Kalendarium przedsiębiorcy. Październik 2023 r.

Księgowy
Fot. shutterstock.
Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Sprawdż jakie daty są najważniejsze dla Twojego biznesu.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 10/2023 (97)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

TRANSGRANICZNE PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

15 września zaczęła obowiązywać Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, która wdraża do polskiego prawa przepisy unijne. Ustawa wskazuje trzy formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek: 

prawo do wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów

prawo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów

prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Realizacja uprawnień pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia następuje w dwóch trybach:

 w wyniku negocjacji przed powstaniem spółki

 w trybie standardowym, co odbywa się po powstaniu spółki przy wsparciu zespołu przedstawicielskiego. 

Ustawa zawiera także przepisy regulujące ochronę stosunku pracy pracowników.

REORGANIZACJA SPÓŁEK

15 września zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zakres tych zmian dotyczy procesów reorganizacyjnych spółek (połączeń, podziałów, przekształceń). Nowelizacja KSH w głównej mierze reguluje połączenia transgraniczne i krajowe. W przypadku połączeń transgranicznych są to m.in. wydłużenie terminów ustawowych dotyczących poszczególnych etapów procesu.

Nowelizacja w połączeniach krajowych dotyczy m.in.:

wprowadzenia uproszczonego połączenia krajowego, polegającego na tym, że jeśli jeden wspólnik ma bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo wspólnicy mają je w takiej samej proporcji, to połączenie może zostać przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego; 

wprowadzenie podziału przez wyodrębnienie, czyli możliwe byłoby przeniesienie majątku spółki dzielonej na rzecz istniejącej lub nowo zawiązanej w zamian za udziały spółki istniejącej lub nowo zawiązanej, które miałyby zostać przyznane spółce dzielonej.

Spółka komandytowo-akcyjna została ujęta we wszystkich procesach reorganizacyjnych zarówno transgranicznych, jak i krajowych. Centralna Informacja KRS będzie teraz zawierać dodatkowe dane, np. czy określona osoba objęta jest zakazem pełnienia funkcji w organach spółek.

 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

19 września weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in.:

zwiększenie podstawowego limitu zużycia energii objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r. z 2 MWh do 3 MWh dla odbiorców zużywających energię na potrzeby gospodarstw domowych 

zwiększenie limitów zużycia energii, dla których obowiązuje zamrożenie cen dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi (z 2,6 MWh do 3,6 MWh) oraz rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i gospodarstw domowych rolników (z 2,6 MWh do 4 MWh).

 

PRODUKT EMERYTALNY

26 września zaczęła obowiązywać Ustawa o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE). Jest to dodatkowa forma oszczędzania do emerytury, podobna do IKZE, jednak na poziomie europejskim. Dostawcami będą instytucje finansowe, które dokonają rejestracji w Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. OIPE będzie dystrybuowany i oferowany w całej Unii Europejskiej.

 

PRZEWOZY AUTOBUSOWE

28 września wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Podstawowa nowelizacja mówi, że dopłacie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych będą podlegały linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej trzy miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia ustawy w życie. Dopłata ma być ustalana w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej.

 

RYNEK FINANSOWY

29 września zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Nowe przepisy m.in. ograniczają możliwość oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym.

 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

1 października wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie instalacji hybrydowych OZE, klastrów energii, wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego dla instalacji OZE. Ponadto reguluje rozwiązania umożliwiające przyłączanie więcej niż jednej instalacji odnawialnego źródła energii w jednym miejscu przyłączenia – tzw. cable pooling, a także wprowadza ustawową definicję biometanu, a wraz z nią zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie.

693 zł/MWh  – to maksymalna cena energii elektrycznej 

w IV kwartale 2023 r. dla firm z sektora MSP i innych podmiotów wrażliwych objętych do tej pory ceną maksymalną w wysokości 785 zł/MWh

 

KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY 

2

Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej – VIU-DO za sierpień.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej część odpisów i zwiększeń.

Termin wypełnienia obowiązków informacyjnych PIT i CIT przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. oraz ich wspólników.

Złożenie zeznania CIT-CFC/ 

PIT-CFC oraz wpłacenie podatku należnego przez podatników, którzy posiadają akcje lub udziały w spółkach uznawanych za zagraniczne jednostki kontrolowane.

 

5

Wpłata podatku VAT za wrzesień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

 

9

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego we wrześniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za wrzesień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za wrzesień oraz wpłata podatku należnego.

 

10

Złożenie zgłoszenia 

INTRASTAT za wrzesień.

 

16

Składka ZUS za wrzesień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za październik – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za wrzesień.

 

20

Składka ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za wrzesień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za wrzesień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za wrzesień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za wrzesień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za wrzesień na PFRON.

Wpłata za wrzesień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za wrzesień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli we wrześniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która we wrześniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za wrzesień – reklama napojów alkoholowych.

 

25

Opłacenie podatku VAT za wrzesień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za wrzesień.

Wysłanie pliku JPK_V7K.

Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za wrzesień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za wrzesień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień. 

Rozliczenie podatku cukrowego za wrzesień.

Rozliczenie podatku od 

sprzedaży detalicznej PSD-1 

za wrzesień.

 

31

Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej – VIU-DO za wrzesień.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień.

Termin złożenia deklaracji VAT-11. 

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

 

My Company Polska wydanie 10/2023 (97)

Więcej możesz przeczytać w 10/2023 (97) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ