Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Czerwiec 2022

Podatki
Podatki, źródło: Pixabay.com
Oto kalendarz każdego przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2022 (81)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Nowa ustawa o wyrobach medycznych

26 maja weszła w życie nowa Ustawa o wyrobach medycznych. Zastąpiła ona tę poprzednią z 2010 r. Jedynie przepisy dotyczące reklamowania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r., a rejestr danych prowadzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zacznie działać od 1 lipca 2023 r. Ustawa dostosowuje regulacje do unijnych, obowiązujących już od 2017 r. (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych – MDR i w sprawie wyrobów medycznych in vitro – IVDR).  Ustawa wprowadza m.in.:

 • obowiązek przekazywania do URPL deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski, który dotyczy np. wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, podmioty zestawiające wyroby medyczne czy podmioty sterylizujące systemy bądź zestawy zabiegowe
 • prezes URPL będzie gromadził w systemie teleinformatycznym dane o wyrobach, systemach i zestawach zabiegowych, sprowadzonych do Polski przez podmioty i osoby wykonujące działalność leczniczą oraz inne podmioty, które używają wyrobów do działalności gospodarczej lub zawodowej
 • dystrybutor, który po raz pierwszy udostępnia wyrób medyczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie musiał zarejestrować się w wykazie prowadzonym przez prezesa URPL
 • podmioty wykorzystujące wyrób do wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej będą musiały najpierw sprawdzić jego zgodność z MDR/IVDR, w szczególności w zakresie oznakowania CE oraz deklaracji zgodności UE wyrobu, a w określonych przypadkach personel medyczny będzie musiał dostarczyć kartę implantu
 • kontrola przedsiębiorcy przez URPL związana z wyrobami medycznymi może być przeprowadzona także bez zawiadomienia
 • ograniczenia reklamy wyrobów medycznych – inne będą reklamy skierowane do osób wykonujących zawody medyczne, a inne do publicznej wiadomości
 • reklama nie będzie mogła wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne, podających się za takie osoby lub mogących sugerować taki zawód swoim wyglądem, zawierać wezwania do dzieci, dotyczyć wyrobów przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy lub wprowadzać w jakikolwiek sposób w błąd co do zasad i warunków korzystania z wyrobu. 

W miejsce dotychczasowych przepisów karnych ustawa wprowadza administracyjne kary pieniężne. Organ może je wymierzyć bez udziału instytucji wymiaru sprawiedliwości lub sądu.

Newsletter w KRS

21 czerwca zacznie obowiązywać świeżo podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Chodzi o umożliwienie zainteresowanym, takim jak np. członkowie organów podmiotów ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów. W tym celu wprowadzono newsletter, czyli usługę automatycznego powiadamiania. Newsletter będzie przesyłany drogą e-mailową i będzie sygnalizował o takich zdarzeniach jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS. Osoby zainteresowane otrzymywaniem powiadomień będą musiały zainicjować usługę w systemie. Informacje mają być przesyłane nie dłużej niż przez rok albo do czasu rezygnacji z ich otrzymywania.

Zmiany w KC i KPC

30 czerwca wejdą w życie przepisy Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny; ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Podstawowe zmiany dotyczą m.in. biegu terminu przedawnienia. I tak bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 • co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji
 • co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Dzięki temu termin przedawnienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody w dochodzeniu roszczenia, a nie biegnie od początku.

Kolejną zmianą jest wymaganie aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Dotychczasowe przepisy wyłączały wymóg formy aktu notarialnego w takich sytuacjach.

Nowe brzmienie otrzymały przepisy dotyczące wyzysku: „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo, niedoświadczenie lub brak dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może według swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo unieważnienia umowy”. Przy czym: „przewyższa je w stopniu rażącym”, tzn. jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego. Termin na rozwiązanie tego rodzaju kwestii wygasa:

 • w przypadku żądań wynikających z umowy zawartej między przedsiębiorcami – po upływie trzech lat
 • dla żądań wynikających z umowy zawartej z konsumentem – po upływie sześciu lat.

----------------------------------------------

KALENDARZ:

6

Wpłata podatku VAT za maj oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w maju.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za maj oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj oraz wpłata podatku należnego.

10

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj.

15

Składka ZUS za maj – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za czerwiec – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata na Pracowniczy 

Plan Kapitałowy za maj.

20

Składka ZUS za maj – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za maj pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za maj zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za maj ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za maj na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za maj na PFRON.

Wpłata za maj podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego.

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za maj.

Wpłata należnego zryczałto wanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w maju dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w maju utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za maj zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za maj – reklama napojów alkoholowych.

27

Opłacenie podatku VAT za maj oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za maj.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za maj oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za maj.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za maj przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj. 

Rozliczenie podatku cukrowego za maj.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj.

30

Złożenie deklaracji VAT–VII-DO za maj.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

 

--------------------------------------------------------------

D&O – jak chroni Zarząd?

Grzegorz Waszkiewicz, broker ubezpieczeniowy, twórca portalu BezpieczenstwowBiznesie.pl

Chaos związany z Polskim Ładem, dwucyfrowa inflacja, stopy procentowe w górę... A jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że to Covid-19 jest naszym głównym problemem. Takiego zamieszania jeszcze nigdy nie było, a decyzje trzeba podejmować codziennie. Od kilku miesięcy jedno z najczęściej zadawanych mi pytań przez zarządy spółek brzmi: „Przed czym tak naprawdę chroni polisa D&O?”. Przede wszystkim zabezpiecza spółkę przed skutkami błędnych decyzji jej własnych organów, w tym przed roszczeniami akcjonariuszy, udziałowców, pracowników, a także osób trzecich poszkodowanych wskutek tych decyzji. Z punktu widzenia członków zarządu podstawą jest to, że chroni ich prywatny majątek przed zobowiązaniami publicznoprawnymi spółki (US, ZUS) oraz grzywnami i karami administracyjnymi. W przypadku skrajnej sytuacji ubezpieczyciel nie pozwoli na zabezpieczenie naszego majątku na poczet potencjalnych odszkodowań czy płatności należnych Skarbowi Państwa, bo pokryje wydatki na kaucje, poręczenia, gwarancje i inne koszty związane z postępowaniem dotyczącym wolności lub mienia. Co jest warte uwagi? Majętny właściciel spółki – kiedy nie osiągnie ona oczekiwanych przez niego rezultatów – może wytoczyć przeciwko swojemu najemnemu zarządowi działa drogich i bezwzględnych kancelarii prawnych. Dzięki D&O każdy członek zarządu, prokurent, dyrektor finansowy, będzie miał fundusze na wynajęcie podobnych doradców, którzy będą mogli zmierzyć się z takim roszczeniem w wieloletniej batalii prawnej, a ostatecznie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie – zasądzone lub ustalone w drodze ugody. W tym czasie agencja PR opłacana przez ubezpieczyciela zadba o nietykalność lub odzyskanie dobrego imienia poszczególnych ubezpieczonych osób. 

My Company Polska wydanie 6/2022 (81)

Więcej możesz przeczytać w 6/2022 (81) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY