Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Grudzień 2020

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Oto najnowsze zmiany w prawie dla przedsiębiorców.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2020 (63)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19

Od 9 listopada obowiązują rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Na podstawie tych regulacji okres pobierania zasiłków opiekuńczych przez osoby uprawnione został wydłużony do 29 listopada 2020 r.

 

Nowe wzory dokumentów podatkowych

Od 18 listopada obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzają one nowe wzory dokumentów: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11. Wzory te stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.

 

Nowe regulacje związane z COVID-19

3 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2  listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wśród nowych zasad związanych z COVID-19 są:

 podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu;

 podstawą do wypłaty, osobie poddanej kwarantannie za okres nieobecności w pracy, wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby osoby wspólnie zamieszkującej, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Pracodawca albo podmiot obowiązany, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu;

 (zakaz prowadzenia) do odwołania, działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30), jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów, po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc;

 pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących, chyba że samochodem tym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

 wprowadzono zakaz szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych oraz szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.

 

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

4 grudnia wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in.:

 od 5 grudnia posiadacze polskiego prawa jazdy nie będą musieli mieć przy sobie dokumentu ani okazywać go na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego;

 powinno się mieć jednak do okazania pokwitowanie zatrzymania:

a) prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem,

b) dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

c) profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania pojazdem albo jego używania;

 od 5 grudnia policjant będzie sprawdzał dokumenty oraz weryfikował dane:

a) o pojeździe, w tym danych o dokumentach pojazdu – w centralnej ewidencji 

pojazdów,

b) o kierującym pojazdem – w centralnej ewidencji 

kierowców,

c) ustala tożsamość kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;

 czasowej rejestracji pojazdu może dokonać starosta właściwy dla miejsca czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, czy też starosta właściwy dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu;

 możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu i tablic przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi;

 w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego;

 na wniosek wraz z oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej właściciela pojazdu lub podmiotu, organ rejestrujący dokonuje czasowego wycofania pojazdu z ruchu samochody osobowe, w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji;

 samochód osobowy może być czasowo wycofany na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Warunkiem ponownego dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów;

 organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu na podstawie informacji otrzymanej z centralnej ewidencji pojazdów, którą przekazały stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, niezwłocznie po dniu otrzymania tej informacji, jeżeli do tego dnia właściciel pojazdu nie złożył wniosku o wyrejestrowanie pojazdu;

 wyrejestrowanie pojazdu z urzędu dokonuje się także w przypadku, gdy wydane zostało pozwolenie czasowe;

 zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia przesłanek określonych przepisami;

 jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane;

 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu wystawia zaświadczenie o demontażu pojazdu (sporządzone w dwóch egzemplarzach) zawierające oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami o odpadach;

 przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi przekazuje w terminie 7 dni przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Przedsiębiorca ten przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu wraz z zaświadczeniami, także tablice rejestracyjne przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji. 

---

KALENDARIUM

7 grudnia

▶ Złożenie deklaracji VAT-14 za listopad.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

▶ Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

▶ Opłacenie za listopad podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

▶ Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w listopadzie.

 

10 grudnia

▶ Składka ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

▶ Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

 

15 grudnia

▶ Składka ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

▶ Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za grudzień – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

▶ Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za listopad.

 

21 grudnia

▶ Wpłata za listopad pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

▶ Wpłata za listopad zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

▶ Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za listopad na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

▶ Wpłata za listopad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

▶ Wpłata za listopad na PFRON.

▶ Wpłata za listopad podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln zł).

▶ Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę 

kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za listopad.

▶ Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

•   podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w listopadzie dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

•   spółkę, która w listopadzie utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

 

28 grudnia

▶ Opłacenie podatku VAT za listopad oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7M za listopad.

▶ Przesłanie pliku JPK_V7K za listopad (część ewidencyjna)

▶ Wpłata podatku akcyzowego za listopad oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

▶ Termin dla deklaracji VAT-UE za listopad.

▶ Wysłanie deklaracji VAT-13 za listopad przez przedstawiciela podatkowego.

▶ Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad. 

▶ Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień.

 

31 grudnia

▶ Termin złożenia deklaracji VAT-11.

▶ Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad.

My Company Polska wydanie 12/2020 (63)

Więcej możesz przeczytać w 12/2020 (63) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY