Powstała Polska Rada Przedsiębiorców. Za sterami Rafał Brzoska

Krzysztof Hetman, minister rozwoju
Krzysztof Hetman, minister rozwoju
Dziś, 29 stycznia w Warszawie, zainaugurowano Polską Radę Przedsiębiorców. To nowy organ, który ma współpracować z rządem w celu poprawy sytuacji polskiego biznesu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Minister Krzysztof Hetman uczestniczył dziś w spotkaniu inauguracyjnym Polskiej Rady Przedsiębiorców. Jest to ciało doradcze Pracodawców RP, składające się z reprezentantów największych prywatnych firm w Polsce. Szef MRiT przedstawił priorytetowe, proprzedsiębiorcze działania resortu.

- Przedsiębiorcy odczuwali deficyt rozmowy i partnerskiego traktowania ze strony rządu. 15 października ubiegłego roku zmieniła się całkowicie filozofia podejścia do przedsiębiorców. Stawiamy na dialog, rozmowę, ponieważ przedsiębiorcy są naszym partnerem  – podkreślił minister Krzysztof Hetman podczas spotkania.

I dodał: - Będziemy dbać o stabilizację prawną, której tak bardzo brakowało. Zależy nam na deregulacji. Obecnie w resorcie, w porozumieniu z przedsiębiorcami, powoływany zespół, który będzie zajmował się tym zagadnieniem. Powołam także pełnomocnika ds. deregulacji. Minister poinformował, że istotną kwestią w obszarze kompetencji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jest też temat wzmocnienia polskiego eksportu. W dialogu z przedsiębiorcami opracujemy strategię polskiego eksportu – poinformował szef MRiT.

Dzisiejsze spotkanie Polskiej Rady Przedsiębiorców było publiczną inauguracją jej działalności. Rada liczy obecnie ok. 40 podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Podczas spotkania przedstawiono założenia Rady oraz główne postulaty polskich przedsiębiorców.

Czym zajmie się Polska Rada Przedsiębiorców (PRP)

PRP to inicjatywa powstała w ramach „Pracodawców RP”, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Jest to ciało doradcze Pracodawców RP składające się z przedstawicieli
największych prywatnych firm w Polsce. PRP powstała z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. PRP będzie prowadzić transparentny dialog z rządem i partnerami społecznymi oraz dążyć do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. 

Przewodniczącym PRP został Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, przedsiębiorca i filantrop.

- Polska Rada Przedsiębiorców ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej pozycji na arenie międzynarodowej. Nasze działania skoncentrują się również na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku. Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej. Zależy nam, aby polskie firmy były rozpoznawane za granicą jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty – co przyczyni się zarówno do wzrostu ich wartości, jak i do promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego. Dążymy jednocześnie do propagowania patriotyzmu gospodarczego i kreowania dochodów podatkowych w Polsce, aby móc dzięki temu wspierać inwestycje w naszym kraju. Chcemy zaangażować się w tworzenie mechanizmów ułatwiających dialog między rządem a przedsiębiorstwami, a także efektywną wymianę zasobów, wiedzy i doświadczenia, aby w konsekwencji móc zagwarantować pracownikom lepsze warunki pracy. Zamierzamy promować partnerstwo sprzyjające innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz sprawnemu wykorzystaniu zasobów publicznych i prywatnych w celu wspólnego budowania silnej i zrównoważonej przyszłości dla Polski. Chcemy jednocześnie wyeliminować naganne praktyki w środowisku biznesowym, wzmacniając szacunek dla własności prywatnej i generowanego w firmach prywatnych dochodu narodowego brutto. Nasze inicjatywy skupią się również na rozwijaniu partnerstwa
z Ukrainą oraz uczestnictwie w różnorodnych inicjatywach międzynarodowych. Dzięki temu możliwe będzie podniesienie gospodarczej siły Polski oraz budowanie trwałych relacji współpracy na arenie międzynarodowej. Stawiamy także na tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz odnoszenie sukcesów w nierównej walce na rynkach zagranicznych. Będziemy dążyć do wypracowania ram regulacyjnych, które umożliwią polskim firmom skuteczne konkurowanie na rynku, jednocześnie wspierając ich zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest zrównanie szans i stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego, które będzie korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich skali działania czy struktury kapitałowej – powiedział Rafał Brzoska, przewodniczący Polskiej Rady Przedsiębiorców (PRP).

- Polski biznes dysponuje odpowiednim potencjałem, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Osobiście uważam, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców to krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem. To niezwykle ważna inicjatywa mająca na celu umocnienie roli przedsiębiorców i pracodawców w kształtowaniu polityki gospodarczej. Wierzę, że Rada będzie skutecznym forum do wyrażania opinii, identyfikowania wyzwań oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców stanowi kolejne otwarcie na konstruktywny dialog między sektorem biznesowym a rządem. Współpraca ta jest kluczowa dla skutecznego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego kraju – podkreślił Rafał Dutkiewicz, Prezes Pracodawców RP.

Główne cele PRP:

1. Transparentny Dialog Społeczny – zarówno z rządem, jak i społeczeństwem.

2. Przewidywalność i klarowność prawa – współtworzenie przepisów prawnych, prowadzenie eksperckich konsultacji oraz zgłaszanie swoich postulatów do rozpatrzenia w ramach procedur legislacyjnych.

3. Sprawny i uczciwy system podatkowy – wspieranie rozwoju gospodarczego, obejmując zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. System podatkowy powinien być efektywnym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość, sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu.

4. Wsparcie dla polskich firm za granicą – wspomaganie ekspansji i wzmacnianie konkurencyjności polskich firm.

5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu – zobowiązujemy się do podjęcia próby ,,budowania mostów’’ pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.

6. Polska siła ekonomiczna w Europie – wzmocnienie pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie.

7. Programy Smart Immigration – opracowywanie programów, które mają na celu przyciągnięcie do Polski najwyższej klasy talentów z różnych zakątków świata.

8. Współpraca Nauka-Biznes – inicjujemy i wspieramy projekty mające na celu błyskawiczne przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

9. Wyrównywanie szans dla polskich firm – stworzenie sprzyjających warunków dla krajowych przedsiębiorstw, zapewniając im równą szansę na rozwój w porównaniu z międzynarodowym kapitałem.

10. Zielona energia i elektromobilność – w kontekście transformacji energetycznej kraju, poprzez intensywne wsparcie dla projektów opartych na zielonych źródłach energi oraz inicjatyw mających na celu rozwijanie elektromobilności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ