Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Znamy szczegóły nowego programu dla przedsiębiorstw

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Tarcza antykryzysowa 4.0 umożliwiła powstanie Funduszu Dopłat do Oprocentowania. To program realizowany przez BGK i którego celem jest pomoc dla firm dotkniętych skutkami pandemii.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Elżbieta Stelmach z BGK przygotowała odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące programu:

Na czym będzie polegać wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania?

BGK będzie wypłacać dopłatę, która pokryje część odsetek należnych bankowi kredytującemu. Kredytów z dopłatami będą udzielać banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat do Oprocentowania przedsiębiorca będzie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, stanowiących różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy. Sektor MŚP może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca 1 punktowi procentowemu.

Na jakich zasadach będą udzielane dopłaty do odsetek kredytów?

Kredytów z dopłatami będą udzielały banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą umowę z BGK. Dopłaty będą udzielane do kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. Jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dopłat tylko raz – do jednego kredytu. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy. Środki przeznaczone na dopłaty będą wypłacane na pokrycie części oprocentowania kredytu zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że decyzje o przyznaniu kredytu z dopłatami do oprocentowania będą wydawane do końca 2020 r.

Jakie warunki muszą spełniać przedsiębiorcy, aby ubiegać się o kredyt z dopłatą?

Aby przedsiębiorca mógł ubiegać się o kredyt z dopłatą, musi uwiarygodnić, że kryzys wpłynął lub niebawem wpłynie na kondycję finansową firmy. Bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy. Ponadto wysokość dopłaty do kredytu jest traktowana jako pomoc publiczna. Dlatego bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

Kiedy wsparcie będzie dostępne dla przedsiębiorców?

Ustawa przeszła cały proces legislacyjny, a więc jesteśmy już na ostatniej prostej do uruchomienia Funduszu Dopłat do Oprocentowania. BGK musi teraz zawrzeć umowy z bankami kredytującymi, które będą udzielać kredytów z dopłatami. Wtedy rozwiązanie będzie już dostępne dla firm. Listę banków, które będą udzielać kredytów z dopłatami, opublikujemy na stronie internetowej BGK.

Czy Fundusz Dopłat do Oprocentowania można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK?

Kredyt z dopłatą nie wyklucza skorzystania z innych programów pomocowych, jakie oferuje BGK. Ważną informacją dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest możliwość łączenia wsparcia z Funduszu Dopłat do Oprocentowania z gwarancjami de minimis. To bardzo korzystny sposób finansowania, szczególnie dla firm, które bez gwarancji spłaty kredytu z BGK w ogóle nie mogłyby starać się o finansowanie. Dla dużych firm też mamy dobrą informację. Ci przedsiębiorcy mogą łączyć dopłaty z gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Co z firmami, które już spłacają kredyty obrotowe? Czy dla nich też jest przewidziane wsparcie z FDO?

O wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania mogą ubiegać się także firmy, które już spłacają kredyt obrotowy. W tym przypadku przedsiębiorca powinien udać się do banku, w którym zaciągnął zobowiązanie i zapytać o możliwość uzyskania rządowego wsparcia w spłacie odsetek.  W takiej sytuacji konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Można je zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Czy banki komercyjne będą udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach?

Bank kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami oraz z uwzględnieniem postanowień ustawy. Jeśli chodzi o warunki udzielania kredytów z dopłatami ustawa wskazuje jedynie, że procentowanie kredytu nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Ile pieniędzy trafi do przedsiębiorców za pośrednictwem Funduszu Dopłat do Oprocentowania?

Zgodnie z ustawą, limit wydatków na dopłaty do oprocentowania na 2020 rok to ok. 296 mln zł, a na 2021 r. – 271 mln zł z budżetu państwa.

Tarcza antykryzysowa. Z których form pomocy firmy korzystały najczęściej? [BADANIE]

Tarcza antykryzysowa. Z których form pomocy firmy korzystały najczęściej? [BADANIE]

Największą popularnością wśród firm, które skorzystały z tarczy antykryzysowej, cieszyły się zwolnienie (zawieszenie) ze składek ZUS oraz pożyczka w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy. Z pierwszej formy wsparcia skorzystało 43 proc. przedsiębiorstw, z drugiej ponad 58 proc. mikro firm – wynika z badania Konfederacji Lewiatan.

ZOBACZ RÓWNIEŻ