Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Grudzień 2023

Podatki
Podatki, źródło: Pixabay.com
Oto najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2023 (99)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ubezpieczenia eksportowe

7 września prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, która reguluje działalność Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Najnowsze zmiany:

- poszerzają możliwości elastycznego działania KUKE w nadzwyczajnych warunkach gospodarczych (takich jak: pandemia, wojna w Ukrainie)

- tworzą podwalinę do utworzenia specjalnego programu odbudowy Ukrainy

- włączają KUKE w proces transformacji energetycznej kraju.

Nowe rozwiązania to:

- program odbudowy Ukrainy składający się z trzech filarów:

1. Bezpieczny handel z Ukrainą

2. Wsparcie inwestycji polskich firm

3.  Wsparcie rozwoju Ukrainy

- możliwość reasekuracji innych ubezpieczycieli – rozwiązanie skierowane do zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia transportowe

- możliwość oferowania ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez polską firmę na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym (emerging markets) – rozwiązanie skierowane do eksporterów, którzy w swojej działalności korzystają z komponentu importowego

- możliwość objęcia ubezpieczeniem, na równi z przedsiębiorcami polskimi, polskich oddziałów przedsiębiorców zagranicznych – rozwiązanie skierowane do oddziałów firm zagranicznych, które z Polski prowadzą działalność eksportową

- możliwość wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski – rozwiązanie skierowane do instytucji finansujących oraz przedsiębiorstw (krajowych i zagranicznych) dokonujących inwestycji w transformacji energetycznej.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które mają:

- uniemożliwić przejmowanie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej cztery apteki ogólnodostępne

- uniemożliwić przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować ma cofnięciem przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola, oraz nałożeniem przez organ inspekcji farmaceutycznej kary pieniężnej od 50 tys. zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę. Jednak zmiany dotyczące przepisów Prawa farmaceutycznego zostaną przez prezydenta skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w późniejszym terminie.

Krajowy system doręczeń elektronicznych

10 grudnia 2023 r. jest terminem podanym w komunikacie Ministra Cyfryzacji, który określa obowiązek wprowadzenia stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych przez:

- organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy

- inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Narodowy Fundusz Zdrowia

- agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

- osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza

- podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 10 grudnia 2023 r.

Obowiązek włączenia instytucji do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych oznacza, że:

- instytucja musi mieć adres do doręczeń elektronicznych (ADE) zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych (BAE)

- korespondencja między zobowiązanymi podmiotami oraz obywatelami i innymi podmiotami musi odbywać się za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. 

Kalendarium przedsiębiorcy

5 grudnia

Wpłata podatku VAT za listopad oraz złożenie deklaracji VAT-14. 

7 grudnia

- Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad. 

- Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop. 

- Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7. 

- Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w listopadzie. 

- Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za listopad oraz wpłata podatku należnego. 

- Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za listopad oraz wpłata podatku należnego. 

11 grudnia

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad. 

15 grudnia

- Składka ZUS za listopad – płatnicy składek posiadający osobowość prawną. 

- Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za grudzień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

- Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za listopad. 

20 grudnia

- Składka ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek. 

- Wpłata za listopad pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy. 

- Wpłata za listopad zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

- Wpłata za listopad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

- Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za listopad na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego. 

- Wpłata za listopad na PFRON. 

- Wpłata za listopad podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof). 

- Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za listopad. 

- Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: • podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5 • spółkę, która w listopadzie utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop. 

- Wpłata za listopad zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN. 

- Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za listopad – reklama napojów alkoholowych. 

27 grudnia

- Opłacenie podatku VAT za listopad oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12. 

- Wysłanie pliku JPK_V7M za listopad. 

- Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna). 

- Wpłata podatku akcyzowego za listopad oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego. 

- Termin dla deklaracji VAT-UE za listopad. 

- Wysłanie deklaracji VAT-13 za listopad przez przedstawiciela podatkowego. 

- Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad. 

- Rozliczenie podatku cukrowego za listopad. 

- Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za listopad. 

28 grudnia

- Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej za grudzień. 

31 grudnia

- Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej za grudzień. 

- Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej – VIU-DO za listopad. 

- Złożenie deklaracji CIT-15J (wraz z załącznikiem CIT/JW) przez spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. 

- Publikacja na stronie podatnika lub podmiotu powiązanego informacji o realizowanej strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln euro. 

- Sporządzenie przez podmioty powiązane uzupełnienia lokalnej dokumentacji cen transferowych o dokumentację grupową (Master File).

My Company Polska wydanie 12/2023 (99)

Więcej możesz przeczytać w 12/2023 (99) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ