Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych – styczeń 2018

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock
Co nowego w prawie? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Kontynuujemy nasz cykl z informacjami najistotniejszymi z punktu widzenia przedsiębiorcy.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2018 (28)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób i mające obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro w danym roku) rozliczające podatek VAT dołączą do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dokument zawiera informacje o zakupach i sprzedaży za dany okres i generowany jest bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa. 

Ulgi na B+R

Od 1 stycznia rośnie kwota maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100 proc., a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego – do 150 proc. Chodzi o koszty uzyskania przychodów plus dodatkowe odliczenia w ramach ulgi (dotychczas było to 50 proc. kosztów osobowych i 50 proc. kosztów, jeżeli podatnik jest mikro, małą lub średnią firmą, oraz 30 proc. kosztów dla pozostałych przedsiębiorców). Nowe przepisy przewidują także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, koszty nabycia sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi, a także o koszty zakupu usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej. 

Rejestr Należności Publicznoprawnych

1 stycznia rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można w nim będzie bezpłatnie uzyskać informacje o zaległościach firm i osób fizycznych wobec Skarbu Państwa. Dane będą dotyczyć tylko należności prawomocnie stwierdzonych i nie mniejszych niż 5 tys. zł. Uzyskanie informacji o osobie fizycznej będzie wymagało jej zgody. A przy tym wystąpienie o udostępnienie danych z Rejestru bez wymaganego upoważnienia, przechowywanie uzyskanych danych przez więcej niż 90 dni oraz ujawnienie ich innym podmiotom zagrożone jest grzywną w wysokości do 30 tys. zł. 

Jeden przelew do ZUS

Każdy przedsiębiorca od stycznia wpłaca wszystkie składki (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych) na indywidualne konto utworzone przez ZUS. 

Modyfikacja ordynacji podatkowej

Pierwsza zmiana dotyczy możliwości dołączenia w postępowaniu podatkowym dokumentów zgromadzonych w ramach działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Druga – definiuje zakres wyłączeń w przepisach o tajemnicy skarbowej. I tak, z organu podatkowego kontrahent może uzyskać informacje o firmie-podatniku na temat:

- niezłożenia lub złożenia przez niego  deklaracji albo innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych,

- nieujęciu lub ujęciu w złożonej deklaracji albo złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany,

- zalegania lub niezalegania przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji albo innych dokumentów składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Organ podatkowy wydaje stosowne zaświadczenie na wniosek firmy współpracującej z danym podatnikiem. 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wprowadzono dodatkowe zezwolenie – na pracę sezonową, które wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o powierzenie danej pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie wydawane jest na najwyżej  9 miesięcy w ciągu danego roku kalendarzowego, licząc od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do państwa strefy Schengen. 

Podmiot, który już wcześniej powierzał cudzoziemcowi (objętemu składanym przez siebie wnioskiem) pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (co najmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz nie zalega z uiszczaniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z pracą tego cudzoziemca, może się ubiegać o wpis do ewidencji wniosku obejmującego wykonywanie przez tę osobę pracy sezonowej (nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy w każdym roku) przez okres trzech kolejnych lat kalendarzowych. Pozwala to uniknąć składania wniosków co roku. Ułatwienie to dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

Dofinansowanie firm na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Określono zasady konkursu dla płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, którzy ubiegają się o dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem zdolności do pracy pracowników przez cały okres ich aktywności zawodowej. Konkurs ogłaszany będzie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz w roku. 

O dofinansowanie może ubiegać się płatnik, który spełnia łącznie te warunki:

1) nie zalega z opłacaniem wspomnianych składek,

2) nie zalega z opłacaniem podatków,

3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. 

O dofinansowanie projektu można się ubiegać więcej niż jeden raz, ale o kolejne dopiero po trzech latach od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Program jest skierowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania zależy od liczby osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe:

- dla mikroprzedsiębiorstw (1–9 osób) – do 90 proc. kosztów projektu,

- dla przedsiębiorstw małych (10–49 osób) – do 80 proc. kosztów projektu,

- dla przedsiębiorstw średnich (50–249 osób) – do 60 proc. kosztów projektu,

- dla przedsiębiorstw dużych (250 osób i więcej) – do 20 proc. kosztów projektu.

Kwalifikacje rzeczoznawców majątkowych

Od 1 stycznia rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację powinien przechowywać przez pięć lat. 

Podatek od sprzedaży detalicznej – wydłużenie zawieszenia

Podatek ten, wprowadzony ustawą z 6 lipca 2016 r., uwzględnia dwie stawki: 0,8 proc. od przychodu od 17 mln do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku wynosi 204 mln zł. Jednak Komisja Europejska zakwestionowała te regulacje i wszczęła postępowanie wyjaśniające. W związku z tym, do czasu jego zakończenia obowiązuje nakaz zawieszenia stosowania podatku od handlu. Od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy z 6 lipca 2016 r., która wydłuża okres zawieszenia do 31 grudnia 2018 r. 

Inne ważne zmiany w podatkach od 1 stycznia

- W chwili oddawania niniejszego wydania do druku ważyły się losy projektu zakładającego likwidację progu (30-krotność średniego wynagrodzenia), po przekroczeniu którego nie odprowadzano już składek na ubezpieczenia społeczne. 

- Wzrost kwoty wolnej od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł.

- Wzrost limitu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu przez twórców do 171 056 tys. zł rocznie.

- Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, których wartość przekracza 10 mln zł. Jest to 0,035 proc. miesięcznie.

- Ograniczenie stosowanie stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych, które nie przekraczają rocznie 100 tys. zł. Powyżej tej kwoty podatek rośnie do 12,5 proc.

- Wzrost z 3,5 tys. do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nie do kosztów uzyskania przychodów.

- Zniesienie obowiązku zgłaszania zawiadomień o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dotąd obowiązek ten w danym roku mieli podatnicy, którzy w poprzednim roku księgi takiej nie prowadzili) oraz wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1 tys. zł. 

- Wydzielenie źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe, w podatku CIT oraz oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. 

Pozostałe styczniowe zmiany

Uszczelnienie systemu podatkowego i poprawa ściagalności danin

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), Centralny Rejestr Faktur i mechanizm podzielonej płatności – to kluczowe zmiany mające uszczelnić system podatkowy.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych bez wezwania ze strony organów. Gwarancję wykonywania tego obowiązku ma stanowić wypełnienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji składanego wraz z roczną deklaracją CIT-8. Podatnicy, których przychody czy koszty w danym roku podatkowym przekroczą 10 mln euro, muszą dołączyć do zeznania rocznego uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Grupy kapitałowe

Przeciętny kapitał zakładowy członków grupy kapitałowej zmniejsza się z 1 mln zł do 500 tys. zł, a wymóg posiadania udziału w spółce zależnej maleje z 95 do 75 proc.

Część usług niematerialnych (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne itp.), nabywanych od podmiotów powiązanych. zostaje wyłączona z możliwości zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodu.

Grupy kapitałowe nie mają także możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodu.

Znika limit odnośnie do ZUS

Zniesiono limit 10 700 zł (128 tys. rocznie), po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmiana ta dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Podwyżka podatków i opłat lokalnych

Średnio o 1,9 proc. wzrosną od 1 stycznia maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu określił górne granice stawek kwotowych na 2018 r.

Nieruchomości

1. Od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 mkw. powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 mkw. powierzchni,

d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 mkw. powierzchni;

2. Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Środki transportu

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 819,59 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1367,26 zł,

c) powyżej 9 ton – 1640,70 zł;

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3130,90 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1914,13 zł;

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie – 2419,98 zł,

b) powyżej 36 ton – 3130,90 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1640,70 zł;

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie – 1914,13 zł,

b) powyżej 36 ton – 2419,98 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1937,37 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2449,37 zł.

Inne stawki opłat

a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie,

b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 2,22 zł dziennie,

c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie,

d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,33 zł dziennie,

f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,24 zł rocznie od jednego psa,

g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,21 zł od 1 mkw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Detaliczne produkty zbiorowego inwestowania pod nadzorem KNF

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadza w Polsce od 1 stycznia przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dokumentów zawierających kluczowe informacje, a które dotyczą detalicznych produktów zbiorowego inwestowania oraz ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia oraz nakładanie kar administracyjnych odpowiedzialna będzie Komisja Nadzoru Finansowego. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń, nakładane kary będą ustalane od przypisu (prowizji) składki brutto i będą wynosiły 3 proc. Natomiast innym jednostkom organizacyjnym oraz osobom prawnym kary będą naliczane w wysokości 3 proc. przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych. W przypadku osób fizycznych, osób prawnych niebędących zakładami ubezpieczeń społecznych oraz jednostek organizacyjnych, kara za naruszenia przepisów będzie mogła być wyliczana na podstawie dwukrotnej kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat, jeśli będzie możliwe ich ustalenie. O rodzaju kary decyduje KNF. Kary kwotowe wskazane w ustawie dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych to 21 569 000 zł, natomiast dla osoby fizycznej – 3 019 660 zł.

Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek przekazania do KNF przez zakłady ubezpieczeń działające w Polsce dokumentu, zawierającego kluczowe informacje o nowym produkcie ubezpieczeniowym, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem oferowania go klientom oraz co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem proponowania klientom aktualizacji funkcjonującego już produktu.

Prawo wodne

Więcej za wodę mają płacić największe gospodarstwa:

 • do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód opłata wyniesie:
  • 0,10 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych,
  • 0,05 zł za 1 m sześc. pobranych wód powierzchniowych,
 • zaś do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą pompy – 0,15 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych.

Pobór wody do 5 tys. litrów na dobę do celów rolniczych będzie bezpłatny. Płacić za wodę będą także hodowcy ryb – posiadacze stawów hodowlanych:

 • od 1 do 1,5 zł za hektar stawu pobranych wód powierzchniowych (opłata pobierana raz na kwartał);
 • od 100 do 125 zł na kwartał za wykorzystanie wód podziemnych.

Nowe Prawo wodne wprowadza również opłaty za wodę wykorzystywaną na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej (dotychczas branża ta była zwolniona z opłat za pobór wody):

 • wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód,
 • wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód,
 • do celów elektrowni wodnych – 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w obiekcie energetyki wodnej oraz 0,35 zł za pobór bezzwrotny 1 m sześc. wody technologicznej nie przeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej.

Ceny za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody do celów produkcyjnych w różnych branżach przemysłu wynoszą:

 • 0,70 zł za 1 m sześc. pobranych wód podziemnych,
 • 0,35 zł za 1 m sześc. pobranych wód powierzchniowych.

Projekt zakłada też opłatę „za utraconą wodę” tzw. podatek od deszczu; podstawowa stawka ma wynosić rocznie 1 zł za metr kwadratowy utwardzonej powierzchni. Opłata będzie jednak dziesięciokrotnie niższa, jeżeli przeprowadzone zostaną inwestycje związane z retencją wody. Opłata ta dotyczyć będzie tylko dużych utwardzonych nawierzchni na działkach powyżej 3500 mkw., takich jak parkingi czy tereny przemysłowe.

Z dniem wejścia w życie ustawy, 1 stycznia 2018, wszelkie prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej przejmuje nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Odpowiedzialność za drogi wodne o znaczeniu transportowym przejmie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ustawodawca ustanowił także organ regulacyjny, którego zadaniem będzie m.in. weryfikacja i zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Funkcję tę od 1 stycznia będzie sprawował dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

LEI

Podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje na papierach wartościowych, mają obowiązek posiadania kodu LEI (LEI – 20-znakowy alfa-numeryczny identyfikator podmiotu unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej umożliwiający rozpowszechnianie informacji o danym podmiocie na całym świecie).

W związku z powyższym, wszystkie podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawarły transakcje po 1.11.2017 r. na instrumentach pochodnych (zgodnie z regulacjami EMIR) oraz, które po 3.01.2018 r. zawrą transakcje na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach finansowych (w rozumieniu regulacji MiFID II/MiFIR), zobowiązane będą do identyfikowania się kodem LEI, który wykorzystywany jest w procesie raportowania ww. transakcji do odpowiednich instytucji.

Nieposiadanie kodu LEI skutkować będzie odrzuceniem wysłanych raportów o transakcjach przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a tym samym, niewypełnieniem obowiązku raportowego, jaki nakłada na kontrahentów Rozporządzenie EMIR, zaś od dnia 3.01.2018 r., zgodnie z regulacjami MiFID II/MiFIR, zlecenia klientów, którzy nie posiadają kodu LEI, nie będą przyjmowane przez Dom Maklerski.

Uzyskanie kodu LEI w Polsce jest możliwe w jedynej jednostce uprawnionej do ich nadawania – KDPW.

W celu uzyskania kodu, konieczne jest złożenie wniosku drogą elektroniczną, poprzez aplikację na stronie lei.kdpw.pl. LEI jest nadawany nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z Regulaminem usługi, KDPW utrzymuje kod identyfikujący podmiotu prawnego na podstawie umowy zawartej z dniem rejestracji kodu na koncie internetowym. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony natomiast LEI wymaga corocznego odnawiania i po upływie terminu ważności do dnia odnowienia nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego.

Opłaty

KDPW pobiera wyłącznie opłaty za nadanie i coroczne odnowienie kodu LEI, natomiast inne czynności związane z otwarciem oraz utrzymywaniem konta internetowego, a także z obsługą kodu LEI są bezpłatne.

KDPW pobiera następujące opłaty:

z tytułu nadania kodu identyfikującego, na którą składa się:

– opłata jednorazowa w wysokości 420 złotych netto oraz

– opłata na rzecz GLEIF w wysokości 77 złotych netto;

z tytułu odnowienia kodu identyfikującego, na którą składa się

– opłata roczna w wysokości 280 złotych netto, wnoszona z góry przed odnowieniem kodu identyfikującego oraz

– opłata roczna na rzecz GLEIF w wysokości 77 złotych netto.

Opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI i wnoszone wyłącznie w złotych. 

My Company Polska wydanie 1/2018 (28)

Więcej możesz przeczytać w 1/2018 (28) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

POLECAMY