Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Sierpień 2022

Sejm
Sejm, fot. Shutterstock
Oto nowe zmiany w prawie i kalendarium przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 8/2022 (83)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym 

7 lipca weszła w życie nowa Ustawa z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Implementuje ona przepisy unijne i znosi tym samym poprzednie przepisy Ustawy z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. Nowe regulacje wprowadzają m.in.:

  • zmianę uprawnień dotyczące certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który jest jednocześnie organem kontrolnym
  • wnioski składa się teraz na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektor sprawuje także nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną

nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji, będzie można wprowadzać do obrotu, jeżeli spełniają wymogi przepisów krajowych i spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz są przeznaczone na potrzeby własne.

Wnioski o przyznanie płatności jednostka certyfikująca przekazuje Głównemu Inspektorowi oraz prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dwóch terminach: do 15 października i do 30 listopada każdego roku.

Za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu informacji o produkcji ekologicznej, podczas gdy produkt ten nie spełnia wymagań określonych w nowej ustawie o rolnictwie ekologicznym, wprowadzono dotkliwe kary. Sprawy rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpatrywane będą według przepisów dotychczasowych.

E-urząd skarbowy zamiast portalu podatkowego

7 lipca weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Wprowadziła ona m.in. możliwość doręczania pism drogą elektroniczną oraz kierowania podań utrwalonych w postaci elektronicznej na konto w systemie e-Urząd Skarbowy. System teleinformatyczny e-Urząd Skarbowy ma być docelowym serwisem zapewniającym pakiet komplementarnych usług online, przeznaczonym dla podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System ten ma zastąpić dotychczas funkcjonujący Portal Podatkowy. W ramach e-US można odbierać korespondencję kierowaną do podatnika przez KAS, jednak warunkiem korzystania z tej usługi jest wyrażenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji. Obecnie w e-US są już dostępne zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU) oraz o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF). Ustawa wprowadziła także zmiany w KPC, i tak np. doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dokonywane są już za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Natomiast zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP).

Pismo z sądu administracyjnego do skrytki pocztowej

7 lipca prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mówi ona, że na wniosek adresata doręczenie może być dokonane także na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego składane jest w placówce pocztowej tego operatora, a zawiadomienie o tym umieszczane jest w skrytce pocztowej adresata. W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową, w której złożono pismo wraz z informacją, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ochrona dla farmaceuty

12 lipca weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Mówi ona o tym, że technik farmaceutyczny oraz farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym swoich czynności wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Zakres tej ochrony prawnej określa kodeks karny.

CPK w zakresie rozwoju regionalnego

16 lipca zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Podstawową zmianą jest przeniesienie zadań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego z zakresu kompetencji ministra do spraw transportu do kompetencji ministra do spraw rozwoju regionalnego, a co za tym idzie także zadań pełnomocnika ds. CPK. Ponadto pełnomocnikowi ds. CPK przekazuje się nadzór nad Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”.

---------------------------------------------------------

KALENDARIUM

 

1

Złożenie deklaracji VAT – VIU-DO za czerwiec.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

Przekazanie sprawozdania finansowego za 2021 r. do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

5

Wpłata podatku VAT za lipiec oraz złożenie deklaracji VAT-14.

8

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w lipcu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za lipiec oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za lipiec oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec.

16

Składka ZUS za lipiec – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za sierpień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata na PPK za lipiec.

22

Składka ZUS za lipiec – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za lipiec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za lipiec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za lipiec na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za lipiec na PFRON.

Wpłata za lipiec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za lipiec.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lipcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w CIT-5

• spółkę, która w lipcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

Wpłata za lipiec zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za lipiec – reklama napojów alkoholowych.

25

Opłacenie podatku VAT za lipiec oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za lipiec.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za lipiec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za lipiec.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za lipiec przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec. 

Rozliczenie podatku cukrowego.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za lipiec.

31

Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej – VIU-DO za lipiec.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

 

-----------------------------------------------------

Hity w benefitach

Grzegorz Waszkiewicz, broker ubezpieczeniowy, twórca portalu BezpieczenstwowBiznesie.pl

Gdyby stworzyć ranking benefitów ubezpieczeniowych w firmach, z pewnością na prowadzenie wyszłyby dwa hity.  Pierwszy to program prywatnej opieki zdrowotnej, z którego pracownik ma naprawdę szansę skorzystać. Szybki dostęp do lekarza bez dodatkowych kosztów ze strony pracownika cieszy się obecnie  największym zainteresowaniem i stanowi priorytet w działaniach propracowniczych w każdej firmie. W ramach jednej grupowej polisy można stworzyć kilka wariantów i w ten sposób wykorzystać go w programach lojalnościowych dla pracowników w poszczególnych grupach struktury przedsiębiorstwa. A korzystając z ubezpieczyciela, który ma do dyspozycji placówki w całej Polsce i kilku operatorów medycznych, z usług lekarza można skorzystać zarówno podczas pracy, jak i na wakacjach. Warto przypomnieć, że nawet bardzo niewielka partycypacja pracownika w składce zwalnia pracodawcę z ozusowania części płaconej przez firmę.  

Drugim hitem jest D&O dla zarządu. 

To ubezpieczenie, które  zapewnia ochronę prywatnego majątku decydentów w firmie przed konsekwencjami błędów lub zaniechań w działaniach służbowych. W momencie wpływu roszczenia do firmy nie ma potrzeby z automatu angażować prawnika, który ma za opłatą potwierdzić lub oddalić naszą odpowiedzialność. Ubezpieczyciel działając w imieniu swoim, ale również w interesie przedsiębiorstwa, przeprowadzi analizę odpowiedzialności i wycenę szkód. Dobrze stworzony program chroni zarząd przed zobowiązaniami publicznoprawnymi spółki (US, ZUS) oraz grzywnami i karami administracyjnymi. W skrajnej sytuacji ubezpieczyciel nie pozwoli na zabezpieczenie naszego majątku na poczet potencjalnych odszkodowań czy płatności należnych Skarbowi Państwa, ponieważ pokryje wydatki na kaucje, poręczenia, gwarancje i inne koszty związane z postępowaniem dotyczącym Wolności lub Mienia.

My Company Polska wydanie 8/2022 (83)

Więcej możesz przeczytać w 8/2022 (83) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ