Tarcza finansowa 2.0. Jak się o nią ubiegać? Znamy szczegóły

Tarcza finansowa organizowana przez PFR
Tarcza finansowa organizowana przez PFR, fot. PFR
Od stycznia firmy będą mogły ponownie ubiegać się o pomoc w ramach tarczy finansowej PFR. Fundusz ujawnił zasady przyjmowania wniosków.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.  Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Dodatkowym instrumentem dla tych przedsiębiorstw będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. Tarcza Finansowa 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i wydłużenie istniejącego programu.

Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro

Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego

Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł

Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów

Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19

Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności

Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro

Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł

Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto

Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19

Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto

Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

 

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu

Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro

Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

 

Zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:

  • znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy
  • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
  • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu
  • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

 

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. 

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

 

Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

  • predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
  • poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych   Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.:

  • strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa
  • strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.

Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

Zasady wykorzystywania subwencji

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.

Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji 38 branż skorzysta ze wsparcia (możliwość zmian) PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z - Działalność fotograficzna

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D - Działalność paramedyczna

90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z - Działalność muzeów

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

ZOBACZ RÓWNIEŻ