Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Podatki
Podatki, źródło: Pixabay.com
Jak co miesiąc, opisujemy najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2022 (87)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Tarcza prawna

10 listopada weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tzw. tarcza prawna. Zmienia ona przepisy 41 ustaw, w których nowelizacja ta zakłada m.in. milczący tryb wyrażania zgody, elektronizację procedur czy uproszczenia poprzez ograniczenie liczby dokumentów, kopii i załączników. I tak pełną elektronizację wprowadzono np. do składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców. Ponadto nowelizacja wprowadziła obowiązek składania przez fundacje sprawozdań z działalności w formie elektronicznej.

Kontrola żywności

19 listopada weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Wprowadza ona m.in. centralny rejestr podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych prowadzony w formie elektronicznej przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W rejestrze tym gromadzone są informacje o kontrolach, decyzjach, karach, certyfikatach, producentach ekologicznych itp. Jest to także organ uprawniony do przeprowadzania kontroli.

Jeśli chodzi o ochronę roślin przed agrofagami, nowelizacja wprowadziła obowiązek prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów zajmujących się uprawą, pakowaniem, sortowaniem, składowaniem, przemieszczaniem lub sprzedażą ziemniaka. Numer z tego rejestru umieszcza się w sposób czytelny, trwały i widoczny na opakowaniu lub w przypadku transportu bulw luzem – w dokumentach towarzyszących.

Węgiel po 1500 zł za tonę

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych mówi o tym, że do 30 kwietnia 2023 r. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliwa stałego (węgiel kamienny) może sprzedawać go gminom z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Węgiel będący przedmiotem umowy odbierać ma gmina z miejsca jego składowania, który prowadzi podmiot wprowadzający go do obrotu. Cena paliwa stałego zakupionego przez gminę nie może być wyższa niż 1500 zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu węgla z położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowania do miejsca składowania przez gminę. Termin dokonania przez gminę płatności z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia wydania paliwa.

Maksymalne ceny za energię

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. dotyczy wprowadzenia dla gospodarstw domowych, dla podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania polegającego na tym, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych

Obowiązywać ona będzie do 31 grudnia 2023 r., niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (podpisana 2 listopada).

Nawozy według Unii

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadza unijne regulacje do polskich przepisów. Chodzi o nadzór nad produktami nawozowymi, a także rozszerzenie ich katalogu, do którego zaliczać się będą teraz także podłoża do upraw, biostymulatory czy polepszacze gleby. Regulacje unijne rozszerzają kategorie produktów o nawozowe produkty mikrobiologiczne. Organami nadzoru, które będą przeprowadzały kontrole dotyczące zgodności produktów nawozowych z przepisami unijnymi, będą wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych zastąpiono systemem administracyjnych kar pieniężnych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14  dni od ogłoszenia (podpisana 3 listopada).

---

Ubezpieczenia Affinity dodatkowym źródłem dochodu

Autor komentarza: Grzegorz Waszkiewicz, broker ubezpieczeniowy, twórca portalu BezpieczenstwowBiznesie.pl

Ubezpieczenia affinity to rodzaj ubezpieczenia, które jest sprzedawane wraz z innym, głównym produktem dystrybutora masowych dóbr lub usług. Takimi jak np. bilety na wydarzenie (zwrot kosztów biletu w przypadku zdarzenia, które uniemożliwiło jego wykorzystanie), sprzęt AGD (zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia czy niesprawności), wycieczki turystyczne (ubezpieczenie NNW). Beneficjentów tego typu ubezpieczeń jest kilku. Towarzystwo ubezpieczeniowe zyskuje dostęp do dużej grupy konsumentów, a sprzedawcy kompleksową usługę, która współgra z ich głównym produktem. Niezmiennie od lat w rozwoju ubezpieczeń affinity ważne jest zadbanie o dostarczenie wartość i jakości dla wszystkich stron kontraktu ubezpieczeniowego. Odpowiednio stworzony produkt ubezpieczeniowy powinien nieść realne korzyści dla klienta końcowego i partnera biznesowego, wspierając jego jasno określone cele strategiczne. Zapewnienie spójności w tych wymiarach umożliwia stworzenie stabilnego programu ubezpieczeniowego generującego korzyści dla wszystkich stron na lata. Ważnym graczem w animacji rozmów biznesowych w ramach rozwoju biznesu affinity są brokerzy ubezpieczeniowi działający na rzecz i w interesie swoich klientów. Znając potrzeby swoich klientów oraz mając relacje biznesowe w różnych sektorach gospodarki, stanowią ważny element rozwoju tej części biznesu ubezpieczeniowego. Aby wdrożyć program affinity, potrzebne jest stworzenie zespołu o bardzo wielu kompetencjach. Należy poradzić sobie z warstwą profesjonalnego underwritingu, (wyceny ryzyk), compliance, czyli zapewnienie zgodności wszystkich działań, zapisów OWU i dystrybucji z prawem aż po techniczne zintegrowanie systemów wymiany danych zapewniające maksymalne możliwe bezpieczeństwo. Całość musi być tak przygotowana dla klienta, aby wszystko było zrozumiałe i tworzyło nieskomplikowaną ścieżkę zakupową.

---

Kalendarium przedsiębiorcy

5 grudnia

- Wpłata podatku VAT za listopad oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7 grudnia

- Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad.

- Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

- Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

- Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w listopadzie.

- Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za listopad oraz wpłata podatku należnego.

- Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za listopad oraz wpłata podatku należnego.

10 grudnia

- Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

15 grudnia

- Składka ZUS za listopad – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

- Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za grudzień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

- Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za listopad.

20 grudnia

- Składka ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek. Wpłata za listopad pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

- Wpłata za listopad zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

- Wpłata za listopad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

- Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za listopad na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

- Wpłata za listopad na PFRON.

- Wpłata za listopad podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

- Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za listopad.

- Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:
• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5
• spółkę, która w listopadzie utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

- Wpłata za listopad zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN. Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za listopad – reklama napojów alkoholowych.

27 grudnia

- Opłacenie podatku VAT za listopad oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

- Wysłanie pliku JPK_V7M za listopad.

- Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

- Wpłata podatku akcyzowego za listopad oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

- Termin dla deklaracji VAT-UE za listopad.

- Wysłanie deklaracji VAT-13 za listopad przez przedstawiciela podatkowego.

- Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad.

- Rozliczenie podatku cukrowego za listopad.

- Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za listopad.

28 grudnia

- Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej za grudzień.

My Company Polska wydanie 12/2022 (87)

Więcej możesz przeczytać w 12/2022 (87) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ