Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Grudzień 2021

Zmiany w przepisach
Fot. Adobe Stock
Opisujemy najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 12/2021 (75)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Krajowy rejestr zadłużonych

1 grudnia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Termin wejścia w życie tych przepisów był kilkukrotnie przesuwany. Ostatnią prolongatę wniosły poprawki Senatu w połowie maja tego roku. Ponieważ nowelizacja wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej, to czas ten miał pozwolić m.in. na przygotowanie się do wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe.

Nowelizacja ta ma ułatwić i przyspieszyć procedury prawa upadłościowego za pomocą systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych, w którym m.in. wprowadzono:

- zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

- prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie;

- dostęp do akt poprzez system,

- rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji. Krajowy Rejestr Zadłużonych ma stać się jedynym systemem teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe w sprawach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma stać się jedynym systemem teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe w sprawach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Nowe przepisy dotyczące kierowców zawodowych

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz w sprawie praw jazdy. Ustawa wprowadza m.in.:

- cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych;

- część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu;

- kartę kwalifikacji kierowcy, przy czym organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy lub prawo jazdy z wpisem kodu 95 wymienia informacje z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wydanych lub cofniętych świadectwach kwalifikacji zawodowej oraz o wydanych lub unieważnionych kartach kwalifikacji kierowcy;

- wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej przez wprowadzenie informacji do centralnej ewidencji kierowców;

- możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej;

- obowiązek przeprowadzania testów kwalifikacyjnych na kierowców zawodowych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego;

- obniżenie do 21 lat granicy wieku uprawniającej osoby, które uzyskały tzw. kwalifikację wstępną przyspieszoną,

- do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E (np. autobus), przy czym taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Wybrane przepisy obowiązujące przedsiębiorców wpisanych do rejestru ośrodków szkoleniowych prowadzonego przez wojewodę:

- szkolenie w formie nauczania na odległość może być prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę mającego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego, ponadto nie może on zlecić szkolenia ośrodkowi należącemu do innego przedsiębiorcy;

- zajęcia w zakresie kwalifikacji mogą być częściowo prowadzone w formie nauczania na odległość, jednak ośrodek szkolenia jest obowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury zgłoszonej do rejestru. Tak samo ośrodek szkolenia prowadzący kwalifikację w formie stacjonarnej jest obowiązany przeprowadzić wszystkie zajęcia przewidziane w programie szkolenia przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury;

- minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia.

--- 

Własność intelektualna - co się zmieniło, co się zmienic

Autorka komentarza: Małgorzata Dominiak, rzecznik patentowy, kancelaria patentowa AOMB

Rok 2021 obfitował w zmiany dotyczące własności przemysłowej wymuszane przez pandemię. W tym roku po raz pierwszy w historii kandydaci na europejskich rzeczników patentowych zdawali egzaminy kwalifikacyjne w formule online pod czujnym okiem 80 obserwatorów, monitorujących przebieg egzaminu. Europejski Urząd Patentowy (EPO) przedłużył pilotażowy projekt przeprowadzania rozpraw online aż do końca stycznia 2022 r. Wideokonferencje są również możliwe w postępowaniu zgłoszeniowym.

Dzięki tym działaniom funkcjonowanie urzędu nie jest utrudnione, a jednoczenie zgłaszający i uprawnieni z patentów mają możliwość uczestnictwa w rozprawach bez konieczności podróżowania. Z kolei EUIPO promowało swój program dotacyjny dla sektora MSP, mający na celu wsparcie finansowe w postaci zwrotu 50 proc. kosztów zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W efekcie już w pierwszym półroczu 2021 r. zanotowano przyrost zgłoszeń znaków towarowych aż o 24 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym!

Trendem 2021 r. pośród zgłoszeń patentowych, który naszym zdaniem zasługuje na szczególną uwagę, jest recykling tworzyw sztucznych. Trend ten jest odpowiedzą na pandemię i związane z nią ogromne ilości odpadów w postaci jednorazowych artykułów: rękawiczek, masek, strzykawek i opakowań, które powinny być w odpowiedni sposób przetwarzane.

Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie równie wiele pozytywnych zmian!

---

Wewnętrzne kanały komunikacji dla sygnalistów. Dlaczego są ważne

Autorka komentarza: Ilona Jaśkiewicz, założycielka Qualitime – firmy, która dostarcza wewnętrzne kanały komunikacji dla sygnalistów oraz świadczy inne usługi z zakresu HR

Już niedługo uchwalona zostanie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistów. Będzie ona umożliwiała zgłaszanie naruszeń prawa w firmach bezpośrednio do pracodawcy lub do organów państwowych. Osoby zgłaszające zostaną objęte ochroną przed wszelkiego rodzaju działaniami odwetowymi, takimi jak np. zwolnienie z pracy czy pominięcie przy awansowaniu. Naruszenie tych zapisów spowoduje odpowiedzialność karną.

W pierwszej kolejności wewnętrzne kanały komunikacji będą musiały stworzyć firmy zatrudniające przynajmniej 250 pracowników. Jednak tzw. kanały zewnętrzne, czyli infolinie, skrzynki e-mailowe i specjalne portale do zgłaszania naruszeń uruchomione przez Rzecznika Praw Obywatelskich, UOKiK i inne urzędy będą od razu dostępne dla pracowników również mniejszych firm. Organ przyjmujący zgłoszenie będzie zobowiązany do jego wyjaśnienia, co zazwyczaj oznacza kontrolę w firmie. Osoba dokonująca zgłoszenia przez kanały zewnętrzne będzie podlegała bardzo silnej ochronie.

Dlatego też firmy, które nie otworzą dobrowolnie własnych kanałów komunikacji dla sygnalistów, stracą możliwość otrzymania informacji o naruszeniach prawa, które mogłyby zostać naprawione bez angażowania urzędników. Znacznie wzrośnie ryzyko kontroli zainicjowanej zgłoszeniami sygnalistów – przekazanymi bezpośrednio urzędom.

My Company Polska wydanie 12/2021 (75)

Więcej możesz przeczytać w 12/2021 (75) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY