Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Kwiecień 2022

Podatki
Zmiany w prawie i podatkach, Fot. Adobe Stock
Jak co miesiąc opisujemy najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2022 (79)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowa ustawa paszportowa

27 marca weszła w życie nowa Ustawa o dokumentach paszportowych, która zastąpiła dotychczas obowiązującą. Najważniejszym elementem tych przepisów jest uruchomienie nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych funkcjonującego jako część Systemu Rejestrów Państwowych, w skład którego wchodzą też m.in. Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Danych Kontaktowych. Zmieni to dotychczasowy sposób ubiegania się o paszport i umożliwi wprowadzenie e-usługi. Wniosek będzie można odtąd złożyć elektronicznie, a do jego wydania wystarczy dokument tożsamości z numerem PESEL i odpowiednie zdjęcie spełniające wymogi biometrii.

Nowy rejestr umożliwi zdalną weryfikację ważności paszportu i poprawności danych zgromadzonych w rejestrze paszportowym, a także powiadamianie o gotowości paszportu do odbioru oraz o tym, że paszport utracił lub wkrótce utraci ważność. Możliwe też będzie szybsze zgłoszenie utraty dokumentu paszportowego.

Zmiana sposobu rozliczenia prosumentów

1 kwietnia zaczną obowiązywać zmienione przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Najnowsza nowelizacja dotyczy zmiany sposobu rozliczania prosumentów (to producent i zarazem konsument energii – przyp. red.) w zamian za oddawanie do sieci nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii. Ci, którzy zdążą ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej do 1 kwietnia, będą mogli nadal korzystać z rozliczeń w dotychczasowym mechanizmie opustów. Także osoby, które zawarły do 31 marca 2022 r. na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji umowę z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje program dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, będą mogły dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach. Wystarczy tylko złożyć pisemne oświadczenie sprzedawcy energii, że została zawarta stosowna umowa. Prosumentom tym za wprowadzenie do sieci energii będzie nadal przysługiwał rabat na rachunku za energię i dystrybucję w stosunku 1:0,8 (instalacje o mocy do 10 kW) lub 1:0,7 (10–50 kW). Z opustów będą mogli korzystać do 15 lat od rozpoczęcia produkcji energii. 

Pozostali, zgłaszający przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 r., będą musieli rozliczać się według nowych zasad – w formie net-billingu. Jest to metoda polegająca na tym, że sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii liczona jest po średniej cenie z rynku hurtowego z poprzedniego miesiąca i stanowi tzw. depozyt prosumencki, który pomniejsza należność konsumenta za energię pobraną z sieci. Środki zgromadzone w tym depozycie muszą zostać rozliczone w ciągu 12 miesięcy od dnia przypisania pierwszej kwoty jako depozyt. W pierwszej kolejności do sprzedawcy idą środki o najstarszej dacie przypisania do konta.

Nowelizacja wprowadza też dwie nowe klasyfikacje prosumentów: prosument zbiorowy energii odnawialnej oraz wirtualny prosument. Pierwszy – dotyczy mieszkańców domów wielorodzinnych, a drugi pozwala na korzystanie z energetyki prosumenckiej przez nabywców praw do określonej części produkcji energii ze źródła odnawialnego, które jest oddalone od miejsca poboru energii, czyli konsument korzysta z pomniejszonych rachunków za energię w zamian za udziały np. w farmie fotowoltaicznej. Model prosumenta wirtualnego zacznie jednak obowiązywać dopiero od 2 lipca 2024 r. Ustawa dodatkowo ogranicza zarówno prosumentowi zbiorowemu, jak i wirtualnemu moc, którą będzie mógł przypisać do jednego punktu poboru energii. Jest to nie więcej niż 50 kW mocy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Postępowanie z fałszywymi pieniędzmi

6 kwietnia wejdzie w życie zmieniona ustawa o Narodowym Banku Polskim. Nowelizacja przewiduje, że minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii prezesa NBP, określi w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Dotychczas było to regulowane zarządzeniem prezesa NBP. Rozporządzenie to ma także uwzględnić konieczność zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego, w szczególności potrzebę zabezpieczenia zatrzymanych znaków pieniężnych jako materiału dowodowego, a także ochronę słusznych interesów osób, których znaki pieniężne zostały zatrzymane, w tym zwrot albo wypłatę równowartości zatrzymanych znaków pieniężnych, których autentyczność zostanie potwierdzona.

Kalendarium przedsiębiorcy

5 kwietnia

▶ Wpłata podatku VAT za marzec oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7 kwietnia

▶ Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

▶ Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS oraz wpłata podatku należnego.

▶ Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec oraz wpłata podatku należnego.

11 kwietnia

▶ Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

15 kwietnia

▶ Składka ZUS za marzec – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za kwiecień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

▶ Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za marzec.

20 kwietnia

▶ Składka ZUS za marzec – pozostali płatnicy składek.

▶ Wpłata za marzec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za marzec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

▶ Wpłata za marzec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za marzec na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za marzec na PFRON.

▶ Wpłata za marzec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

▶ Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za marzec.

▶ Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:
● podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;
● spółkę, która w marcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

▶ Wpłata za marzec zaliczki na podatek dochodowy od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

▶ Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) za marzec przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

25 kwietnia

▶ Opłacenie podatku VAT za marzec oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Wysłanie pliku JPK_V7M za marzec.

▶ Wysłanie pliku JPK_V7K.

▶ Wpłata podatku akcyzowego za marzec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. ▶ Termin dla deklaracji VAT-UE za marzec.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za marzec przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec.

▶ Rozliczenie podatku cukrowego za marzec.

▶ Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec.

My Company Polska wydanie 4/2022 (79)

Więcej możesz przeczytać w 4/2022 (79) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ