Aneks do umowy z pracownikiem. Co jest najważniejsze?

Aneks do umowy z pracownikiem. Co jest najważniejsze?
Ze względu na długoterminowy charakter umów, przewidziano możliwość dodawania aneksów – nie jest konieczne zawieranie nowej umowy i rozwiązywanie poprzedniej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Aby uniknąć potrzeby podpisywania nowej umowy, można sporządzić aneks do istniejącej umowy. Przygotowując aneks do umowy o pracę ważne jest, aby wiedzieć, jakie zmiany można wprowadzić, a jakie są niedopuszczalne. Należy pamiętać, że aneks musi mieć formę pisemną. Kluczowe informacje, które muszą znaleźć się w aneksie, to:

  • data podpisania aneksu,
  • miejsce podpisania aneksu,
  • tytuł (aneks do umowy o pracę),
  • strony umowy (pracodawca i pracownik),
  • data początku obowiązywania aneksu,
  • dane umowy, której dotyczy aneks,
  • zmiany w treści umowy,
  • postanowienia umowy,
  • pozostałe warunki umowy,
  • podpisy obu stron.

Aneks do umowy sporządza się w podobnym trybie, co samą umowę o pracę – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Nowe warunki umowy powinny być zapisane w sposób klarowny. Aneks powinien być zgodny z wolą obu stron, ale nie może to być jednostronne oświadczenie woli.

Jakie zmiany można wprowadzić, podpisując aneks do umowy?

Wynagrodzenie

Jednym z najczęściej modyfikowanych elementów umowy jest wynagrodzenie. Jeśli umowa początkowo określa wynagrodzenie jako równowartość płacy minimalnej bez podania konkretnej kwoty, nie trzeba sporządzać aneksu przy wzroście płacy minimalnej – wystarczy poinformować pracownika o nowej wysokości wynagrodzenia. W przeciwnym razie, jeśli wynagrodzenie było wyrażone kwotowo, konieczne jest sporządzenie aneksu.

Stanowisko pracy

Zmiana stanowiska pracy najczęściej wiąże się z rozwojem zawodowym pracownika, ale może też wynikać z potrzeb przedsiębiorstwa. Gdy zmienia się zapotrzebowanie na określoną pracę, pracodawca może zaproponować pracownikowi zmianę stanowiska na bardziej potrzebne w danym momencie.

Kto i kiedy może zaproponować aneks do umowy o pracę?

Zgodnie z przepisami prawa, aneks do umowy o pracę może zostać zaproponowany zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Zmiana warunków umowy może nastąpić w każdym czasie, pod warunkiem zgody obu stron. Nie ma tutaj wyjątków związanych z sytuacjami, takimi jak zwolnienie lekarskie, urlop wychowawczy czy ciąża.

Czego nie może zawierać aneks do umowy o pracę?

Choć aneksy są podpisywane za zgodą obu stron, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że nawet jeśli pracodawca i pracownik zgadzają się na wprowadzenie warunków sprzecznych z przepisami prawa pracy, taki aneks jest nieważny. Nie można używać aneksów do obejścia prawa, np. dotyczącego maksymalnego okresu zatrudnienia na czas określony przed zaproponowaniem umowy na czas nieokreślony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ