Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – wrzesień 2017

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock
Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać  w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy. 

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Jak dotąd do zawiązania spółki z o.o. przy użyciu wzorca udostępnionego na Portalu S-24 (www.ekrs.ms.gov.pl) wystarczyło założenie konta i aktywacja podpisu, do której wymagane było podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji. Od 13 lipca założenie spółki z o.o. w trybie S-24 jest możliwe tylko przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. 

Skanowanie dokumentów przez organy podatkowe

Od 5 sierpnia możliwe jest otrzymanie oficjalnego skanu dokumentu papierowego udostępnionego przez organ podatkowy. Ministerstwo wprowadziło w związku z tym opłatę w wysokości 40 gr za stronę. Dotychczas możliwe było jedynie otrzymanie kopii lub odpisu dokumentu w formie papierowej, a stawki w tym wypadku oscylowały w przedziale od 60 gr do 1,2 zł, w zależności od formatu. 

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowe przepisy zobowiązują rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcę nieruchomości do dołączania polisy OC do: operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością. 

Pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości może być wyłącznie przedsiębiorca. Ustawa mówi także, że osoba określająca wartość nieruchomości musi być rzeczoznawcą majątkowym wykonującym zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą albo pracując u podmiotu zawodowo zajmującego się szacowaniem wartości nieruchomości. Kto dokonuje określenia wartości nieruchomości bez spełnienia tego warunku, podlega karze grzywny do 50 tys. zł. 

Nowelizacja wprowadziła także możliwość zawarcia bez przetargu umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z tymi osobami, które były użytkownikami wieczystymi owych nieruchomości, ale nie zdążyły w terminie zgłosić zamiaru dalszego ich użytkowania. Przedtem nie było takiej możliwości prawnej. 

Ustawa określa również jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz ich długoletnich dzierżawców. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych i autorskie  prawa majątkowe

Jedna ze zmian zawartych w ustawie umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości wydanie decyzji o przyznaniu Skarbowi Państwa uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne, jeżeli zagrożona będzie sprawność lub ciągłość funkcjonowania systemu, a porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują owe prawa, napotka przeszkody. 

Ustawa o ochronie warstwy ozonowej

Nowelizacja ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zakłada m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który będzie zawierał informacje o podmiotach użytkujących duże (zawierające co najmniej 3 kg substancji) urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej i niektóre inne urządzenia, a także o zawartych w nich substancjach zubożających warstwę ozonową. 

Nowe przepisy określają również system certyfikatów dla osób i przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami i wymagać będą prowadzenia kontroli szczelności urządzeń, szkoleń i zaświadczeń, odpowiednich etykiet opisujących produkt oraz sprawozdań dotyczących wykonywanych czynności. Na firmy stosujące substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane lub przywożące i wywożące je z Polski nałożono obowiązek przekazywania w formie elektronicznej rocznych sprawozdań do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. 

Kontrolę przestrzegania tej ustawy sprawować będą organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także – w określonych przypadkach – Minister Obrony Narodowej lub organy przez niego wskazane. 

Rejestr firm posiadających koncesję na wytwarzanie broni

MSWiA uruchomiło elektroniczny spis przedsiębiorców, w którym znajdują się wszystkie polskie podmioty mające ważną lub cofniętą koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Rejestr ten znajduje się na stronie: www.bip.mswia.gov.pl. 

POLECAMY