Rachunki wirtualne nie będą objęte białą listą podatników VAT

fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe
Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości wobec rachunków wirtualnych i konieczności stosowania białej listy podatników VAT.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Od dnia 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15 000 zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, tzw. „białą listą podatników VAT”. Sankcją za naruszenie tych obowiązków jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztu transakcji, która nie została dokonana na rachunek ujęty w wykazie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie takie chroni również przed solidarną odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za zobowiązanie podatkowe dostawcy towaru lub usługodawcy, który nie zapłacił podatku z tytułu danej transkacji - komentuje rzecznik MŚP, Adam Abramowicz.

Wątpliwości przedsiębiorców wzbudził jednak brak uwzględnienia w nowych przepisach sytuacji, kiedy transakcje są dokonywane na tzw. rachunki cesyjne i rachunki wirtualne, które nie będą uwzględniane w „białej liście podatników VAT”. Do Biura Rzecznika MŚP wpłynęły zapytania i uwagi w tym zakresie. 

W związku z powyższym, pismem z dnia 7 listopada 2019 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie podniesionych wątpliwości. W odpowiedzi, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. Minister Finansów zapewnił, że podejmuje działania w celu wyeliminowania wątpliwości co do tego, czy zapłata na rachunek techniczny banku nie będzie oznaczać utraty prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. 

Ponadto Minister zapewnił, że intencją ustawodawcy nie jest, żeby urzędy skarbowe otrzymywały zgłoszenia na rachunki, które często służą jednorazowym wpłatom. Jednocześnie Minister Finansów potwierdził, że rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w „białej liście podatników VAT”, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy — Prawo bankowe, natomiast wpłaty na nie będą traktowane tak jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego i zamieszczeniu w wykazie. 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY