Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Maj 2021

Prawo dla firm
Prawo dla firm, fot. Adobe Stock
Najważniejsze zmiany w biznesie i prawie.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2021 (68)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

ZMIANA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

Chodzi o przekazywanie za pomocą systemu wymiany komunikatów (system RSI) wszystkich informacji na temat stwierdzenia podczas wstępnej lub szczegółowej kontroli, że pojazd niezarejestrowany na terytorium RP zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska. Przepisy te dotyczą pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczep kategorii O3 i O4 i ciągników kołowych kategorii T5 użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy. 

Do nowych zadań Głównego Inspektora Transportu Drogowego będzie należało utworzenie punktu kontaktowego dla systemu wymiany komunikatów RSI w celu zapewnienia koordynacji z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich i wysyłanie informacji o wynikach kontroli do państwa członkowskiego, w którym dany pojazd jest zarejestrowany.

NIE PRANIU PIENIĘDZY

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Ustawa AML). W nowelizacji tej poszerzono wykaz instytucji obowiązanych, w którym dodano:

 przedsiębiorców, których podstawową działalnością jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi;

 pośredników w obrocie nieruchomościami z wyłączeniem czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 tys. euro;

 przedsiębiorców w obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, zajmujących się przechowywaniem dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro.

Zmienione przepisy zawierają:

 obowiązek dokumentowania trudności w zweryfikowaniu tożsamości beneficjenta rzeczywistego przez podmiot obowiązany;

 obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego do transakcji okazjonalnych w walucie wirtualnej o wartości 1 tys. euro lub większej i utworzenie odrębnego rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych walut.

 

NOWELIZACJA W AKCYZIE

1 maja zmienia się ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W zmienionych przepisach obowiązki związane z udzielaniem informacji dotyczącej opłat „cukrowej” i „małpkowej” przejął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stał się on także organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie. 

Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA). Po 1 maja 2021 r. mają być one ważne przez 5 lat od daty ich wydania. WIA będzie można 

przedłużyć na kolejny okres.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;

 nabycie lub posiadanie auta osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić, że podatek został zapłacony. 

Nowelizacja wprowadza nowy obowiązek dotyczący akcyzy w stosunku do aut ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

----------------------------------------------------------

5 maja

Złożenie deklaracji VAT-14 za kwiecień.

 

7 maja

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Opłacenie za kwiecień podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶ Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w kwietniu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za kwiecień i wpłata podatku, jeżeli do utraty składnika majątku doszło w kwietniu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za kwiecień oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

 

10 maja

▶ Składka ZUS za kwiecień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶ Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

 

17 maja

▶ Składka ZUS za kwiecień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za kwiecień oraz II raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

▶ Opłacenie II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

▶ Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za kwiecień.

 

20 maja

▶ Wpłata za kwiecień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za kwiecień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za kwiecień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za kwiecień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

▶ Wpłata za kwiecień na PFRON.

▶ Wpłata za kwiecień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

▶ Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za kwiecień.

▶ Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

  podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w kwietniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  spółkę, która w kwietniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

▶ Wpłata za kwiecień przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN.

▶ Wpłata za kwiecień przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji CIT-ISN.

▶ Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji miesięcznej 

(DRA-1) za kwiecień przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (tzw. podatek piwny).

▶ Opłacenie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w październiku 2020 r. Przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prowadzących na 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

 

25 maja

▶ Wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień (część ewidencyjna).

▶ Wpłata podatku VAT za kwiecień.

▶ Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶ Termin dla deklaracji VAT-UE.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za kwiecień przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień. 

▶ Rozliczenie podatku cukrowego za kwiecień.

▶ Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za kwiecień.

 

31 maja

▶ Złożenie do KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2020 r.

▶ Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień.

▶ Wpłata do urzędu skarbowego określonej w deklaracji zbiorczej za kwiecień (DRA-1) kwoty za tzw. podatek piwny.

---------------------------------------------------------

Dylematy emerytalne 

Grzegorz Waszkiewicz, członek zarządu BezpieczenstwowBiznesie.pl 

10 maja mija termin podpisania umowy o prowadzenie PPK w ostatnim etapie wdrożeniowym. Wielu właścicieli przedsiębiorstw pyta, czy to naprawdę konieczne. Zasadniczo, jeżeli w mikrofirmach wszyscy formalnie złożyli rezygnacje, to podpisanie umów PPK przez pracodawcę nie jest obligatoryjne. Jednak czy warto odsuwać ten proces w czasie i za jakiś czas i tak się z nim zmierzyć? Wystarczy, że przyjmiemy nowego pracownika lub dotychczasowi zmienią zdanie, a problem wyjdzie i trzeba będzie go ogarnąć, przeprowadzając konsultacje i wybór, że o rozmowach w kadrach i księgowości nie wspomnę.

Moja rada: podpisać umowę o zarządzanie (nie pociąga skutków finansowych ani dla pracownika, ani dla pracodawcy), przekazać info pracownikom i spokojnie czekać na rozwój wypadków w czasie. Pojawią się chętni lub ci, co odwołają rezygnacje to podpisać umowę prowadzenia. Co więcej, nie trzeba będzie tłumaczyć się formalnie PFR-owi z braku podpisanych umów, bo będą tyle że puste.

W maju pojawią się pierwsze naliczenia PPK z czwartego etapu, a same wpłaty do TFI do 15 czerwca. W tym samym czasie „czerwcowym” 15 mln Polaków będzie podejmować kolejną decyzję emerytalną dotyczącą ZUS czy IKE, to skutki likwidacji OFE. Ustawodawca skupił nas na dylematach emerytalnych tuż przed wakacjami. Co zrobić wejść do PPK, czy zostać w IKE? Pamiętajmy, że to niezależne decyzje i każde mają inne skutki, choćby podatkowe. Nie musimy robić nic, wtedy system nas ogarnie. Ale czy zgodnie z naszymi oczekiwaniami? To warto ocenić samemu, biorąc pod uwagę czas do emerytury, indywidualną skłonność do ryzyka i wartość zgromadzonych środków czy opcje dziedziczenia.

My Company Polska wydanie 5/2021 (68)

Więcej możesz przeczytać w 5/2021 (68) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY