Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Podatki
Fot. Pixabay.com
Jak co miesiąc, opisujemy najważniejsze zmiany w przepisach gospodarczych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2022 (82)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

ZMIANY W KRUS

25 maja prezydent podpisał nowelizację Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Najważniejsze zmiany to:

- rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości bez zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej;

- osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej;

- rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, w okresie odbywania studiów podyplomowych, pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy oraz odbywania służby zastępczej.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

ZMIANY W AKCYZIE I VAT

1 lipca zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te dotyczą m.in.:

- zwolnienia z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO);

- przedłużenia do 31 grudnia 2022 r. okresu stosowania uproszczonej procedury w przypadku wywozu i tranzytu sprzętu opancerzonego lub ochronnego – takiego jak hełmy czy kamizelki kuloodporne – z przeznaczeniem dla sił zbrojnych Ukrainy;

- przedłużenie zwolnienia z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedłużenie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw do 31 lipca tego roku;

- obniżenie stawki akcyzy na lekki olej opałowy do 97 zł/1000 l od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

ZMIANY W PPE

1 lipca wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Wprowadza ona m.in.:

- przeniesienie obowiązków administracyjnych z pracodawcy na instytucje finansowe obsługujące PPE;

- rezygnację z trybu rejestracji przez organ nadzoru porozumień o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych PPE (na pracodawcy będzie jednak spoczywał obowiązek informacyjny);

- zniesienie zakazu wnoszenia składki dodatkowej;

- możliwość odmowy przez organ nadzoru, rejestracji zmian programu oraz wykreślenia programu z rejestru;

- przekazanie przez dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w ramach programu do nowego zarządzającego w związku ze zmianą formy programu lub zarządzającego.

POLSKI ŁAD 2.0

1 lipca ma wejść w życie tzw. Polski Ład 2.0. Najważniejsze założenia tej nowelizacji:

- przywrócenie wspólnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2021 r.;

- podatnicy podatku liniowego: możliwość powiększenia kosztów uzyskania przychodu o wartość składki zdrowotnej – limit 8700 zł w 2022 r.;

- podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: możliwość pomniejszenia przychodu o 50 proc. wartości zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku;

- podatnicy na karcie podatkowej: możliwość pomniejszenia przychodu o 19 proc. wartości zapłaconej składki zdrowotnej w skali roku;

- 12 proc. PIT w pierwszym progu podatkowym (do 120 tys. zł.) przy kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł;

- zmiana formy opodatkowania za 2022  r.: do 30 kwietnia 2023 r. (czyli w przyszłorocznym rozliczeniu PIT) ryczałt i podatek liniowy można zmienić na skalę podatkową, do 22 sierpnia 2022 r. ryczałtowcy zgłaszają chęć rozliczenia drugiej połowy tego roku na zasadach ogólnych;

- ulga Pałacyk Plus będzie dotyczyła tylko remontu zabytku;

- jeden termin dla wszystkich podatników na rozliczenie roczne – 30 kwietnia;

- likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek, wprowadzonego w styczniu 2022 r.;

- ujednolicenie oświadczenia PIT-2 o odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z powodu błędnej informacji przekazanej przez pracownika.

Nowelizacja czeka na podpis prezydenta.

Listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne

8 lipca wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Implementuje ona przepisy unijne dotyczące obligacji zabezpieczonych. Nowelizacja wprowadza m.in.:

- list zastawny z mechanizmem tzw. podwójnego regresu, czyli dochodzenie roszczeń od emitentów i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych;

- rozszerzono podstawę emisji listów zastawnych o wierzytelności pochodzące z papierów wartościowych, takich jak emitowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, których emitentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Przy czym papiery te nie będą mogły podlegać obciążeniom, a papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego nie będą mogły zakładać  ograniczenia odpowiedzialności emitenta;

- regulację, że do przedłużenia terminu wykupu listu zastawnego może dojść wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości banku hipotecznego.

Kalendarium przedsiębiorcy

5 lipca

Wpłata podatku VAT za czerwiec i złożenie deklaracji VAT-14.

7 lipca

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w czerwcu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za czerwiec oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec oraz wpłata podatku należnego.

11 lipca

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec.

15 lipca

Składka ZUS za czerwiec – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za lipiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za czerwiec.

20 lipca

Składka ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za czerwiec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za czerwiec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata za czerwiec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za czerwiec na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za czerwiec na PFRON.

Wpłata za czerwiec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za czerwiec.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;
• spółkę, która w czerwcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za czerwiec zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za czerwiec – reklama napojów alkoholowych.

Opłaty recyklingowe za torby foliowe, pobrane w II kwartale.

25 lipca

Opłacenie podatku VAT za czerwiec oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za czerwiec.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec (część deklaracyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za czerwiec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za czerwiec.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za czerwiec przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec.

Rozliczenie podatku cukrowego za czerwiec.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za czerwiec.

---

Jak przyspieszyć dużą transakcję

Autor komentarza: Grzegorz Waszkiewicz, broker ubezpieczeniowy, twórca portalu BezpieczenstwowBiznesie.pl

Są ubezpieczenia, które upraszczają i przyspieszają obrót nieruchomościami czy spółkami lub uzyskanie na nie finansowania. Tak zwane title insurance przydaje się głównie wtedy, kiedy doradca prawny kupującego zwraca uwagę na wady prawne lub wady pozwoleń. Są to ryzyka reprywatyzacyjne, wady użytkowania wieczystego, błędne podziały działek itp. Te wady mogą prowadzić do unieważnienia umów sprzedaży lub dać podstawę do roszczeń osób trzecich. W takich sytuacjach ubezpieczyciel bierze na siebie ryzyko pokrycia strat ubezpieczonego, które mogłyby powstać w wyniku zmaterializowania się ubezpieczonych ryzyk.

Innym produktem jest tzw. warranty and indemnity. Nie ubezpiecza on wad, ale prawidłowość oświadczeń i zapewnień składanych przez sprzedającego. Niektóre towarzystwa specjalizują się w oświadczeniach fundamentalnych, czyli dotyczących spółek, nieruchomości, pozwoleń, umów najmu itp., inne ubezpieczają oświadczenia niefundamentalne, czyli podatkowe, finansowe, środowiskowe itp. Gdy oświadczenia takie składa spółka celowa, która zostanie zamknięta kilka dni po transakcji, nie są one uważane za wiarygodne, stąd strony negocjują dodatkowe zabezpieczenia od sprzedającego: wsparcie od strony firmy matki, depozyty gwarancyjne itp. W naturalny sposób takie wymogi nie są dobrze widziane przez sprzedającego, który zbywając nieruchomość lub spółkę nie chciałby być zobowiązany z tytułu aktywa, którego już nie będzie posiadał. W takiej sytuacji odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość oświadczeń może przejąć na siebie ubezpieczyciel.

Wszędzie tam, gdzie aktywa lub sprzedający nie są najlepszej jakości prawnej, ubezpieczenie może naprawdę ułatwić i przyspieszyć ich sprzedaż.

My Company Polska wydanie 7/2022 (82)

Więcej możesz przeczytać w 7/2022 (82) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ