Co to jest PPK? Co trzeba wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Co to jest PPK? Co trzeba wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych
PPK to system umożliwiający systematyczne oszczędzanie przez uczestników z myślą o wypłatach po osiągnięciu 60 roku życia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy dla pracowników, realizowany we współpracy z pracodawcami. PPK wprowadzano stopniowo od 2019 roku. Terminy wdrożenia PPK w firmach były uzależnione od liczby zatrudnionych osób. Najpierw objęto nimi duże przedsiębiorstwa, a od 2021 roku PPK zaczęły funkcjonować także w małych firmach zatrudniających mniej niż 20 osób.

Podmioty zwolnione z umowy o zarządzanie PPK

Umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową nie muszą zawierać:

 • Mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszyscy pracownicy złożą deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK
 • Przedsiębiorcy prowadzący Pracownicze Programy Emerytalne, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% zatrudnionych, a składki wynoszą co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Jeżeli przedsiębiorca zawiesi naliczanie składek na ponad 90 dni, musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK

Kto jest objęty PPK

PPK obejmuje pełnoletnich pracowników zatrudnionych na umowy objęte obowiązkowymi składkami emerytalno-rentowymi:

 • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • Osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
 • Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
 • Osoby fizyczne pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług
 • Członkowie rad nadzorczych wynagradzanych za pełnienie tych funkcji
 • Osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub jego równoważnik

Osoby poniżej 55. roku życia automatycznie przystępują do PPK, chyba że złożą rezygnację. Osoby w wieku 55-70 lat przystępują do PPK na własny wniosek, a pracodawca musi je poinformować o takiej możliwości.

Umowy o PPK

Jeśli zatrudniasz przynajmniej jedną osobę, musisz zawrzeć dwie umowy:

 • Umowa o zarządzanie PPK – zawierana z instytucją finansową wybraną z listy dostępnej na portalu PPK. Musi być w formie elektronicznej, np. PDF.
 • Umowa o prowadzenie PPK – zawierana w imieniu i na rzecz zatrudnionych.

Umowę o zarządzanie PPK zawierasz w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub, jeśli takiej nie ma, z reprezentacją pracowników. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, wybierasz instytucję samodzielnie, dbając o najlepszy interes zatrudnionych. Przy wyborze instytucji ocenisz:

 • Warunki zarządzania środkami
 • Efektywność zarządzania aktywami
 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami

Umowa o prowadzenie PPK musi być zawarta najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach zatrudnienia, chyba że pracownik złożył rezygnację.

Finansowanie PPK

Środki na PPK pochodzą od pracowników, pracodawców i państwa. Pracownicy i pracodawcy wpłacają kwoty podstawowe (odpowiednio 2% i 1,5% wynagrodzenia) oraz dodatkowe, jeśli zdecydują się na to. Wpłata pracownika może być niższa niż 2% (ale nie mniej niż 0,5%), jeśli jego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wpłaty pracowników są potrącane z wynagrodzenia po opodatkowaniu, a wpłaty pracodawców są zwolnione z oskładkowania, ale są przychodem pracownika, od którego pobiera się podatek. Państwo dopłaca do PPK 240 zł rocznie oraz 250 zł powitalnej wpłaty w pierwszym roku.

Zarządzanie środkami z PPK

Środki w PPK są zarządzane przez wybraną instytucję finansową pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucje finansowe muszą spełniać określone wymogi doświadczenia i efektywności. Środki są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna zmienia się wraz z wiekiem uczestnika PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to istotny element oszczędnościowy dla pracowników, oferujący dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość, przy wsparciu zarówno pracodawców, jak i państwa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ