Tarcza finansowa PFR w pytaniach i odpowiedziach

fot. East news fot. East news
Masz problem z tarczą? Skontaktuj się z przedstawicielem PFR lub banku, w którym masz konto. Na kilka z często pojawiających się pytań ze strony przedsiębiorców odpowiedzi przygotował przedstawiciel PFR Maciej Buczkowski.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2020 (58)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

1.Jak szybko od rozpoczęcia procesu ubiegania się o pomoc z Tarczy Finansowej można się spodziewać wypłaty pieniędzy? Od czego zależy ten czas? Co firmy powinny zrobić, by jak najszybciej otrzymać fundusze?

Z reguły czas od złożenia wniosku do wypłaty to dwa–trzy dni. Ważne jest, aby przedsiębiorcy przeczytali i zrozumieli regulamin udzielania wsparcia i zapoznali się z dokumentem pytań i odpowiedzi dostępnym na stronie www.pfr.pl. Jest tam odpowiedź na wiele nurtujących firmy pytań.

Na bieżąco obserwujemy, jakiego rodzaju problemy napotykają przedsiębiorcy podczas wypełniania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR, staramy się je eliminować i poprawiać algorytm decydujący o przyznaniu subwencji i wyliczający jej kwotę. W porozumieniu z bankami, KIR, ZUS i Ministerstwem Finansów wprowadziliśmy niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać ewentualnym błędnym odrzuceniom wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR. Przedsiębiorcy, którzy je napotkali, powinni wypełnić wniosek ponownie. Przypominamy, że w przypadku całkowitego odrzucenia wniosku można go składać ponownie bez ograniczeń.

Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, które algorytm może niewłaściwie zinterpretować na podstawie dostępnych danych publicznych. Jeśli przedsiębiorca ustalił, że stan wynikający z rejestrów publicznych nie wyklucza go jako beneficjenta programu, a pomimo to wniosek o subwencję został odrzucony, może się skontaktować bezpośrednio z bankiem, w którym ten wniosek został złożony, i wyjaśnić sprawę. PFR będzie ją analizować wspólnie z bankiem i jeśli subwencja się należy przedsiębiorcy, zostanie przyznana.

2. Czy przedsiębiorcy, którzy uzyskają pomoc, muszą gromadzić dokumenty, które będą dowodem na przeznaczenie pieniędzy otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej na konkretne działania? Czy PFR będzie weryfikował, na co dokładnie zostaną wydane pieniądze?

Tak, PFR ma możliwość sprawdzenia, w jaki sposób przedsiębiorca wydał subwencję. Przedsiębiorca powinien wykorzystać otrzymaną subwencję zgodnie z regulaminem programu i zawartą umową subwencji. Subwencja może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości otrzymanej subwencji. Obowiązuje przy tym zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Nie został określony jednak żaden maksymalny okres wykorzystania subwencji. Nie została też narzucona jedna forma dokumentowania dokonanych wydatków, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł wykazać wydatkowanie środków z subwencji w każdy sposób umożliwiający powiązanie środków z danym wydatkiem.

3.Jakie są najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców, które skutkują np. koniecznością ponownego ubiegania się o pomoc z Tarczy Finansowej, ewentualnie otrzymaniem mniejszych pieniędzy, niż by mogli? 

Najczęstszą przyczyną decyzji negatywnej są niezgodności z danymi dotyczącymi stanu zatrudnienia, obrotów lub zalegania z podatkami/składkami na ubezpieczenia społeczne – przed złożeniem ponownego wniosku o subwencję rozbieżności te należy wyjaśnić z ZUS lub właściwym urzędem skarbowym. Kolejny wniosek o subwencję należy złożyć dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełnione zostały warunki do jej uzyskania.

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie, upewnił się, że nie ma zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a także złożył odpowiednie dla swojej działalności deklaracje w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów i ZUS.

Jeśli chodzi o informacje przekazywane przez ZUS, w całości negatywnie rozpatrywane są wnioski m.in. w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zatrudniał pracowników. Częściowo negatywne decyzje są wydawane w przypadku, gdy wnioskowana przez mikrofirmę kwota subwencji jest wyższa od przysługującej temu przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia na podstawie danych z ZUS. Wynika to najczęściej z błędnego obliczenia przez wnioskodawcę liczby zatrudnionych.

Jeśli chodzi o informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów, weryfikacja spadków obrotów będzie się odbywała przede wszystkim na podstawie deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nierozliczających podatku VAT).

Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym urzędzie skarbowym minęły co najmniej cztery dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej siedem dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. W przypadku dokonania spłaty zaległości podatkowych należy odczekać co najmniej cztery dni przed wypełnieniem wniosku o subwencję.

Jeśli przedsiębiorca ustalił ponad wszelką wątpliwość i potrafi udokumentować, że nie ma zaległości w ZUS lub US, które według regulaminu wykluczałyby go jako beneficjenta programu Tarcza Finansowa PFR, a wniosek o subwencję jest nadal odrzucany, prosimy o kontakt ze swoim bankiem.

→ Sporo informacji na ten temat znajduje się również tutaj: https://pfr.pl/blog/nie-zwalniaj-nie-zamykaj-dzialalnosci-tylko-skorzystaj-z-koronasubwencji.html

4.  Czy właściciele firm, którzy mają wątpliwości, czy uda im się przetrwać najbliższy rok pomimo pozyskania finansowania, powinni się o nie ubiegać? 

Projektując rozwiązania Tarczy Finansowej PFR, zakładaliśmy, że wypłacona kwota powinna wystarczyć firmom na przetrwanie najtrudniejszego okresu spadku przychodów związanych z lockdownem i spowolnieniem gospodarki związanym z koronawirusem. Zakładaliśmy, że gospodarka będzie stopniowo odmrażana, co faktycznie się dzieje. Zwracamy jednak uwagę, że skorzystanie z subwencji jest zawsze indywidualną decyzją każdego przedsiębiorcy i powinien on brać pod uwagę wszystkie okoliczności i specyfikę swojej branży. 

5.  Utrzymanie zatrudnienia a dobrowolne odejścia z firmy pracowników. Czy odejście pracownika z firmy oznacza, że pracodawca musi błyskawicznie znaleźć zastępstwo? Kiedy określany jest stan zatrudnienia dotyczący ustalenia zwrotu dofinansowania przez PFR?

Warunki dotyczące umorzenia subwencji finansowej podlegają badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej. Kwestia zarówno formy rozstania z pracownikiem, jak i strony inicjującej takie rozstanie, nie ma znaczenia dla badania warunków dotyczących zwrotu subwencji finansowej. Ponadto należy zaznaczyć, że bierze się pod uwagę średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie objętym badaniem.

My Company Polska wydanie 7/2020 (58)

Więcej możesz przeczytać w 7/2020 (58) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY