Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Konieczny pod inwestycje

Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Konieczny pod inwestycje
Jeśli rozważasz realizację inwestycji, która może wymagać wprowadzenia nowego lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego lub modyfikacji istniejącego, warto wiedzieć, jak zainicjować taki proces.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą przyjętą przez radę miasta lub gminy, określającą wytyczne dotyczące użytkowania gruntów na danym obszarze. Często określany jest jako "plan miejscowy" czy po prostu "plan". To dokument prawa miejscowego, co oznacza, że obowiązuje wyłącznie na terenie danej gminy, która go ustanowiła.

Plan określa przede wszystkim:

 • rodzaje obiektów, które można budować,
 • maksymalną wysokość budynków,
 • lokalizację dróg dojazdowych do twojej posesji,
 • co może być zbudowane w sąsiedztwie twojej nieruchomości.

Realizacja projektów, które nie są zgodne z planem, jest zabroniona. Niektóre inwestycje wymagają zaś bezwzględnie obecności miejscowego planu zagospodarowania.

Jeśli planujesz inwestycję na obszarze bez obowiązującego planu, musisz złożyć wniosek o jego stworzenie. Gdy obowiązujący plan nie odpowiada twoim zamierzeniom inwestycyjnym, możliwe jest złożenie wniosku o jego zmianę.

Zawartość lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego składa się z:

 • części tekstowej,
 • części graficznej.

Część tekstowa zawiera:

 • wyznaczenie przeznaczenia poszczególnych terenów oraz zasady ich zagospodarowania, włączając w to klasyfikację terenów i ich unikalne symbole,
 • zasady ochrony i formowania ładu przestrzennego, które obejmują ochronę charakterystycznych elementów krajobrazu, zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów,
 • zasady dotyczące ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, które określają ochronę specyficznych obiektów i terenów,
 • ustalenia odnoszące się do zarządzania przestrzeniami publicznymi, w tym zasady rozmieszczania obiektów tymczasowych i stałych,
 • szczegółowe wytyczne dotyczące zabudowy, intensywności zagospodarowania terenu, wymagania dotyczące infrastruktury miejskiej i zielonych obszarów,
 • zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz warunki jej realizacji, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów oraz ich kolorystykę
Część graficzna to mapy elektroniczne przedstawiające obszar objęty planem wraz z otoczeniem, sporządzone w skali 1:1000, z możliwością użycia innych skal w uzasadnionych przypadkach.

Jakie inwestycje wymagają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy jest niezbędny przy realizacji określonych typów inwestycji, takich jak:
 • duże obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m²,
 • elektrownie wiatrowe lub farmy wiatrowe,
 • projekty w uzdrowiskowych strefach ochrony,
 • inwestycje na terenach dawnych jednostek wojskowych lub lotnisk,
 • inwestycje w rejonach historycznych, jak tereny byłych obozów zagłady,
 • projekty na obszarach rolniczych i leśnych, które wcześniej nie były przeznaczone pod inwestycje.

Ponadto konieczność uchwalenia planu może wynikać także z zawartości studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa politykę przestrzenną gminy. Studium musi uwzględniać lokalizację dużych obiektów handlowych oraz obszary przeznaczone pod energetykę odnawialną i ich strefy ochronne.

Plan miejscowy dla inwestycji górniczych i innych dużych projektów przemysłowych jest wymagany, jeśli działalność ta ma znaczący wpływ na środowisko.

Zanim złożysz wniosek o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego, sprawdź, jakie przeznaczenie terenu przewiduje dla twojej nieruchomości obowiązujące studium. Możesz to zrobić w urzędzie miasta lub gminy, a także przez dostępne online bazy danych i systemy informacji przestrzennej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ