Kalendarium przedsiębiorcy – styczeń 2018

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock
Kalendarium przedsiębiorcy – styczeń 2018

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kalendarium przedsiębiorcy – styczeń 2018

1 stycznia – poniedziałek

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu.

2 stycznia – wtorek

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

5 stycznia – piątek

Wpłata podatku VAT za grudzień 2017 i  złożenie deklaracji VAT-14.

8 stycznia – poniedziałek

Opłacenie za grudzień podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1. i art. 22. ust. 1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

9 stycznia – wtorek

Termin złożenia płatnikowi oświadczenia PIT-12 dla celów dokonania przez niego rocznego obliczenia podatku.

10 stycznia – środa

Składka ZUS za grudzień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2017.

15 stycznia – poniedziałek

Składka ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2017 o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

22 stycznia – poniedziałek

Wpłata za grudzień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata przez płatników, wymienionych w art. 41. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za grudzień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za grudzień na PFRON.

Złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy.

Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru za 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

Złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego na 2018 r. przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W przypadku podatników CIT – o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu z najmu podlegającego opodatkowaniu przez jednego z małżonków (art. 12. ust. 8. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

25 stycznia – czwartek

Opłacenie podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K (mali podatnicy), VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wpłata podatku akcyzowego za grudzień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin złożenia deklaracji VAT-UE za grudzień wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień i za ostatni kwartał 2017 r.

Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień przez przedstawiciela podatkowego.

Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2017 o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

Złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

31 stycznia – środa

Opłacenie podatku od nieruchomości za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej.

Złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2017 r.

Złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 (PIT-16A).

Złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R).

Złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR).

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10. ust. 2. pkt 2. ustawy o pdop, powstałego w 2017 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2017 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22. ust. 4. ustawy o pdop.

Złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17. ust. 1. ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2017 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub w deklaracji CIT-6AR.

Złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności za 2017 r. wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21. ust. 1 i art. 22. ust. 1. ustawy o pdop (CIT-10Z); dochodów (przychodów) za w 2017 r. z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22. ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R).

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16. ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16. ust. 1. pkt. 60. i 61. ustawy o pdop.

Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT, dokonujące WDT nowego środka transportu.

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L). Sprawozdanie składają podatnicy, którym minister finansów wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

POLECAMY