Warszawscy przedsiębiorcy nierówno traktowani przez władze miasta?

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Wiceprezydent m.st. Warszawy zapowiedziała analizę skutków ewentualnych zmian metody obliczania wysokości opłat. To wynik interwencji Rzecznika MŚP, który miał informacje na temat możliwego nierównego traktowania przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez władze miasta za odbiór odpadów komunalnych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Do Biura Rzecznika MŚP od przedstawiciela przedsiębiorców wpłynął wniosek wskazujący na możliwe nierówne traktowanie przedsiębiorców w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez miasto stołeczne Warszawę za odbiór odpadów komunalnych. We wniosku wskazano na przyjętą przez Radę Miasta metodę obliczenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części będących nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy a w części wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne, polegająca na obliczaniu iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz stawki opłaty. Wnioskodawca podnosił, że dla osób będących właścicielami takich nieruchomości, wiąże się to z koniecznością ponoszenia opłat wyraźnie wyższych niż te, które ponoszą właściciele nieruchomości w całości niebędących nieruchomościami mieszkalnymi. W wypadku takich nieruchomości wysokość opłaty jest określona jako stawka od pojemnika lub worka na odpady odpowiedniej pojemności.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 marca 2020 r., Rzecznik MŚP wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku przedsiębiorców oraz podniesionych zarzutów nierównego traktowania podmiotów.

W odpowiedzi zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Pan Michał Olszewski, w piśmie z 4 czerwca 2020 r. stwierdził, że w Urzędzie Miasta był przygotowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Projekt uchwały miał być rozpatrzony 14 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta, ostatecznie został jednak zdjęty z porządku obrad.

Powodem tego było przyjęcie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przyjętej uchwale postanowiono o wyłączeniu wszystkich nieruchomości, będących w całości wykorzystywanych w celach innych niż mieszkalne (z wyjątkiem domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) z przymusowego, gminnego systemu odbierania nieruchomości. Konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikała z dokonanej w zeszłym roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będącej skutkiem interwencji Rzecznika MŚP. Wyłączenie nieruchomości w całości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarki odpadami zostało potwierdzone w Uchwale nr XXXII/976/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2020 r.

Wiceprezydent Warszawy stwierdził także, że ewentualne zmiany metody obliczania wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zostaną wprowadzone po zakończeniu analizy skutków wyłączenia nieruchomości w całości niezamieszkałych z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ