Polski biotech z finansowaniem. nCage Therapeutics tworzy "szczepionkę przyszłości"

Zespół nCage
Zespół nCage
Polska firma biotechnologiczna nCage Therapeutics pozyskała finansowanie od grupy inwestorów, w tym YouNick Mint Venture Capital, na rozwój innowacyjnej technologii syntetycznej platformy VLP.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Głównym inwestorem w rundzie był YouNick Mint Venture Capital, koinwestujący z grupą inwestorów prywatnych. W przygotowaniu inwestycji i fundraisingu spółkę wspierała Ipopema Securities, biuro maklerskie i doradca wielu spółek z polskiego sektora biotechnologicznego.

Szczepionka przyszłości od nCage

Firma nCage wykorzysta inwestycję do opracowania własnej innowacyjnej syntetycznej platformy opartej o cząstki wiruso-podobne, która w przełomowych eksperymentach na zwierzętach wykazała możliwość jej wykorzystania do produkcji zarówno szczepionek nowej generacji jak i nowatorskich nośników leków. Najważniejsze programy badawcze nCage to opracowanie szczepionek skojarzonych zapewniających trwałą, wieloletnią ochronę przed wirusami układu oddechowego, w tym RSV, SARS-CoV-2 i grypą. 

Celem nCage jest stworzenie szczepionki w formie pojedynczego i jednorazowego podania, aby zapewnić jak najwyższą ochronę przed hospitalizacją z powodu wirusowych chorób układu oddechowego w populacji starszych pacjentów. 

Jak wyjaśnia Jonathan Heddle, dyrektor naukowy i współzałożyciel nCage :Możliwość projektowania białek stanowi olbrzymi krok naprzód w rozwoju leków biotechnologicznych. Zdolność do opracowywania i projektowania białek, z wykorzystaniem strukturalnych baz danych i analizy AI, pozwoli na osiągnięcie znaczących postępów w opracowywaniu nowych leków. Nasze klatki białkowe są pierwszymi z fali rewolucyjnych pomysłów, które zmienią medycynę". Rynek szczepionek przeciwko wirusom chorób układu oddechowego dla pacjentów powyżej 65 roku życia szacowany jest na ponad 20 mld USD rocznie i prognozowany jest ciągły wzrost, ze względu na globalne starzenie się populacji w gospodarkach rozwiniętych. 

Aleksander Kłósek, Partner Zarządzający w YouNick Mint, komentuje: nCage Therapeutics jest na drodze do opracowania przełomowej technologii w dziedzinie poliwalentnych szczepionek nowej generacji, które mogą zapewnić dłuższą i skuteczniejszą ochronę w formie jednorazowego podania. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie ze strony wszystkich interesariuszy w obszarze opieki zdrowotnej - pacjentów, klinicystów i płatników opieki zdrowotnej, którzy chcą zmniejszyć obciążenie związane z leczeniem w starzejącej się populacji. Niezależnie od niezaspokojonej potrzeby medycznej i perspektyw rynkowych, to co najbardziej przekonało nas do inwestycji to kapitał ludzki nCage – międzynarodowy i multidyscyplinarny zespół naukowców i praktyków biznesu, którzy są w pełni zaangażowani i skoncentrowani na misji firmy.

Tomasz Bardziłowski, Dyrektor Zarządzający Ipopema Securities, skomentował: nCage jest doskonałym przykładem dynamicznego rozwoju polskiej biotechnologii. Spółka ma źródło w pracach badawczych prowadzonych na czołowym polskim uniwersytecie i posiada unikalną technologię w skali globalnej. Widzimy wyraźny trend wzrostowy dla spółek takich jak nCage z jasną ścieżką do komercjalizacji i dużym prawdopodobieństwie transakcji partneringowych bądź akwizycji na rynku farmaceutycznym w przyszłości". 

Znaczące globalne zainteresowanie obszarem syntetycznych VLP, zostało w ubiegłym miesiącu potwierdzone transakcją o wartości ponad 1 mld USD – przejęcia spółki IcoSavax (spin-out z University of Washington, Seattle) przez międzynarodowy koncern farmaceutyczny AstraZeneca.

Zobacz także: ZeroQs z nową rundą finansowania od Freya Capital

Nad czym pracuje nCage Therapeutics

nCage Therapeutics to firma biofarmaceutyczna rozwijająca innowacyjną technologię syntetycznej platformy VLP w celu opracowania szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym oraz dostarczania koniugatów leków oraz przeciwciał drugiej generacji (ADCs). Platforma VLP nCage wykorzystuje uniwersalny system haczyków do prezentacji antygenów lub cząsteczek biologicznych na zewnętrznej stronie rusztowania białkowego i ładowania peptydowych fragmentów antygenów lub leków do wnętrza VLP. Szczepionki opracowane przy użyciu platformy indukują szeroką i trwałą ochronę przed konkretnymi wirusami. System dostarczania leków cechuje się kontrolowanym uwalnianiem cytotoksycznego ładunku i przewiduje się, że w istotny sposób poprawi profil bezpieczeństwa i toksyczności w porównaniu do klasycznych ADCs które są obecnie dostępne na rynku. Głównym programem badawczym nCage jest kandydat na szczepionkę skojarzoną przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) oraz innym wirusom układu oddechowego. W portfolio firmy znajdują się także kandydaci na szczepionki skojarzone i przeciwko wirusom oddechowym, w tym przeciwko grypie i SARS-CoV-2. nCage Therapeutics została założona w 2019 r. w celu rozwoju przełomowej technologii syntetycznych VLP opracowanej w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. nCage ma siedzibę w Krakowie.

ENGLISH VERSION:

nCage Therapeutics Successfully Closes its First Round of Financing

Kraków: nCage Therapeutics announced today that it had recently completed a first round of financing to support the continued development of its innovative synthetic VLP (virus-like particle) platform technology. The lead investor in the round was YouNick Mint Venture Capital, co-investing with a group of private investors. The round was led on behalf of the company by IPOPEMA Securities, a long-term supporter of the Polish biotechnology sector

The company will use the investment to develop nCage's innovative synthetic viral-like particle platform, which has been demonstrated in breakthrough animal models to be capable of producing next-generation vaccines and drug delivery vehicles. nCage's lead programs are combination vaccines to provide durable multi-year protection against respiratory viruses, including RSV, SARS-CoV-2 and influenza. nCage aims to produce a single-injection vaccine to protect elderly patients against hospitalization from respiratory viruses. Chief Scientific Officer and Co-Founder Jonathan Heddle explained, “Designed Proteins are the next leap forward in drug development in biotechnology. The ability to develop and design proteins, using structural databases and AI analysis, will lead to significant advances in developing new medicines. Our protein cages are the first in a wave of revolutionary ideas that will change medicine.” The respiratory vaccine market for people over 65 is estimated to be over 20 billion USD annually and is expected to demonstrate significant growth due to global aging population demographics in developed economies. Aleksander Kłósek, Managing Partner at YouNick Mint, confirms, "nCage Therapeutics is on its way to develop breakthrough technology in the area of next-generation vaccines that can provide longer and more effective protection and in a single injection. We see significant demand from all stakeholders in the healthcare space – patients, clinicians, and healthcare payers looking to reduce the treatment burden in the aging populations. Apart from the market perspectives, what convinced us the most to invest in nCage is the international and multidisciplinary team of scientists and business executives who are dedicated and focused on the company's mission".

Tomasz Bardziłowski, Managing Director of Ipopema Securities, commented, "nCage is an excellent example of the dynamism in Polish Biotech. The company has spun out of a leading Polish university and has a unique technology in the global market. We see a definite upward trend for nCage with a clear path to commercialization and potential pharma deals in the future". Significant global interest in synthetic VLPs has been shown in the last month with AstraZeneca's acquisition of the University of Washington spinout, IcoSavax, for a deal worth upward of 1 billion USD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ