Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych

Sprawdź najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych.
Sprawdź najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. / Fot. Shutterstock.
Przedsiębiorco sprawdź czy twój biznes działa według najnowszych zmian w przepisach gospodarczych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 4/2024 (103)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Stop patodeweloperce

1 kwietnia wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym deweloperów i inwestorów czeka wiele zmian. Najważniejsze z nich to m.in.:

minimalna powierzchnia lokalu użytkowego – 25 mkw.

odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego od granicy działki – 5 m

minimalna odległość budynku magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 mkw. od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego – 30 m

między balkonami znajdującymi się na jednej płycie balkonowej, należy stosować stałą przegrodę, o przepuszczalności światła nie mniejszej niż 30 proc. i nie większej niż 50 proc. i wymiarach minimum 2,2 m wysokości i szerokości minimum 2 m

wprowadzono obowiązek urządzenia terenu biologicznie czynnego na co najmniej 25 proc. powierzchni działek budowlanych przeznaczonych pod budowę budynków: mieszkalnych wielorodzinnych, opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania

przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w zespołach takich budynków, w których liczba mieszkań przekracza 20, należy wykonać place zabaw dla dzieci i zapewnić miejsca rekreacyjne, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie w dotychczasowym brzmieniu stosowane będą dla zamierzeń budowlanych, wobec których przed 1 kwietnia 2024 r. został co najmniej złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

OpłatY w Europejskim Urzędzie Patentowym

Decyzją Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie szereg zmian w opłatach za zgłoszenie patentowe. Nowy pakiet opłat obejmuje m.in. uproszczenie systemu poprzez zniesienie niektórych opłat oraz specjalne obniżki dla innowacyjnych podmiotów, takich jak: mikroprzedsiębiorstwa, osoby fizyczne, organizacje non profit, uniwersytety oraz publiczne instytucje badawcze, które potrzebują finansowego wsparcia w dostępie do europejskiego systemu patentowego.

Powyższe mikropodmioty będą mogły skorzystać z 30-procentowej obniżki we wszystkich głównych opłatach w procedurze udzielania patentu, jeśli złożyły mniej niż pięć zgłoszeń w ciągu ostatnich pięciu lat.

wzrost składek na krus

Składki w II kwartale 2024 r. wyniosą:

na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika – 60 zł miesięcznie

ubezpieczenie w zakresie ograniczonym – jedna trzecia pełnej składki, czyli 20 zł miesięcznie

podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników – 160 zł miesięcznie.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12 proc. emerytury podstawowej, czyli 192,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych

24 proc. emerytury podstawowej, czyli 385,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 15 ha przeliczeniowych

36 proc. emerytury podstawowej, czyli 577,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych

48 proc. emerytury podstawowej, czyli 769,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2024 r. upływa 30 kwietnia, za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15. dnia następnego miesiąca.

2

Złożenie zeznania o wysokości dochodu (lub straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8, CIT-8AB wraz załącznikami) za 2023 r. oraz wpłata wynikającej z zeznania kwoty.

Wpłata ryczałtu i złożenie CIT-8E z załącznikiem CIT/EZ od dochodu spółki (estoński CIT) za 2023 r.

Złożenie informacji CIT-8ST.

Wysłanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji (IFT-2R) o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) za 2023 r.

Złożenie do urzędu skarbowego informacji CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r.

Przekazanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez: spółkę nieruchomościową informacji CIT-N1 i PIT-N1 oraz przez podatnika będącego wspólnikiem tej spółki informacji CIT-N2 i PIT-N2.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej (CIT-8FR) za 2023 r.

Zgłoszenie do ZUS danych (ZUS ZSWA) za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty.

Wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2023 r.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

5

Wpłata podatku VAT za marzec oraz złożenie deklaracji VAT-14.

8

Opłacenie podatku w formie karty podatkowej za marzec.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec oraz wpłata podatku należnego.

Złożenia PCC-2 i PCC-4 od czynności cywilnoprawnych.

10

Złożenie zgłoszenia

INTRASTAT za kwiecień.

15

Składka ZUS za marzec – płatnicy mający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za kwiecień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wpłata na PPK za marzec.

22

Składka ZUS za marzec – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za marzec pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za marzec zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT.

Wpłata za marzec ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za marzec na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowego.

Wpłata za marzec na PFRON.Wpłata za marzec podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za marzec.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

• spółkę, która w marcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za marzec zaliczki na podatek dochodowy od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) za marzec przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

25

Opłacenie podatku VAT za marzec oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za marzec.

Wysłanie pliku JPK_V7K.

Wpłata podatku akcyzowego za marzec oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE

za marzec.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za marzec przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec.

Rozliczenie podatku cukrowego za marzec.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec.

30

Złożenie z PIT-28 za 2023 r. – osoby rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym oraz uzyskujące przychody z najmu prywatnego.

Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty.

Złożenie przez przedsiębiorstwo w spadku rocznego zeznania o osiągniętym dochodzie (stracie) za 2023 r. (PIT-36S, PIT-36LS) oraz zapłacenie wynikającej z zeznania kwoty.

Złożenie przez podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w 2023 r. (PIT-RB, PIT-RBS).

Złożenie informacji o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę w 2023 r. (PIT-CSR, PIT-CSRS).

Złożenie informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ za 2023 (PIT-DZ).

Przekazanie drogą elektroniczną szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2023 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do jego sporządzenia.

Wpłata ryczałtu od przychodów zagranicznych osób, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski w 2023 r. (rozdział 6b ustawy o pdof).

Przekazanie deklaracji DSF-1 oraz zapłata daniny wynikającej z tej deklaracji.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec.

Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT – VII-DO za marzec (sprzedaż na odległość towarów importowanych), VIU-DO za I kwartał 2024 r. i VIN-DO za I kwartał (VAT z wybranej sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE)

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

My Company Polska wydanie 4/2024 (103)

Więcej możesz przeczytać w 4/2024 (103) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ