Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Nowy Kodeks Pracy i Fundacja Rodzinna

zmiany w przepisach
Fot. shutterstock.
Co się zmieniło w przepisach dla przedsiębiorców?
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 5/2023 (92)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowelizacja kodeksu pracy

26 kwietnia weszła w życie nowelizacja Ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wśród najważniejszych zmian są m.in.: 

pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą

skrócono czas informowania pracownika przez pracodawcę o wszelkich zmianach m.in.: o zmianie adresu swojej siedziby, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zmiany adresu, a poinformowanie pracownika o zmianie warunków zatrudnienia – nie później niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie 

możliwość przekazania pracownikowi informacji o warunkach jego zatrudnienia, jak również informacji o ich zmianie w postaci elektronicznej

pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Fundacja rodzinna

22 maja wejdzie w życie Ustawa o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jest nowym podmiotem prawnym, którego zadaniem będzie zarządzanie majątkiem rodzinnym i jednocześnie jego ochrona. Fundacja formalnie będzie podatnikiem CIT, jednak może korzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego. Fundację rodzinną będzie mogła założyć jedynie osoba fizyczna (jedna lub więcej), która dokona utworzenia poprzez sporządzenie przed notariuszem aktu założycielskiego lub też testamentu przewidującego utworzenie fundacji. 

Elektrownie jądrowe w Polsce 

13 kwietnia weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji dotyczących obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te m.in. rozszerzyły katalog inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowych, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy samej elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej.

Elektrownie wiatrowe 

23 kwietnia zaczęła obowiązywać nowelizacja Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Wśród najważniejszych zmian są:

usytuowanie elektrowni wiatrowej minimum 700 m od zabudowań mieszkalnych, a od rezerwatu przyrody – 500 m

rejestracja przy użyciu systemu teleinformatycznego wszystkich przedsiębiorców eksploatujących elektrownie wiatrowe prowadzonego przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Badania kliniczne produktów leczniczych 

14 kwietnia zaczęła obowiązywać Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie z ustawą prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych będzie odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych. Określono system oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych, a także określono zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badań. Utworzono także Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, który będzie finansowany z wpłat sponsorów, a dysponował nim będzie Rzecznik Praw Pacjenta.

Dostępny jak podmiot publiczny 

17 kwietnia weszła w życie nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Najważniejsze rozwiązania m.in. to:

obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej do informacji, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych (np. media społecznościowe)

na dodanie napisów do opublikowanego nagrania, wcześniej nadawanego na żywo, podmiot publiczny będzie miał maksymalnie 14 dni.

Rynek owoców i warzyw

21 kwietnia weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Nowelizacja ta wzmacnia nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej.

Rejestracja produktów tradycyjnych

28 kwietnia zaczęła obowiązywać Ustawa o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Funkcję nadzorującą nad systemem rejestracji sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych. Stworzona ma być także nowa Rada do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra.

Ustawa antylichwiarska

18 maja zacznie obowiązywać Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Najważniejsze zmiany to m.in.: maksymalny limit dodatkowych opłat ustalony na 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki w okresie trwania umowy; w razie przedterminowej spłaty konsumentowi przysługuje od pożyczkodawcy proporcjonalny zwrot wszelkich opłat i kosztów związanych z pożyczką.

My Company Polska wydanie 5/2023 (92)

Więcej możesz przeczytać w 5/2023 (92) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ