Tarcza antykryzysowa 4.0. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0 i wraz z nią wprowadził nowe narzędzie restrukturyzacji. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne znacznie uławia przedsiębiorcom szybkie i sprawne zawarcie układu z wierzycielami. Przygotowano je specjalnie z myślą o czasie pandemii i spowolnienia gospodarczego.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Sejm przyjął właśnie kolejną rządową tarczę antykryzysową. Wśród nowych przepisów znalazły się m.in. te dotyczące tzw. „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”. Wprowadzają one szereg ulepszeń do istniejącego już w polskim prawie postępowania o zawarcie układu (PZU), tworząc na jego bazie nowe narzędzie, dostępne jedynie do końca czerwca 2021 roku. Dzięki niemu przedsiębiorcy dotknięci problemami z płynnością finansową zyskają szybką i sprawną ścieżkę restrukturyzacji w dobie kryzysu gospodarczego. Kluczową zmianą jest przeniesienie ciężaru postępowania z sądów restrukturyzacyjnych na doradców restrukturyzacyjnych, przy zachowaniu ochrony restrukturyzowanego przedsiębiorcy typowych dla procedur sądowych. Spowodować to ma odciążenie sądów w okresie, w którym prawdopodobnie zmierzyć im się przyjdzie ze zwiększoną liczbą postępowań, wynikającą z pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie przeprowadzenia postępowania w zaledwie cztery miesiące. Na okres ten przedsiębiorcy objęci zostaną również czasową ochronę przed egzekucją. Co warte podkreślenia, czas ten liczy się od momentu opublikowania obwieszczenia o rozpoczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, po wcześniejszym podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy tego postępowania. Przedsiębiorca objęty jest w związku z tym ochroną na bardzo wczesnym etapie postępowania, zanim trafi ono w mury sądu restrukturyzacyjnego. Na okres czterech miesięcy po opublikowaniu obwieszczenia przedsiębiorca zyskuje także możliwość otrzymania ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów, takich jak: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umowy rachunku bankowego, umowy poręczeń, umowy obejmujące licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw, jeżeli zgodzi się na to nadzorca.

Ułatwieniem podczas próby zawarcia układu może być również możliwość zdalnego przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej będzie zorganizować głosowanie i to w warunkach, w których przemieszczanie się oraz obecność w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych stron są utrudnione.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma szansę stać się najsprawniejszym narzędziem restrukturyzacji. Zaproponowane rozwiązania na tyle przyśpieszają cały proces, zabezpieczając przy tym interesy wszystkich stron, że należałoby rozważyć wprowadzenie go na stałe do prawa restrukturyzacyjnego, po zebraniu doświadczeń stosowania tej regulacji przez najbliższy rok

- mówi Karol Tatara, doradca restrukturyzacyjny, kancelaria Tatara i Współpracownicy.

W uchwalonej przez Sejm ustawie pozostała jedna z poprawek Senatu, która zakłada, że obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może być dokonane dopiero po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu. - Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne ma być skuteczne, to ten przepis wymusza na spółce nawiązanie współpracy z doradcą na długo przed ogłoszeniem rozpoczęcia postępowania, co pokazuje znaczenie szybkiej diagnozy problemów finansowych - ocenia Karol Tatara.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY