Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Luty 2023

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Shutterstock
Oto najważniejsze zmiany w prawie dla przedsiębiorców.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2023 (89)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Rejestracja zwierząt 

6 stycznia weszła w życie ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR w postaci komputerowej bazy danych, został rozszerzony o informacje dotyczące: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu. Ustawa ma umożliwić dostosowanie systemu informatycznego ARiMR z systemami Inspekcji Weterynaryjnej, z systemem informacyjnym do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej oraz systemem weterynaryjnym TRACES, oraz innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zwierząt.

NOWELIZACJA USTAWY O PASZACH

6 stycznia zaczęła również obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach. Nowelizacja wprowadza unijne przepisy dotyczące wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Mówi ona m.in. o regulacjach w prowadzeniu działalności na rynku pasz leczniczych (obowiązek uzyskania wpisu w rejestrze prowadzonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii), a także o tym, że paszę leczniczą można wytwarzać jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych. Wprowadzono także receptę zamiast dotychczasowego zlecenia na paszę leczniczą. Ustawa nakłada również obowiązek przekazania niezużytej lub przeterminowanej paszy leczniczej wyspecjalizowanym podmiotom. Nowelizacja ta przesuwa natomiast termin wejścia w życie przepisu dotyczącego zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych do karmienia zwierząt z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2025 r.

Odszkodowanie za nieruchomość

7 stycznia weszła w życie nowelizacja Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma ona regulować kwestie płaconego przez gminy odszkodowania za nieruchomości. Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu jej wejścia w życie, a uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów – jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 r. Jeżeli na skutek zmian w miejscowym planie (rozumianych także jako uchwalenie nowego) nieruchomość przeznaczona do sprzedaży ma niższą cenę, sprzedający może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Gdy jednak na skutek nowego planu wartość nieruchomości wzrosła, wtedy w przypadku zbycia takiej nieruchomości wójt pobiera od właściciela lub użytkownika wieczystego jednorazową opłatę, która zostaje określona w planie, jednak nie może być ona wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. 

Niektóre gminy nie uchwaliły nowego planu do 31 grudnia 2003 r. w związku z czym wystąpiła tzw. luka planistyczna. W przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina jest zobowiązana zapłacić sprzedającemu odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, czyli na tych samych zasadach, jakby luki planistycznej nie było.

Przeczytaj także: niedziele handlowe 2023. Co nas czeka?

Elektroniczne umowy o pracę

23 stycznia zaczęła obowiązywać Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Są to przepisy wprowadzające system umożliwiający mikroprzedsiębiorcom, podmiotom zatrudniającym nie więcej niż dziewięć osób, zleceniodawcom, rolnikom i osobom fizycznym, m.in. rodzicom zatrudniającym nianię, elektroniczne zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Dodatkowo za pomocą tego systemu będzie możliwe przekazywanie do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, obliczanie należności podatkowych, dokonywanie formalności związanych ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i obsługą korespondencji z ZUS-em. Do obsługi umowy za pomocą systemu potrzebna będzie zgoda obu stron, której nie będzie można odwołać. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki udostępni system w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

-----------------------------------------

6

Wpłata podatku VAT za styczeń oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1  i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w styczniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za styczeń oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń.

16

Składka ZUS za za styczeń – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku leśnego za luty – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za styczeń.

15

Składka ZUS za styczeń – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za styczeń pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za styczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za styczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za grudzień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za styczeń na PFRON.

Wpłata za styczeń podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za styczeń.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w styczniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za styczeń zaliczki na podatek dochodowy dotyczący. zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za styczeń – reklama napojów alkoholowych.

25

Opłacenie podatku VAT za styczeń oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za styczeń.

Wysłanie pliku JPK_V7K.

Wpłata podatku akcyzowego za styczeń oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za styczeń.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za styczeń przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń. 

Rozliczenie podatku cukrowego za styczeń.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń.

28

Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2021 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2021 r.

Przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 r. (PIT-11) oraz  informacji o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2021 r. (PIT-R).

Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2021 r. (PIT-8C).

Przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2021 r. (IFT-1R).

Przekazanie do ZUS przez płatnika informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2021 r.

Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2021 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

 

My Company Polska wydanie 2/2023 (89)

Więcej możesz przeczytać w 2/2023 (89) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ