Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Marzec 2022

Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że remedium na wciąż powtarzające się przejęcia spółek poprzez wpis w KRS będzie zinformatyzowanie systemu KRS. Niewiele to zmieniło, fot. Shutterstock
Co się zmieniło w przepisach dla przedsiębiorców?
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 3/2023 (90)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

System Informacji Finansowej

10 lutego weszła w życie Ustawa o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Mówi ona m.in., że administratorem Systemu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który sprawuje jednocześnie funkcję organu właściwego. 

Instytucjami zobowiązanymi są: 

 • oddziały instytucji kredytowych
 • banki krajowe
 • oddziały banków zagranicznych
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • Krajowe Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • krajowe instytucje płatnicze
 • krajowe instytucje pieniądza elektronicznego
 • oddziały unijnych instytucji płatniczych
 • oddziały unijnych instytucji pieniądza elektronicznego
 • oddziały zagranicznych instytucji 
 • pieniądza elektronicznego
 • firmy inwestycyjne
 • banki powiernicze
 • Narodowy Bank Polski

Wymienione instytucje będą przekazywać do SInF informacje rejestrowane, kiedy:

 • otwierają nowy rachunek bądź podpisują umowę
 • zachodzi jakaś zmiana
 • zamykają rachunek czy kończy się umowa 

Instytucja zobowiązana bezpłatnie przekazuje do SInF informacje rejestrowane za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji rejestrowanych zgromadzonych w SInF są:

 • Prokurator Krajowy i prokuratorzy regionalni
 • sądy apelacyjne 
 • Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanci wojewódzcy Policji i Komendant Stołeczny Policji
 • Szef Centralnego Biura 
 • Antykorupcyjnego
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Szef Agencji Wywiadu
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • dyrektorzy izb administracji skarbowej
 • Komendant Służby Ochrony Państwa
 • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
 • Do przekazywania wszystkich informacji rejestrowanych w trybie i zakresie przewidzianym ustawą nie stosuje się przepisów regulujących ograniczenia udostępniania danych objętych tajemnicami ustawowo chronionymi. 
 • Za uchybienia w przekazywaniu informacji rejestrowanej, instytucja zobowiązana podlega karze pieniężnej w wysokości nie większej niż 1,5 mln zł, którą nakłada w drodze decyzji:
 • Komisja Nadzoru Finansowego 
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Kooperatywy mieszkaniowe

1 marca zacznie obowiązywać Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Jest to zbiór przepisów dotyczący możliwości zakładania kooperatyw mieszkaniowych w celu zaspokojenia swoich własnych potrzeb mieszkaniowych. W tym celu minimum trzy osoby fizyczne (nie mogą to być firmy) podpisują umowę notarialną w celu: 

 • nabycia nieruchomości gruntowej i budowy co najmniej jednego budynku wielorodzinnego
 • nabycia nieruchomości gruntowej i budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych

Nowe przepisy zmieniają zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, np. poprzez umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, nawet do 25 proc. przy kredycie o stałej stopie procentowej. 

Po zakończeniu inwestycji członkowie kooperatywy mieszkaniowej:

 • występują z wnioskiem o podział nieruchomości w celu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – w przypadku inwestycji obejmującej budynki jednorodzinne;
 • ustanawia się na rzecz członków kooperatywy mieszkaniowej odrębną własność lokali – w przypadku inwestycji mieszkaniowej obejmującej lokale.

EMERYTURY I RENTY W 2023 R.

1 marca wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynosić będą:

 • 1588,44 zł miesięcznie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy
 • 1191,33 zł miesięcznie – dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Natomiast podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 3485,25 zł, a świadczenie przedemerytalne wyniesie 1600,70 zł miesięcznie.

Konfiskata aut nietrzeźwym kierowcom

14 marca wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmienionych przepisów jest m.in. konfiskata aut nietrzeźwym kierowcom. Osoba prowadząca samochód, która będzie miała nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi teraz straci samochód – niezależnie od tego, czy spowoduje wypadek drogowy. Policja tymczasowo zajmie auto na okres do siedmiu dni, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

-----------------------------------------------

6

Wpłata podatku VAT za luty oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty.

15

Składka ZUS za luty – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za marzec i I raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za luty.

Złożenie sprawozdania i wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.

20

Składka ZUS za luty – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za luty pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za luty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za luty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za luty na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za luty na PFRON.

Wpłata za luty podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za luty.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego 

w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

 • spółkę, która w lutym utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za luty zaliczki na podatek dochodowy od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) za luty przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

27

Opłacenie podatku VAT za luty oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za luty.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za luty oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za luty.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za luty przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty. 

Rozliczenie podatku cukrowego za luty.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty.

31

Przekazanie (drogą elektroniczną) szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-C oraz złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za 2021 r. oraz wpłata wynikającej z zeznania kwoty.

Wysłanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji (IFT-2R ) o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) za 2021 r.

Zgłoszenie do ZUS danych (ZUS ZSWA) za 2021 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2021 r.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty.

Wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2021 r.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

My Company Polska wydanie 3/2023 (90)

Więcej możesz przeczytać w 3/2023 (90) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ