Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 wynosi 1304 zł

Świadczenie dla bezrobotnych nie jest dostępne dla
Świadczenie dla bezrobotnych nie jest dostępne dla wszystkich / Fot. freepik, Freepik.com
Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od ich woli, i które spełniają określone wymagania. Zasiłek ma na celu zapewnienie minimalnego dochodu osobom bez pracy, aby mogły utrzymać siebie i swoje rodziny w czasie poszukiwania nowego zajęcia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Warunkiem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych jest formalna rejestracja i spełnieniu odpowiednich warunków. Kwota zależna jest od wielu czynników, a jej stawka podawana jest w kwotach brutto.

Osoba bezrobotna może otrzymać zasiłek tylko wtedy, gdy nie ma dla niej dostępnych odpowiednich propozycji pracy, staży, szkoleń, prac interwencyjnych lub robót publicznych, które odpowiadają jej kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Kto ma do niego prawo? 

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, osoba musi spełnić określone wymagania dotyczące okresu zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. 

W ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, dana osoba musi być zatrudniona przez co najmniej 365 dni i osiągać wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego obowiązuje opłacanie składek na Fundusz Pracy. Okresy urlopów bezpłatnych trwające dłużej niż 30 dni nie są uwzględniane.

Sprawdź: Chałupnictwo

Istnieją również sytuacje, które pozwalają na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Dotyczą one m.in. rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia, zawieszenia działalności gospodarczej, rozwiązania stosunku pracy na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego świadczenie aktywizacyjne. W tych przypadkach okres oczekiwania na zasiłek wynosi od 90 do 180 dni, w zależności od sytuacji.

Osoba, która rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego grant, świadczenie aktywizacyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia, może również ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Jednak w tym przypadku okres oczekiwania na zasiłek wynosi 180 dni.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które:

 • Wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę i osiągnęły dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • Opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności
 • Wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni
 • Opłacały składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia
 • Były zatrudnione za granicą i przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatrianci
 • Były zatrudnione, pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową i osiągały wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy

Kwota zasiłku dla bezrobotnych

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Jaka jest konkretna wysokość tego świadczenia? 

Inspiracje: 50 Cent

W 2023 r. zasiłek wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące od chwili jego przyznania. Przez pozostały okres kwota jest mniejsza i to 1024,10 zł. Taka kwota brutto zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Wysokość przyznanego zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. Gdy staż pracy wynosi do 5 lat, wtedy zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Natomiast jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat, wtedy bezrobotny może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi 120%.

O czym trzeba pamiętać, jeśli zechcemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych? 

 1. Ograniczenia finansowe. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych może nie wystarczać do pokrycia wszystkich potrzeb, zwłaszcza w przypadku osób zależnych od jednego źródła dochodu.
 2. Wymóg aktywności zawodowej. Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych musi spełniać określone wymagania związane z poszukiwaniem pracy i aktywnością zawodową. Nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić do utraty zasiłku.
 3. Trudności z ponownym zatrudnieniem. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez dłuższy czas może wpłynąć na motywację do poszukiwania nowej pracy i zdobywania nowych kwalifikacji.
 4. Stygmat społeczny. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych może być postrzegane przez niektórych ludzi jako brak motywacji lub lenistwo, co może prowadzić do stygmatyzacji.
 5. Krótki okres pobierania. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest zwykle ograniczony, a osoby niezatrudnione muszą poszukiwać pracy, aby utrzymać swoje źródło dochodu.
 6. Utrata ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby bezrobotne, które tracą pracę i ubezpieczenie zdrowotne związane z pracą, mogą mieć trudności w dostępie do opieki medycznej, jeśli nie wykupią prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub nie będą kwalifikować się do programów państwowych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ulega zmianie od czerwca każdego roku. Podlega waloryzacji np. ze względu na inflację.