Nowy bat na przedsiębiorców. Naruszysz obostrzenia, stracisz pomoc państwa

Nowy bat na przedsiębiorców. Naruszysz obostrzenia, stracisz pomoc państwa
Nawet jednorazowe naruszenie ograniczenia, zakazu lub nakazu związanego z epidemią przez przedsiębiorcę oznaczać będzie utratę pomocy publicznej - wynika z tzw. ustawy covidowej opublikowanej w ostatnich dniach. Poza tym grozi mu odpowiedzialność karna.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Każdy przedsiębiorca, który będzie starał się o pomoc, będzie musiał złożyć oświadczenie o braku naruszeń ograniczeń ustanowionych przez rząd w związku z walką z pandemią. Jeśli takie oświadczenie okaże się być nieprawdziwe, wówczas przedsiębiorca odpowie za składanie fałszywych oświadczeń. Poza tym będzie musiał zwrócić otrzymaną pomoc z odsetkami. 

W ustawie nie przedstawiono dokładnego katalogu naruszeń prawa, które skutkować będzie utratą pomocy. Jak wynika z interpretacji prawników, chodzi o zasady stworzone przez rząd, takie jak np. zakaz przyjmowania gości przez hotele czy zakaz funkcjonowania siłowni. Niektórzy przedsiębiorcy omijają je korzystając z przewidzianych przez ustawy lub rozporządzenia wyjątki, niezgodnie z prawem. 

Kilka dni temu pisaliśmy o sprawie hoteli, które przyjmują gości (także turystycznych) w oparciu o wyjątek pozwalający na odbywanie podróży służbowych. Podczas środowej konferencji prasowej Niedzielski zapowiedział, że pisemne oświadczenie stanie się obligatoryjne. - Jeżeli ktoś przyjeżdża i składa oświadczenie, to będziemy chcieli mieć możliwość weryfikacji takiego oświadczenia. Jak to się ładnie mówi: ślad po takim oświadczeniu zostanie na zawsze - mówił minister zdrowia, ostrzegając, że każde naruszenie przepisów, będzie powodowało dla właścicieli hoteli, czy właścicieli pensjonatów ryzyko utraty możliwości skorzystania z instrumentów tarczy finansowej.

Oto cały artykuł z opublikowanej już ustawy:

Art. 23.

1. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 i 2112).

2. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1, organ ten informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Decyzję o obowiązku zwrotu pomocy wydaje podmiot udzielający pomocy publicznej.

6. Egzekucja zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

--

Przypomnijmy, w najbliższych tygodniach wystartuje kolejna edycja "tarczy finansowej PFR". Do przedsiębiorców może trafić nawet 10 mld złotych. Warunkiem rozpoczęcia programu jest zgoda Komisji Europejskiej. Więcej

ZOBACZ RÓWNIEŻ