Dofinansowanie samochodów elektrycznych. Jak ubiegać się o pieniądze?

Dofinansowanie samochodów elektrycznych
Dofinansowanie samochodów elektrycznych, fot. Shutterstock
Od 22 listopada 2021 r., przedsiębiorcy mogą wnioskować o dopłaty do zakupu aut elektrycznych. Dofinansowanie obejmie 37 modeli samochodów elektrycznych dostępnych w Polsce. Jak składać wnioski? Jak uzyskać dofinansowanie samochodów elektrycznych? Oto praktyczny poradnik.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wnioski o dofinansowanie zakupu „elektryka” będzie można składać do końca września 2025 r. lub do wyczerpania puli, która wynosi 700 mln zł.

 

Zakup pojazdu zeroemisyjnego – kto:

Kategoria I – osoby fizyczne

Kategoria II – podmioty inne niż osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy

LISTA PODMIOTÓW (BENEFICJENTÓW)

Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305);

Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);

Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);

Fundacje  w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167);

Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648);

Rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1655, z późn. zm.);

Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

O jakich kategoriach pojazdów zeroemisyjnych mowa:

Kategorie M1, N1 oraz L1e-L7e 

Termin i forma składania wniosków:

Program realizowany będzie w latach 2021-2026, w tym:

okres zawierania umów do 31.12.2025 r.

okres wydatkowania środków do 30.06.2026 r.

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 22.11.2021r. – 30.09.2025r. (jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji). / W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków./

 

Wartość dofinansowania:

KATEGORIA M1

dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł

LUB

 dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

 

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

 

KATEGORIA N1

dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

LUB

- dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

 

KATEGORIA L1e – L7e

dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

/W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu,  zakup lub leasing każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie.

Oto pomysł na własny biznes

Netto czy brutto – jak liczyć?

Powyższe kwoty są kwotami netto, dla podmiotów które mogą sobie odliczyć 100% VAT. Czyli jeśli auto będzie używane na potrzeby prywatno-firmowe, kiedy to istnieje możliwość odliczenia 50% VAT-u, wówczas podane ceny zawierają podatek, który można odliczyć. Dla przedsiębiorcy, który nie będzie miał prawa do obliczenia podatku od towarów i usług, podane ceny będą cenami brutto. 

 

Warunki dofinansowania:

1) dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których koszty zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej;

2) zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być nowy;

3) zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie trwałości;

4) okres trwałości wynosi 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (zakupu pojazdu), przy czym w przypadku leasingu należy przez to rozumieć datę przekazania beneficjentowi (Korzystającemu) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu;

5) pojazd zeroemisyjny stanowiący przedmiot dofinansowania będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

6) rejestracja pojazdu zeroemisyjnego musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania w ramach niniejszego programu (w przypadku leasingu pojazd może być zarejestrowany na beneficjenta lub firmę leasingową, z którą wiąże go umowa leasingu);

7) pojazd zeroemisyjny objęty dofinansowaniem musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco), co najmniej w okresie trwałości;

8) w przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 5 do 7, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków; 

9) wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;

10) dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, którego realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 13);

11) dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub w formie dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingu (opłaty wstępnej i opłaty transferowej) po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu;

12) w przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy pojazdu zeroemisyjnego kategorii M2 lub M3 oraz stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń, w sytuacji, gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska UE; 

13) przedsięwzięcie polegające na zakupie/leasingu pojazdu kategorii M2 lub M3 nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zawarcie umowy zakupu/leasingu pojazdu; 

14) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może on otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd zeroemisyjny;

15) dofinansowanie przeznaczone na dopłatę do opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego może być udzielone w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu;

Oto zalety narzędzia, jakim jest generator haseł

Lista dokumentów wymaganych do oceny wniosku o dofinansowanie:

 

1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), przykładowo:

wypis z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),

aktualna umowa, statut, akt założycielski, 

inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy,

odpowiednio wg Mapy Wnioskodawców, stanowiącej Załącznik do „Listy dokumentów wymaganych …”.

2. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy).

3.  Zbiór niezbędnych oświadczeń Wnioskodawcy będący częścią formularza wniosku o dofinansowanie składanego  w Generatorze Wniosku o Dofinansowanie (GWD):

Oświadczenie o zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym i prawnym.

Oświadczenie, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział lub nie rozwiązał z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie - za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Oświadczenie, o  niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi na rzecz NFOŚiGW, a także wobec innych  organów lub podmiotów.

Oświadczenie, o  niezaleganiu ze zobowiązaniami cywilnoprawnymi na rzecz NFOŚiGW.

Oświadczenie o braku finansowania przedsięwzięcia z innych publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej, na żaden Pojazd, na który przyznane będzie dofinasowanie w ramach złożonego wniosku. 

Oświadczenie, że pojazd/pojazdy dla których wnioskuje się o podwyższone dofinansowanie będą miały średnioroczny przebieg zgodny z warunkami Programu Priorytetowego  „Mój elektryk” (jeśli dotyczy).

Oświadczenie, w którym Wnioskodawca zobowiązuje się do niezbywania pojazdu stanowiącego przedmiot dofinansowania przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Oświadczenie, że przez cały okres Trwałości Przedsięwzięcia, każdy pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania będzie:

1) zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadał aktualną polisę OC i AC;

3) poruszał się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd techniczny;

4) oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem ustalonym przez NFOŚiGW.

Oświadczenie o zapewnieniu wykonania wpisu stanu drogomierza do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na ostatni dzień okresu trwałości zakupionego Pojazdu.

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami obowiązującego na dzień składania wniosku Programu Priorytetowego „Mój elektryk”.

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT zgodnie ze stanem faktycznym:

a) Oświadczenie, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i wnioskodawca ma prawną możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

b) Oświadczenie, że Wnioskodawca:

- nie jest podatnikiem VAT, 

- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i wnioskodawca nie ma prawnej możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

c) Oświadczenie, że Wnioskodawca:

- jest podatnikiem VAT, 

- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym i wnioskodawca nie ma prawnej możliwość odliczenia całej kwoty (100%) podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

(w tym przypadku należy przedstawić interpretację indywidualną, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, potwierdzającą brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją Przedsięwzięcia; Interpretacji indywidualnej nie składają: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U. z 2019 poz. 1347, z późn. zm.), ustaw odnoszących się do innych kościołów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1153), jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty).

d) Oświadczenie, że Wnioskodawca:

- jest podatnikiem VAT, 

- podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w wysokości 50%  podatku naliczonego od podatku należnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Oświadczenie o przy realizacji przedsięwzięcia z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku, gdy udziela zamówień, o których mowa w art. 2 tej ustawy oraz jest zamawiającym, o którym mowa w art. 4, 5 lub 6 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

4. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz za zakończony okres sprawozdawczy bieżącego roku (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności), przykładowo:

sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych),  

sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne), 

roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy, 

aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO),

inne dokumenty finansowe, 

odpowiednio wg Mapy Wnioskodawców, stanowiącej Załącznik do „Listy dokumentów wymaganych …”.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ