Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Maj 2022

Podatki
Zmiany w prawie i podatkach, Fot. Adobe Stock
Zmiany w podatkach i narzędzia przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2022 (80)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

POMOC W UZBROJENIU DLA UKRAINY

17 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Dotyczy ona nieodpłatnego przekazywania lub udostępniania Ukrainie produktów podwójnego zastosowania i uzbrojenia. Do 17 maja br. wywóz i tranzyt na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych w przepisach kategorią LU13 oraz nabycie w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała, mogą być dokonane bez koncesji MSWiA, jednak po uzyskaniu oświadczenia od końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Należy też wcześniej zgłosić ten fakt, w formie pisemnej lub elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Ffundusz rozwoju przewozów autobusowych o rok dłużej

19 marca zaczęła obowiązywać nowelizacja Ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która zmienia termin udzielania dofinansowania i dopłat z funduszu z 31 grudnia 2022 r. na 31 grudnia 2023 r.

TRANSPORT Z I DO UKRAINY

26 marca weszły w życie przepisy Ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Mówią one m.in., że: świadectwa kierowców wydane przedsiębiorcom dla zatrudnionych przez nich obywateli Ukrainy, które utraciły albo utracą ważność od 24 lutego 2022 r., zachowują ważność do 31 grudnia 2022 r. Świadectwa kierowcy z ważnością do 31 grudnia 2022 r. wydawane będą na wniosek (SK2UA) przedsiębiorcy

w przypadku wystąpienia do 31 grudnia 2022 r. przez okres dłuższy niż 7 dni trudności w wykonywaniu przewozów drogowych osób przez przewoźnika z Ukrainy, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym, Główny Inspektor Transportu Drogowego na wniosek przewoźnika, wydaje decyzję w sprawie wskazania nowego partnera zagranicznego, określonego przez przewoźnika.

ZMIANY W POMOCY WYPŁACANEJ PRZEZ ARIMR

29 marca zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmian to:

  • możliwość umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR) 
  • umożliwiono umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD
  • na wniosek rolnika, można dokonywać przelewów na rzecz zakładu ubezpieczeń składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych z wypłacanych zaliczek oraz z płatności bezpośrednich i środków przejściowego wsparcia krajowego.

MONORAIL W POLSCE

19 kwietnia zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym. Regulacja zakłada rozszerzenie wykonywanego dozoru technicznego przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o urządzenia do przewozu osób lub rzeczy poruszającymi się po jednej szynie (monorail) lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

EMERYTURY POMOSTOWE

20 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona m.in.: możliwość ubiegania się o to świadczenie jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy Państwowa Inspekcja Pracy ma teraz wyraźne podstawy do kontroli prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze możliwość złożenia skargi przez pracownika, gdy nie zostanie on umieszczony w ewidencji, ale też gdy stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znajdzie się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie ujednolicenie wysokości dofinansowania dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy (80 proc. szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO

27 maja wejdzie w życie Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Przepisy w niej zawarte regulują zaciąganie kredytu hipotecznego, w którym zamiast wkładu własnego jest gwarancja BGK. Może ona opiewać pomiędzy 10 proc a 20 proc. ceny nabywanego lokum, przy czym górna granica to 100 tys. zł. Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest nieposiadanie żadnej nieruchomości (wyjątkiem są rodziny z dziećmi) oraz zdolność kredytowa. Nieruchomość, którą można nabyć też musi mieścić się w ustalonym progu ceny metra kwadratowego powierzchni.

-----------------------------------------------

KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY:

2 maja

Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

Złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 (PIT-36S, PIT-36LS) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

Przekazanie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT – VII-DO za marzec (sprzedaż na odległość towarów importowanych), VIU-DO za I kwartał 2022 r. i VIN-DO za I kwartał 2022 r. (VAT z wybranej sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej). 

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

 

5 maja

Wpłata podatku VAT za marzec oraz złożenie deklaracji VAT-14.

 

9 maja

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w kwietniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień oraz wpłata podatku należnego.

 

10 maja

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

 

16 maja

Składka ZUS za kwiecień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za kwiecień.

 

20 maja

Składka ZUS za kwiecień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za kwiecień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za kwiecień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za kwiecień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za kwiecień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za kwiecień na PFRON.

Wpłata za kwiecień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za kwiecień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

• podatnika wymienionego w art.17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w kwietniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w kwietniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za kwiecień zaliczki na podatek dochodowy za zbycie praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za kwiecień – reklama napojów alkoholowych.

 

25 maja

Opłacenie podatku VAT za kwiecień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za kwiecień.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za kwiecień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za kwiecień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień. 

Rozliczenie podatku cukrowego za kwiecień.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień.

 

31 maja

Złożenie deklaracji VAT – VII-DO za kwiecień.

Złożenie w KRUS przez osobę prowadzącą rolniczą działalność gospodarczą informacji, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego za 2021 r.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

 

 

My Company Polska wydanie 5/2022 (80)

Więcej możesz przeczytać w 5/2022 (80) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ