Kalendarium przedsiębiorcy. Wrzesień 2023

Księgowy
Fot. shutterstock.
Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Przypominamy ważne daty w kalendarzu przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2023 (96)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

DELEGOWANIE KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

19 sierpnia zaczęła obowiązywać Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Przepisy dotyczą przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie lub państwie trzecim spoza UE i kierują tymczasowo kierowcę (pracownika) do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

Przewoźnik taki będzie miał obowiązek: 

w przypadku przewoźnika z innego państwa UE – zgłoszenie kierowcy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania, przy użyciu specjalnego serwisu internetowego, a także musi zaopatrzyć kierowcę w stosowne dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej 

w przypadku przewoźnika z państwa trzeciego – zgłoszenie kierowcy bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy i wyposażenie go w papierowe potwierdzenie tego delegowania.

Przepisy ustawy nie będą stosowane (dotyczy delegacji kierowców do i z RP):

przez pracodawców delegujących kierowcę do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca 

przez podmiot będący agencją pracy tymczasowej albo agencją wynajmującą personel 

z i na terytorium Konfederacji Szwajcarii.

Ustawa zmienia także przepisy dotyczące rozliczania przez polskich przewoźników kierowców delegowanych. I tak: 

jeśli kierowca przekroczy średnie wynagrodzenie brutto (6935,00 zł), pracodawca będzie mógł obniżyć wymiar składki na ubezpieczenie społeczne o 60,00 euro za każdy dzień pobytu tego kierowcy poza granicami Polski

wolna od podatku PIT ma być część przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe za każdy dzień pobytu za granicą w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro

w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek PIT nie będą wchodziły należności stanowiące zwrot poniesionych przez kierowcę kosztów, m.in. noclegu czy podróży środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy do miejsca, w którym kierowca rozpoczyna przewóz

wynagrodzenie kierowców delegowanych płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie, w związku z koniecznością rozliczenia godzin przepracowanych w poszczególnych krajach.

NADCHODZĄ E-FAKTURY

1 września wejdzie w życie część przepisów Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw podpisanej 4 sierpnia 2023 r. przez prezydenta. Cała nowelizacja dotyczy wprowadzenie od 1 lipca 2024 r. faktur ustrukturyzowanych, czyli obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla wszystkich czynnych podatników VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września dotyczą faktur zaliczkowych i korygujących. I tak podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności. Od 1 wrześnie wprowadzono także zasadę, że e-faktura korygująca będzie musiała zawierać numer KSeF faktury, której dotyczy faktura korygująca. Na razie nie dotyczy to przypadków, gdy faktura korygowana nie posiada numeru KSeF.

INWESTYCJE W SIECI PRZESYŁOWE

3 września zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zakłada:

rozciągnięcie stosowania przepisów specustawy przesyłowej na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym (np. te zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych – OSD), które są funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową

wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne, np. ograniczenie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez OSD, w szczególności przy przebudowie istniejących linii czy przyspieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje praw do nieruchomości, przez które ma przebiegać linia;

wprowadzenie dodatkowych przepisów dotyczących bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnoszących się m.in. do terminów składania wniosków przez operatora punktu bunkrowania LNG, a także przeprowadzania badań technicznych.

NADUŻYCIA W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

2 sierpnia 2023 r. prezydent podpisał Ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która wejdzie w życie we wrześniu. Według ustawy zakazane są nadużycia w komunikacji elektronicznej, w szczególności generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing, nieuprawniona zmiana informacji adresowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą obowiązani do podejmowania proporcjonalnych środków organizacyjnych i technicznych mających na celu przeciwdziałać nadużyciom, np. blokowanie SMS-ów, które zawierają treści wyczerpujące znamiona smishingu, a także połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję. Monitorowaniem i koordynowaniem działań w tej sprawie zajmie się CSIRT NASK, który utworzył m.in. specjalny, bezpłatny numer 8080 do wysyłania podejrzanych SMS-ów.

KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY 

5

Wpłata podatku VAT za sierpień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w sierpniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za sierpień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień oraz wpłata podatku należnego.

11

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień.

15

Składka ZUS za sierpień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za wrzesień oraz III raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

Wpłata II raty podatku od środków transportowych.

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za sierpień.

20

Składka ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za sierpień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za sierpień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za sierpień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za sierpień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za sierpień na PFRON.

Wpłata za sierpień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za sierpień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w sierpniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za sierpień zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za sierpień – reklama napojów alkoholowych.

25

Opłacenie podatku VAT za sierpień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za sierpień.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za sierpień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za sierpień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za sierpień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień. 

Rozliczenie podatku cukrowego za sierpień.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień.

My Company Polska wydanie 9/2023 (96)

Więcej możesz przeczytać w 9/2023 (96) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ