Nowa projekcja inflacji NBP: z drożyzny będziemy wychodzić dłużej

inflacja
Fot. shutterstock.
Z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski nawet w perspektywie pięciu lat inflacja nie osiągnie poziomu dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu NBP.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Narodowy Bank Polski (NBP) prognozuje, że tegoroczna inflacja CPI wyniesie 11,9 proc., jednak w kolejnych latach oczekuje stopniowego zmniejszania się tego wskaźnika. Według najnowszego raportu NBP, inflacja konsumencka spadnie do 5,2 proc. w przyszłym roku i dalej do 3,6 proc. w 2025 r. Mimo tego, nawet w perspektywie pięciu lat inflacja nie osiągnie poziomu dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu NBP - donosi portal wiadomoscihandlowe.pl.

Główne przyczyny spadku inflacji

Według NBP, spadek inflacji jest wynikiem wygasania skutków silnego negatywnego szoku podażowego, który został spotęgowany przez zbrojną agresję Rosji na Ukrainę. W najbliższych kwartałach największy wpływ na obniżenie inflacji będą miały stopniowe zmniejszanie się cen surowców energetycznych oraz rolnych na światowych rynkach. Proces łagodzenia napięć w globalnych sieciach dostaw również przyczynia się do obniżenia dynamiki cen importowanych produktów. To wszystko prowadzi do stopniowego spadku inflacji w Polsce.

Projekcja inflacji NBP na kolejne lata

W latach 2024-2025 głównym czynnikiem obniżającym inflację będzie spowolnienie wzrostu popytu w gospodarce oraz związane z tym zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem. W wyniku tych procesów większą rolę w obniżaniu inflacji będzie odgrywał spadek inflacji bazowej. NBP zakłada, że przy utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie inflacja CPI powróci do przedziału celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) dopiero pod koniec 2025 r. - czytamy w raporcie opublikowanym przez rodzimy Bank Centralny.

Fatalne wieści dla inwestorów Samsunga. Nawet 96% spadku w zyskach

Działania osłonowe rządu

NBP zaznacza, że na ścieżkę inflacji w najbliższych latach będą miały wpływ działania osłonowe rządu. W 2023 r. planowane są zamrożenie cen gazu oraz częściowe zamrożenie cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wycofaniu większości obniżek stawek podatków pośrednich. NBP przewiduje również zmniejszenie się skali działań osłonowych w latach 2024-2025, co ograniczy tempo spadku inflacji.

Zmiany względem marcowej projekcji NBP

Chociaż prognozy NBP wskazują na spadek inflacji w przyszłych latach, to persystencja wysokiej inflacji wynikającej z obecnego okresu oczekiwań inflacyjnych oraz cen surowców energetycznych nie zniknie natychmiastowo. NBP podkreśla, że obowiązujące procesy taryfikacji oraz opóźnienia w dostosowaniu cen energii dla gospodarstw domowych będą miały wpływ na inflację w kolejnych okresach.

Informacja o dłuższym okresie wychodzenia z drożyzny jest odmienna od projekcji NBP przedstawionej w marcu tego roku. Skąd ta zmiana?

NBP tłumaczy, że "Obniżenie prognozy krajowego wzrostu gospodarczego w 2023 r. jest wypadkową oddziaływania kilku różnokierunkowych czynników. Z jednej strony, niższy od oczekiwań odczyt spożycia gospodarstw domowych w I kw. br. i niekorzystne dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień i maj br. przyczyniły się do wyraźnego obniżenia prognozy konsumpcji dla całego 2023 r. W przeciwnym kierunku oddziałuje natomiast wyższy niż w projekcji marcowej wkład eksportu netto, zgodnie z jego antycyklicznym charakterem" - tłumaczy NBP.

"Skalę rewizji w dół krajowego wzrostu gospodarczego w br. łagodzą również wyższe nakłady brutto na środki trwałe. Dane dla tej kategorii za I i II kw. br. wskazują na większą odporność nakładów inwestycyjnych na zacieśnienie monetarne oraz potrzebę odbudowy zasobu kapitału wytwórczego przedsiębiorstw, wynikającą przede wszystkim z obniżonej w trakcie pandemii stopy inwestycji oraz szybko rosnących kosztów pracy. Korzystnie na prognozę nakładów brutto na środki trwałe w br. wpływają również wyższe oczekiwane inwestycje publiczne, związane z większym, niż wcześniej zakładano, wykorzystaniem przez jednostki samorządu terytorialnego środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" - wyjaśnia NBP w lipcowym raporcie o inflacji.

Niestety musimy być przygotowani na prawdopodobieństwo kolejnych zmian w projekcjach inflacyjnych. Niezależnie od prognoz NBP, ważne jest monitorowanie sytuacji gospodarczej i inflacyjnej, ponieważ zmienne czynniki, takie jak polityka monetarna i fiskalna, a także globalne trendy i zdarzenia, mogą wpływać na rzeczywiste wyniki inflacyjne w przyszłości.

W jakim stopniu sztuczna inteligencja odmieni cyberbezpieczeństwo? Wywiad z Lucy Szaszkiewicz