dynamiczne zmiany, występujące na wielu podłożach: geopolitycznym (zagrożenie terrorystyczne, wojna w Ukrainie czy w Izraelu), ekonomicznym (wysoka inflacja), społecznym (kryzys uchodźczy, nierówności społeczne) czy klimatycznym (gwałtowne zdarzenia pogodowe).

Odpowiadając na bieżące potrzeby naszych klientów, stworzyliśmy Kompleksowe Warunki Ubezpieczenia Mienia Klienta Korporacyjnego. Ubezpieczenie to  kierowane jest do średnich i dużych firm. Celem tego produktu jest ochrona posiadanego przez przedsiębiorstwo mienia od zdarzeń nagłych i niespodziewanych oraz od skutków przerw w działalności, które potencjalna szkoda może spowodować w mieniu. Dzięki takim rozwiązaniom ubezpieczeniowym chcemy budować odporność naszych klientów na niezależne od nich sytuacje i okoliczności. 

Nasza nowa oferta łączy w jeden produkt funkcjonujące dotychczas na rynku jako odrębne ubezpieczenia: mienia od zdarzeń losowych, maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego, a także ochronę na wypadek przerwy w działalności powstałej wskutek szkody w mieniu od zdarzeń losowych, wskutek awarii maszyn oraz szkody w sprzęcie elektronicznym.

Indywidualny zakres ochrony

Wspomniany rozwój technologiczny powoduje, że ubezpieczenie maszyn od awarii, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie przerwy w działalności spowodowanej szkodą w maszynie czy sprzęcie elektronicznym stały się priorytetem dla dużych firm. Tymczasem szkody wewnętrzne w maszynach, urządzeniach oraz sprzęcie elektronicznym są standardowo wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia. Oferując tego rodzaju zakresy w ramach jednych kompleksowych warunków, zapewniamy naszemu klientowi jak najpełniejsze zabezpieczenie jego majątku rzeczowego. Dodatkowo widzimy też, że klienci podchodzą kompleksowo do swoich potrzeb i podział produktowy na mienie i ubezpieczenia techniczne jest dla nich sztuczny i niezrozumiały. 

Ubezpieczenie dla klienta korporacyjnego powinno być szyte na miarę. Dlatego nasz nowy produkt pozwala na indywidualne doprecyzowanie zakresu ochrony. W ramach ubezpieczenia mienia można wybrać zakres od ryzyk nazwanych, gdzie ochrona obejmuje szkody w mieniu powstałe wyłącznie wskutek wskazanych zdarzeń losowych lub szerszy wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, w którym ochrona obejmuje wszystkie szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia. Do tych zakresów można dołączyć wspomniane wcześniej opcje dodatkowe, jakimi są ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń lub ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym sprzętu przenośnego, danych i zewnętrznych nośników danych). Rozszerzenia te pokrywają awarie mechaniczne lub elektryczne, w tym spowodowane błędami produkcyjnymi, wadami materiałowymi, zwarciem, implozją lub błędem ludzkim, który może być wywołany brakiem umiejętności lub niedbalstwem.  

Ryzyko przerwy w działalności

Do każdego ze wspomnianych zakresów klient może poprzez ustalenie stosownych limitów dołączyć ubezpieczenie skutków przerw w działalności. Mogą one być objęte ochroną w takim zakresie, w jakim zostało ubezpieczone mienie. Pod warunkiem określenia w umowie ubezpieczenia dodatkowego limitu odpowiedzialności pokrywamy także koszty dodatkowe – w granicach sum ubezpieczenia – związane z poszukiwaniem miejsca powstania szkody, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz – ponad sumę ubezpieczenia – wydatki związane z ponownym napełnieniem instalacji tryskaczowej, niezbędnym dozorem mienia w miejscu szkody czy naprawy fundamentów maszyn.

W procesie tworzenia nowego produktu dużo uwagi poświęciliśmy właśnie ubezpieczeniu przerw w działalności, które pokrywa finansowe skutki przerwy w działalności spowodowanej ubezpieczoną szkodą w mieniu, ujawniające się spadkiem obrotu powodującym nieosiągnięcie przez klienta planowanego zysku brutto. Jesteśmy przekonani, że oferta dla dużego klienta korporacyjnego nie powinna być jedynie polisą od pożaru czy zalania. Szkoda materialna powoduje konieczność pokrycia kosztów odbudowy lub naprawy mienia, ale z reguły powoduje długotrwałe  zakłócenie działalności przedsiębiorstwa, co zdecydowanie doprowadza do większej straty niż sama szkoda w mieniu. Brak pokrycia dla przerwy w działalności spowodowanej szkodą materialną może mieć negatywny skutek dla przywrócenia normalnego funkcjonowania firmy po szkodzie. Pożar części zakładu produkcyjnego może wstrzymać całą produkcję, a zalanie magazynu centralnego należącego do sieci sklepów spowoduje tymczasową niemożność świadczenia przez nie usług. Nieprawidłowa obsługa maszyny przez pracownika może spowodować jej awarię, co w najczarniejszym scenariuszu doprowadzi nawet do wstrzymania produkcji. 

Planowany zysk sumą ubezpieczenia

Jednocześnie obserwujemy, że ten rodzaj ubezpieczenia jest często niejasny i skomplikowany dla klienta, dlatego postaraliśmy się, aby zastosowane przez nas pojęcia sposób szacowania sumy ubezpieczenia, czy sposób likwidacji szkody były jak najbardziej jednoznacznie określone. Przykładem może być to, iż wyraźnie wskazujemy, że suma ubezpieczenia to planowany zysk brutto, będący wartością, która powinna uwzględniać sezonowość, pozytywne lub negatywne zmiany trendu rynkowego, prognozowaną działalność ubezpieczonego taką jak nowe umowy, zamówienia i inwestycje oraz inną specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, która wpłynie na wyniki działalności gospodarczej w maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Chcemy, aby nasz produkt był przejrzysty i czytelny. Proponujemy zatem klientowi jedną polisę zamiast sześciu. Mówimy o kompleksowości oferty, która nie polega na połączeniu ze sobą kilku niezależnych od siebie modułów. Stanowi ona całość ze wspólnymi zapisami dotyczącymi zakresu  ubezpieczenia, definicjami, wyłączeniami oraz zapisami dotyczącymi likwidacji szkody. Zwracamy się do klienta prostym językiem, pisząc wprost, co jest objęte zakresem ochrony, a co jest z niej wyłączone. Stosujemy jeden sposób wyliczenia szkody, niezależnie od jej przyczyny, definiujemy precyzyjnie wszystkie potrzebne pojęcia (włącznie z chorobą zakaźną czy sabotażem).

W UNIQA wychodzimy z założenia, że dobre ubezpieczenie powinno przede wszystkim chronić przed zdarzeniami, które przekraczają apetyt na ryzyko w danym przedsiębiorstwie. Powinno także w pełni chronić je przed konsekwencjami każdej, najbardziej złożonej szkody. Podczas wprowadzania nowego produktu przyświecał nam cel zapewnienia klientowi jak najszerszej możliwej ochrony. Jako ubezpieczyciel z wieloletnią historią mamy doświadczenie, które pozwala nam skutecznie wspierać przedsiębiorców w ich działalności. 

----

Opublikowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń raport „Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo – Jak ubezpieczenia pomagają Polakom?” podaje dane:

• 41,3 mld zł – tyle ubezpieczyciele wypłacili z tytułu odszkodowań i świadczeń w 2021 r. W przeliczeniu na mieszkańca Polski była to kwota 1086 zł 

• 68,4 mln – tyle zawarto umów ubezpieczenia

• 7,5 mln szkód zakłady ubezpieczeń zlikwidowały w 2021 r. w Polsce. To 20 tys. przypadków dziennie

• 221,5 tys.  miejsc pracy dają ubezpieczyciele

• 37% to udział polskiego rynku w składce przypisanej do regionu CEE w 2020 i 2021 r.

 

• 2,25 proc. to udział ubezpieczycieli w PKB Polski w 2021 r.

• Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji skarbowych na koniec 2021 r.

• Tylko w 2021 r. zapłaciły 1,2 mld zł podatku dochodowego oraz szacunkowo 650 mln zł podatku od aktywów. Oznacza to prawie 2 mld zł, które trafiły do gospodarki

• 3,5 tys. pracowników zakładów ubezpieczeń angażuje się społecznie

 

My Company Polska wydanie 11/2023 (98)

Więcej możesz przeczytać w 11/2023 (98) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ