Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Styczeń 2024

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Shutterstock
Oto, co zmieni się w prawie.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2024 (100)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Amortyzacja budowli

1 stycznia zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Chodzi o mikroprzedsiębiorców będących osobami fizycznymi lub prawnymi, którzy we własnym zakresie wytworzyli środki trwałe będące budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych (wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej) oraz po raz pierwszy wprowadzonymi do ewidencji środków trwałych. Podatnicy będą mogli wtedy indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne, jeżeli inwestycje znajdują się na obszarze gminy:zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, orazw której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Emerytury pomostowe

1 stycznia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza zmiana w przepisach polega na tym, że usunięto z ustawy wymóg dotyczący możliwości ubiegania się o emeryturę pomostową tylko wtedy, gdy okres przepracowany w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze był przed 1 stycznia 1999 r.

1,5 proc. na rolnicze związki zawodowe

1 stycznia wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną) będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego:

  • związku zawodowego rolników indywidualnych
  • związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne
  • Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Płatności transgraniczne

1 stycznia zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona na dostawców usług płatniczych obowiązek prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do usług płatniczych w postaci elektronicznej. Zarejestrowany będzie każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału były usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy. Ewidencja ta może być udostępniana:

państwu członkowskiemu, dostawcy usług płatniczych lub w państwie członkowskim, w którym dostawca świadczy usługi płatnicze

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – w przypadku dostawców usług płatniczych, dla których państwem członkowskim pochodzenia lub przyjmującym państwem członkowskim jest Rzeczpospolita Polska.

Azyl dla zwierząt

1 stycznia zacznie obowiązywać Ustawa o Centralnym Azylu dla Zwierząt. Za jej przyczyną powstanie ośrodek przeznaczony do czasowego przetrzymywania żywych zwierząt należących do:

  • inwazyjnych gatunków obcych
  • gatunków CITES
  • gatunków niebezpiecznych
  • gatunków chronionych.

Siedzibą Centralnego Azylu dla Zwierząt będzie miejscowość Warszawianka (gmina Lesznowola, województwo mazowieckie).

Konsumencka pożyczka lombardowa

7 stycznia wejdzie w życie Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Od tego momentu prowadzenie działalności lombardowej będzie wymagało odpowiedniej formy prawnej, wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i będzie podlegać kontroli Inspekcji Handlowej. Natomiast klienci lombardów będą mogli zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Obligatoryjne elementy umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej dotyczące m.in. przysługujących konsumentowi praw, oznaczenia stron umowy, określające kwotę pożyczki, całkowitą kwotę do spłaty, opisujące przedmiot zabezpieczenia lombardowego, zasady i termin spłaty oraz nałożone na konsumenta koszty będą musiały znaleźć się na formularzu informacyjnym przekazywanym klientowi na trwałym nośniku. Odsetki od kwoty udzielonej pożyczki nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach prawa cywilnego, a maksymalne pozaodsetkowe koszty nie mogą przekroczyć 20 proc. kwoty udzielonej pożyczki w pierwszym roku, powiększonej o 10 pkt procentowych w każdym następnym (przy czym w żadnym wypadku koszty te nie mogą być wyższe niż 45 proc. kwoty pożyczki).

------------------------------

2

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

5

Wpłata podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

8

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej a grudzień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w grudniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień.

15

Składka ZUS za grudzień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku leśnego za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za grudzień.

22

Składka ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za grudzień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za grudzień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za grudzień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za grudzień na PFRON.

Wpłata za grudzień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za grudzień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w grudniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za grudzień zaliczki na podatek dochodowy dotycząca zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za grudzień – reklama napojów alkoholowych.

25

Opłacenie podatku VAT za grudzień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za grudzień.

Wysłanie pliku JPK_V7K.

Wpłata podatku akcyzowego za grudzień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za grudzień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za grudzień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień.

Rozliczenie podatku cukrowego za grudzień.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za grudzień.

31

Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R.

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia deklaracji PIT-16A, PIT-4R, PIT-8AR.

Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R wyłącznie w formie elektronicznej.

Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2023 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za IV kwartał 2023 r.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII DO za grudzień.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN DO za IV kwartał 2023 r.

My Company Polska wydanie 1/2024 (100)

Więcej możesz przeczytać w 1/2024 (100) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ