Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Zmiany w przepisach gospodarczych
Zmiany w przepisach gospodarczych,. / Fot. Pixabay.com
100 tys. zł – od takiej kwoty sprawy o prawa majątkowe będzie rozpatrywał Sąd Okręgowy. Sprawdź jakie zmiany w przepisach gospodarczych czekają przedsiębiorców w najbliższym miesiącu.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2023 (94)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

TRANSPORT I NIERUCHOMOŚCI

3 czerwca weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Zgodnie z tą regulacją nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 445 mln zł przekazane zostaną na dopłaty dla rolników. Według nowelizacji Prawa budowlanego zawartej w tej ustawie nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowy, budowa:

naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m

jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 500 t usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 mkw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym dotyczą m.in. dostępu do rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym, otrzymania zwrotu kosztów podróży innym środkiem transportu w przypadku braku informacji w ciągu 100 min o innych dostępnych opcjach zmiany trasy w przypadku opóźnienia lub odwołania usługi, oferowania posiłków w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 60 min., informowania czy jest wspólny bilet, odszkodowania za opóźnienie w wysokości 25 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia od 60 do 119  min oraz 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 min lub więcej, zapewnienia co najmniej czterech miejsc na rowery w pociągu.

Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców 

3 czerwca zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 l oleju napędowego wydawanej na wniosek producenta rolnego o zwrot podatku, złożony od 1 sierpnia do 31 sierpnia, wynosi 1,46 zł. Producent rolny, który złożył wniosek w tym terminie, otrzymuje dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na 1 l oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca wynikającej z dołączonych do wniosku faktur VAT. Wniosek o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. składa się w odniesieniu do liczby świń, owiec, kóz i koni.

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1 lipca wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany to:

strona będąca przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń – jeśli nie powiadomi o zmianie adresu do doręczeń, pismo to doręcza się na adres, pod którym strona zamieszkuje 

w przypadku skierowania sprawy do mediacji, możliwe będzie objęcie ugodą roszczeń niezwiązanych z prowadzonym postępowaniem, czyli ugoda będzie mogła dotyczyć innych postępowań sądowych

ustawodawca zaproponował wprowadzenie nowego rozdziału w zakresie spraw o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, o ile konsument ten jest stroną postępowania. Przepisy wprowadzonego działu będą też stosowane, gdy przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej.

SYSTEMY HOMOLOGACJI POJAZDÓW

1 lipca zacznie obowiązywać Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Najważniejsze elementy tych przepisów:

zapewniono jednolite stosowanie prawa w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia

za sprawy homologacji oraz nadzór rynku odpowiadał będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

wprowadzono alternatywną możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej

usystematyzowano sposób naliczania opłat za wydane dokumenty homologacyjne.

SLIM VAT 3

1 lipca wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Wśród najważniejszych zmian są:

podniesienie progu wartości sprzedaży dla „małego podatnika” do 2 mln euro;

w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS) zniesiono opłatę za złożenie wniosku, a także dano możliwość uzyskania informacji również w zakresie podatku akcyzowego

przy odliczaniu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatek naliczony i należny mają być rozliczane w tej samej deklaracji

o rok przesunięto terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT)

rozszerzenie możliwości opłacania z rachunku VAT innych podatków, np. podatku od sprzedaży detalicznej, podatku tonażowego lub tzw. podatku od małpek.

KALENDARIUM

5

Wpłata podatku VAT za czerwiec oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art.  22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w czerwcu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za czerwiec oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia 

INTRASTAT za czerwiec.

17

Składka ZUS za czerwiec – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za lipiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za czerwiec.

20

Składka ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za czerwiec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za czerwiec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za czerwiec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za czerwiec na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za czerwiec na PFRON.

Wpłata za czerwiec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za czerwiec.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego 

w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w czerwcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za czerwiec zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za czerwiec – reklama napojów alkoholowych.

Opłaty recyklingowe za torby foliowe, pobrane w II kwartale.

25

Opłacenie podatku VAT za czerwiec oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M 

za czerwiec.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec (część deklaracyjna).

Wpłata podatku akcyzowego 

za czerwiec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE 

za czerwiec.

Wysłanie deklaracji VAT-13 

za czerwiec przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec. 

Rozliczenie podatku cukrowego za czerwiec.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 

za czerwiec.

31

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

My Company Polska wydanie 7/2023 (94)

Więcej możesz przeczytać w 7/2023 (94) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ