Ważne zmiany w prawie i podatkach już od stycznia [PEŁNE ZESTAWIENIE]

rząd posiedzenie
Posiedzenie rządu, fot. materiały prasowe
Nowe podatki i opłaty, a także ważne zmiany m.in. w zakresie podatku CIT. Przedstawiamy pełne zestawienie ważnych zmian w przepisach, które wejdą w życie od nowego roku.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Odmowa udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy

29 listopada weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, w której m.in. znajduje się przepis, że naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie takiej pomocy obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył żadnych ograniczeń, nakazów czy zakazów. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wynagrodzenie za pracę zdalną na kwarantannie

Kolejna ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która weszła w życie 29 listopada wprowadziła regulację, że w okresie stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Wtedy nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Zmiany w podatkach od stycznia

1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zapisy dotyczą m.in. spółki nieruchomościowej i spółki jawnej.

Dochodem (przychodem) z aktywów czy czynnych składników majątku są udziały w spółkach, uczestnictwo w funduszach lub instytucjach wspólnego inwestowania i prawa o podobnym charakterze. Dotyczy to tych praw majątkowych, jeśli co najmniej 50 proc. stanowią nieruchomości położone w RP. Adkwatnie jest w przypadku spółki nieruchomościowej, w której dochodem (przychodem) jest tytuł przeniesienia własności udziałów (akcji), ogół praw i obowiązków, tytuł uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze.

Wyszczególniono: spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółkę jawną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz dopisano nową spółkę nieruchomościową, oznaczającą podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości.

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19 proc., w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód.

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający co najmniej 5 proc. udziałów (akcji) lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o podmiotach i liczbie posiadanych udziałów.

Podatek dochodowy od osób prawnych dotyczyć będzie także niektórych spółek jawnych, jeżeli: 

o mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne;

o przed rozpoczęciem roku obrotowego nie złoży informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji informacji o składzie podatników (w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

W przypadku uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę jawną, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia, w którym spółka uzyskała ten status, do końca przyjętego przez tę spółkę roku obrotowego. Po uzyskaniu statusu podatnika, spółka jawna jest obowiązana:

o zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień uzyskania tego statusu oraz

o wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym spółka ta nie posiadała statusu podatnika, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników.

Wolne od podatku dochodowego będą kwoty stanowiące 50 proc. przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, nie więcej jednak niż 60 tys. zł w roku podatkowym, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej. 

Przepisów dotyczących zmian stawek w Wykazie stawek amortyzacyjnych nie będzie można stosować do środków trwałych, wykorzystywanych przez podatników w działalności, z której przychody podlegają:

o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia;

o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych – w okresie tego opodatkowania.

Darowizny i nieodpłatne świadczenia, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19, zostały określone w czasie, tzn. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. I tak:

o od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;

o od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;

o od 1 kwietnia 2021 do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody ustalone za okres:

o od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020;

o od 1 stycznia 2021 do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po 31 grudnia 2020 stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu o wartość zobowiązania do zapłaty, odpowiednio za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

o w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;

o uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody są niższe, o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. 

Warunku tego nie stosuje się do podatników, którzy:

w okresie od 2019 do końca roku poprzedzającego rok podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;

rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie przychodów;

rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.

o podatnik poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

W przypadku, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości albo w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji), podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni, przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia (nie wartość rynkowa jak było wcześniej).

Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, będą obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Informację sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, podatnik zamieszcza na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą wynosiły odpowiednio do rodzaju działalności 17 proc., 15 proc., 10 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc. i 2 proc..

 

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estoński CIT

1 stycznia zacznie obowiązywać także ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tych przepisów wprowadzono podatek w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT). Jest to opodatkowanie zysków spółki w momencie ich dystrybucji na rzecz wspólników. Taka forma obejmuje okres 4 lat podatkowych, z możliwością jego przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. 

 

Warunkiem pozostania w takim rozwiązaniu podatkowym jest ponoszenie nakładów inwestycyjnych w wysokości większej o:

15 proc., jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo

33 proc., jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie 4 lat podatkowych

– w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem, wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

 

Można także zwiększać wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości większej o 20 proc., jednak nie mniejszej niż 30 tys. zł, w stosunku do kwoty takich

wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem. Do wydatków na wynagrodzenia nie zalicza się wydatków, które na podstawie odrębnych przepisów obciążają bezpośrednio podatnika.

 

W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność lub małego podatnika, w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania ryczałtem, warunki dot. inwestowania uznaje się za spełnione w odniesieniu do połowy wartości wymienionych w przepisach.

 

Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

łączne przychody brutto z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln złotych,

mniej niż 50 proc. przychodów pochodzi:

o z wierzytelności,

o z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

o z części odsetkowej raty leasingowej,

o z poręczeń i gwarancji,

o z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

o ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

o z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

podatnik:

o zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82 proc. dni przypadających w roku podatkowym (w przypadku małego podatnika warunek ten będzie spełniony przy 1 zatrudnionej osobie), lub

o ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek;

o prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

o nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

o złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

 

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający: 

wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

o do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

o na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);

wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);

nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

 

Ryczałt wynosi:

15 proc. podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika;

25 proc. podstawy opodatkowania – w przypadku innych podatników.

 

W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka podatku podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne wynosiły co najmniej:

50 proc. w każdym dwuletnim okresie,

110 proc. w każdym czteroletnim okresie.

 

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego drogą elektroniczną deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Jeśli przychody lub wartość średnich przychodów były wyższe niż 100 mln złotych, podatnik ustala dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym domiar zobowiązania podatkowego.

 

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu dywidend wypłacanych z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Prawo zamówień publicznych

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Wśród najważniejszych zmian są:

nowy tryb podstawowy – procedura uproszczona dla zamówień poniżej progów UE, który może być realizowany w trzech wariantach:

o pierwszym – nieuwzględniającym negocjacji,

o drugim –przewidującym możliwość negocjacji ofert w celu ich ulepszenia,

o trzecim – obejmującym obowiązkowe negocjacje ofert w celu ich ulepszenia;

zamówienia bagatelne – wartość szacunkowa jest mniejsza niż 130 tys. zł, nie mniejsza jednak niż 50 tys. zł i obowiązuje jedynie zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;

zamówienia sektorowe – wprowadzono m.in. definicję zamawiających sektorowych oraz określony został nowy tryb udzielenia zamówienia – sektorowe negocjacje z ogłoszeniem;

zmiany w umowach – wprowadzono nową zasadę współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy, określono obowiązkowe postanowienia umowne, obowiązek waloryzacji (w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia), obowiązkowa zapłata wynagrodzenia w częściach lub udzielanie zaliczek w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy rozszerzona została także na umowy dot. dostaw lub usług;

postępowania odwoławcze – w postępowaniach poniżej progów unijnych będzie można składać odwołania dotyczące wszystkich aspektów postępowania, wprowadzono także nowe regulacje dotyczące pełnomocników stron w postępowaniu odwoławczym;

wadium będzie obowiązywało we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia;

w postępowaniach powyżej progu unijnego termin związania ofertą ulegnie wydłużeniu do 120 dni. Termin ten będzie można przedłużyć tylko raz i to z inicjatywy zamawiającego. Zamawiający będzie miał obowiązek wezwać wykonawcę do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeżeli nie zdążył wybrać oferty najkorzystniejszej.

 

Nowe terminy wejścia w życie przepisów

Z powodu COVID-19 na 1 stycznia 2021 zostały wyznaczone terminy wejścia w życie następujących regulacji, których obowiązywnie miało rozpocząć się w 2020 roku:

Ochrona konsumencka dla firm – objęcie ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do umów,  które przedsiębiorca zawiera z innymi firmami i które nie mają charakteru zawodowego. Są to zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, dzięki którym przedsiębiorcy objęci mają być ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Podatek od sprzedaży detalicznej – ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej zakłada, że podatek będą płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln złotych. Przewidziano dwie stawki podatku: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie. Ustawa nie dotyczy sprzedaży przez internet.

 

 

KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY

 

5 stycznia

Wpłata podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-14.

 

7 stycznia

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie podatnikom mającym siedzibę lub zarząd w Polsce informacji CIT-7 o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym w grudniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

11 stycznia

Składka ZUS za grudzień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień.

 

15 stycznia

Składka ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Opłacenie podatku leśnego za styczeń – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

Złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 

20 stycznia

Wpłata za grudzień pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

Wpłata za grudzień lub ostatni kwartał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych – podatek PIT i CIT. 

Wpłata przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobranych zaliczek za grudzień na podatek dochodowy (np. z tytułu umów zleceń) lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wpłata za grudzień na PFRON.

Wpłata za grudzień podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego (nieruchomość, której wartość początkowa przekracza 10 mln złotych).

Termin na złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku „przejścia” z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty.

Termin złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2021 roku zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

 

25 stycznia

Opłacenie podatku VAT za grudzień i ostatni kwartał oraz wysłanie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12.

Wysłanie pliku JPK_V7M za grudzień.

Wysłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna za grudzień oraz część deklaracyjna za październik, listopad, grudzień).

Wpłata podatku akcyzowego za grudzień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

Termin dla deklaracji VAT-UE za grudzień.

Wysłanie deklaracji VAT-13 za grudzień przez przedstawiciela podatkowego.

Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień. 

Termin złożenia deklaracji VAP-1 (usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób).

Pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2021 roku.

 

31 stycznia

Wpłata podatku od nieruchomości za styczeń – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne).

Termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową).

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-4R.

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy).

Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R wyłącznie w formie elektronicznej (Uwaga! Do końca stycznia 2021 PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza – czyli 26).

Przekazanie do ZUS informacji o danych za 2020 do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

(na mocy Tarczy 4.0 w przypadku, gdy termin ten upływa do 1 października 2020).

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X