Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Wrzesień 2022

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Shutterstock
Oto nowe zmiany w prawie i kalendarium przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2022 (84)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zmiany w zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych obcokrajowców

3 sierpnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. W przypadku, gdy materiał obejmujący nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje wykazuje istotne różnice w porównaniu z zakresem kształcenia wymaganym w Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję do odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności wydaje właściwy organ. Po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji albo po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej organ ten może też sprawdzić znajomość języka polskiego. Lekarz weterynarii, będący obywatelem państwa członkowskiego, który posiada prawo wykonywania zawodu, może czasowo wykonywać ten zawód w Polsce. W tym celu powinien złożyć w okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej pisemne oświadczenie wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami.

Nowelizacja przepisów o oczyszczaniu ścieków

9 sierpnia zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowela wdraża przepisy dyrektywy dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa wprowadza m.in.:

 • uproszczone procedury, w tym wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
 • zasadę, że aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców co najmniej 2 tys. powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych
 • przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną
 • podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

10 sierpnia weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te m.in. umożliwią wdrożenie czterech rozwiązań informatycznych:

 • system EDB (elektroniczny dziennik budowy), gdzie online można zapisywać wszystkie zdarzenia dokumentujące przebieg robót budowlanych;
 • system EKOB (elektroniczna książka obiektu budowlanego) – aplikacja, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w zakresie informacji o obiekcie budowlanym;
 • system eCRUB (Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane) – system zarządzany na podstawie danych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP;
 • e-Budownictwo – rozbudowana wersja istniejącego już portalu, gdzie inwestorzy mogą składać wnioski i zgłoszenia, a także śledzić status swojej sprawy składanej online.

KONTROLA JAKOŚCI POWIETRZA

11 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. I tak, np. informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości powietrza i jego stanu, są udostępniane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zmiany w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej

11 sierpnia zaczęła obowiązywać Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona regulacje unijne w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie nowych przepisów wprowadza się m.in.: 

 • elektroniczną książkę leczenia zwierząt
 • możliwość dokonywania uboju w gospodarstwie bydła do 12. miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny
 • możliwość określenia przez ministra rolnictwa weterynaryjnych wymagań przywozowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

MORSKIE FARMY WIATROWE

13 sierpnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Dotyczy ona wprowadzenia nowych regulacji stanowiących prawo w zakresie budowy i funkcjonowania w Polsce morskich farm wiatrowych. Wymagania w tym zakresie to m.in.: certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji oraz certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji morskiej farmy wiatrowej lub zespołu urządzeń. 

ODBIÓR ODPADÓW ZE STATKÓW

14 września wejdzie w życie Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków. Reguluje ona zasady i obowiązki podmiotów zarządzających portem lub przystanią morską, które powinny być wyposażone w portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków. Za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków, innych niż pozostałości ładunku, armatorzy wnoszą opłaty: pośrednią, dodatkową i specjalną.

---------------------------------------------

5

Wpłata podatku VAT za sierpień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

7

Opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz przekazanie CIT-7.

Opłacenie przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu powstałego w sierpniu.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za sierpień oraz wpłata podatku należnego.

Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień oraz wpłata podatku należnego.

12

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień.

15

Składka ZUS za sierpień – płatnicy składek posiadający osobowość prawną.

Opłacenie podatku od nieruchomości i leśnego za wrzesień oraz III raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

Wpłata II raty podatku od środków transportowych.

Wpłata na Pracowniczy Plan Kapitałowy za sierpień.

20

Składka ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek.

Wpłata za sierpień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za sierpień zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata za sierpień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o pdof pobranych zaliczek za sierpień na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za sierpień na PFRON.

Wpłata za sierpień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof).

Wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek za sierpień.

Wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: 

• podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w sierpniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

•  spółkę, która w sierpniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop.

Wpłata za sierpień zaliczki na podatek dochodowy dotyczący zbycia praw do spółki nieruchomościowej oraz złożenie deklaracji PIT-ISN i CIT-ISN.

Złożenie we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym zbiorczej deklaracji (DRA-1) za sierpień – reklama napojów alkoholowych.

26

Opłacenie podatku VAT za sierpień oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za sierpień.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna).

Wpłata podatku akcyzowego za sierpień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za sierpień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za sierpień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień. 

Rozliczenie podatku cukrowego za sierpień.

Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień.

30

Złożenie deklaracji VAT w zakresie procedury unijnej – VIU-DO za sierpień.

Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec.

Termin złożenia deklaracji VAT-11.

Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej część odpisów i zwiększeń.

Termin wypełnienia obowiązków informacyjnych PIT i CIT przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. oraz ich wspólników.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Złożenie zeznania CIT-CFC / PIT-CFC oraz wpłacenie podatku należnego przez podatników, którzy posiadają akcje lub udziały w spółkach uznawanych za zagraniczne jednostki kontrolowane.

Złożenie (elektronicznie) informacji o cenach transferowych (TPR-C) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (których termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.).

Złożenie (elektronicznie) CIT-8e – podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

My Company Polska wydanie 9/2022 (84)

Więcej możesz przeczytać w 9/2022 (84) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ