JR Holding manipulował cenami akcji spółek? KNF wszczął postępowanie wyjaśniające

Komisja Nadzoru Finansowego,
Komisja Nadzoru Finansowego, fot. Shutterstock
Ekipa Holding SA, Impera Capital ASI SA, Medicofarma Biotech SA, Medcamp SA - na akcjach tych spółek notowanych na rynku Newconnect, zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, mogło dojść do manipulowania cenami. Ruszyło postępowanie wyjaśniające, ale głos zabrał też JR Holding, czyli akcjonariusz firm.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Postępowanie KNF zostało wszczęte 13 marca, ale Komisja podjęła decyzję o jego ujawnieniu na posiedzeniu z 24 marca br. Komunikat został opublikowany w poniedziałek, 27 marca, wieczorem. 

Postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw wykorzystania i ujawnienia informacji poufnej oraz manipulacji w obrocie akcjami:

  • Ekipa Holding
  • Impera Capital ASI
  • Medicofarma Biotech
  • Medcamp 

Póki co sprawa nie trafiła do prokuratury. Obecnie KNF bada, czy zachodzą podstawy do złożenia stosownych zawiadomień. - Poinformowanie o tym opinii publicznej jest uzasadnione skalą potencjalnych nieprawidłowości oraz liczbą spółek, których mogą one dotyczyć - podano w komunikacie.

JR Holding manipulował cenami akcji?

Akcjonariuszem części wymienionych spółek jest JR Holding ASI, której działania są również przedmiotem tego postępowania wyjaśniającego. Spółka ta złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. - Informacja o wszczęciu postępowania przez Komisję ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami wymienionych spółek wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - podało KNF.

Więcej szczegółów póki co nie ma, ale głos zabrali już przedstawiciele JR Holding. 

- W nawiązaniu do przedmiotowego komunikatu zarząd JR Holding informuje, że do czasu publikacji niniejszego raportu nie otrzymał w przedmiotowej sprawie żadnej korespondencji z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała spółka.

Firma tłumaczy także kontekst. JR Holding złożył 14 maja 2022 r. do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, B, C, D i F.

- W związku z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie prospektu Emitent jest w stałym kontakcie z UKNF oraz odpowiada na wszystkie stawiane przez UKNF pytania. Zarząd Emitenta nie posiada informacji ani podejrzeń odnośnie jakichkolwiek naruszeń regulacji Rozporządzenia MAR w kontekście Emitenta ani akcji jego spółek portfelowych. Zarząd Emitenta deklaruje dalszą, pełną współpracę z UKNF i wyraża nadzieję na szybkie przeprowadzenie postępowania przez UKNF oraz zatwierdzenie złożonego prospektu Emitenta - podano w komunikacie.

Co grozi za manipulacje giełdowe?

Jak informuje KNF, złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej stanowi naruszenie art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Bezprawne ujawnienie informacji poufnej jest zabronione przez art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i zagrożone karą grzywny do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo oboma tymi karami łącznie.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ